Rozsah implementace mzdového modulu v PROFITu

Rozsah funkcí modulu Mzdy v PROFITu je daný zaměřením na firmy menšího rozsahu, přičemž cílem je poskytnout jednoduchý, ale efektivní nástroj pro provádění hlavních opakujících se činností mzdové účetní. Klíčovou oblastí, na kterou se PROFIT zaměřuje, je zpracování a zúčtování mezd, nikoliv ovšem další související aspekty personalistiky či jiných pracovně-právních záležitostí. V PROFITu tak najdete funkce pro generování mezd, systém spočte daně a pojistné odvody, sestaví daňová přiznání, avšak nejsou řešeny související administrativní záležitosti (např. problematika přihlašování a odhlašování zaměstnanců, hlášení změn jejich údajů a podobně). Potřebujete-li systém, který bude umět řešit nejen mzdy, ale i personalistiku včetně všech administrativních a právních aspektů, bude třeba vybrat specializovaný software, nikoliv PROFIT.

Před rozhodnutím, zda vést mzdovou agendu v PROFITu, je tak třeba vzít na vědomí následující limity:

• Mzdy se kalkulují a vyplácí výhradně v domácí měně (Kč) – je-li ve vaší firmě naprosto nezbytné mzdy kalkulovat a vyplácet v jiných měnách, bude nutné hledat kompromisy anebo modul PROFITu nepoužívat.

• Žádná implementace pro evidenci docházky, pracovních výkazů či plnění úkolů – PROFIT se zaměřuje výhradně na agendu zpracování a zúčtování mezd, nikoliv na samotný obsah práce a její sledování ve formě docházkových listů, podrobných pracovních výkazů, evidence úkolů ve vazbě na úkolovou mzdu a podobně. Potřebujete-li softwarově řešit tyto záležitosti, bude třeba použít specializovaný software, který by PROFIT v této oblasti doplnil.

• Jen měsíční zpracování mezd – PROFIT podporuje pouze mzdy účtované na měsíční bázi, tak jak je v praxi nejčastěji obvyklé a jak z principu očekává tuzemská legislativa. Pokud potřebujete vyplácet mzdy v kratších periodách, například po týdnech, doporučujeme vyplácet týdenní zálohy, avšak mzdy jako takové zúčtovávat měsíčně (do nich pak týdenní zálohy započíst). V případě, že potřebujete zpracovávat mzdy za delší období, např. za čtvrtletí, tak v PROFITu sestavte jednotlivé měsíční mzdy tohoto čtvrtletí a poté vyplatíte zaměstnanci sumární částku za tyto mzdy dohromady.

• Není zavedena analytika do účetního modulu – veškeré případné potřebné analytické rozpady řeší PROFIT uvnitř mzdového modulu (tedy zejména evidenci mezd a pojištění na úroveň jednotlivých pracovníků), do daňové evidence anebo účetnictví se pak vše proúčtuje jen na syntetické úrovni. Je-li pro vás analytické členění v podvojném účetnictví na mzdových účtech podmínkou, nebude PROFIT vhodnou volbou.

• Nejsou řešeny jiné druhy odměn, než ze závislé činnosti (tj. mzdy) – ve mzdovém modulu nenajdete podporu pro zúčtování a evidenci odměn členů statutárních orgánů, odměn sportovců či umělců, řešení výplat podílů na zisku atd. Veškeré tyto druhy odměn je třeba účtovat ručně, nelze je zpracovávat v rámci mzdového modulu.

• Není plná podpora pro vyúčtování mezd daňových nerezidentů – za daňové nerezidenty je třeba ve Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou vyplnit přílohu číslo 2, která v PROFITu není implementována. Rovněž je třeba podávat Hlášení o dani z příjmů vybírané srážkou, které není v PROFITu implementováno. Zaměstnáváte-li daňové nerezidenty a chcete používat mzdový modul PROFITu, budete muset tuto přílohu a tato hlášení sestavovat ručně v editoru na daňovém portálu.

• Nejsou implementovány veškeré existující formuláře všech institucí týkající se závislé činnosti – PROFIT sestavuje hlavní povinné výstupy, rozhodně ale ne veškeré existující. To, že není možné některé výstupy sestavit přímo z PROFITu, pochopitelně neznamená, že byste byli zproštěni povinnosti je dotyčným institucím zasílat. Tyto povinnosti musíte hlídat a příslušné formuláře vystavit a podat klasickou cestou – papírově anebo elektronicky přes portály daných institucí.

Z PROFITu nebude možné sestavit například:

◦ Přihláška k registraci k dani z příjmů ze závislé činnosti / dani z příjmu vybírané srážkou (FÚ)
◦ Žádost o vyplacení chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na daňovém bonusu (FÚ)
◦ Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti sražených zálohách na dani a daňovém zvýhodnění (FÚ)
◦ Hlášení plátce daně o dani vybírané srážkou (FÚ) – týká se daňových nerezidentů
◦ Přihláška a evidenční list zaměstnavatele (zdravotní pojišťovny)
◦ Hromadné oznámení zaměstnavatele (zdravotní pojišťovny)
◦ Žádosti o vrácení přeplatku (zdravotní pojišťovny)
◦ Přihláška do registru zaměstnavatelů (ČSSZ)
◦ Oznámení o nástupu do zaměstnání / skončení zaměstnání (ČSSZ)
◦ Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance (ČSSZ),
◦ Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu (ČSSZ),
◦ Hlášení pracovního úrazu pro uplatnění nároku z důchodového pojištění (ČSSZ),
◦ formuláře pro další instituce (např. ČSÚ, SÚIP a jiné).

Tato omezení jsou v současnosti dána a neuvažujeme v dohledné době o jejich změně. Pokud popsaná pravidla nevyhovují potřebám vaší společnosti a jedná se o kritickou podmínku, bude bohužel nutné používat jiný mzdový software, nikoliv modul mzdy v PROFITu.