Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů (GDPR)

1. Zpracování osobních údajů

V souladu s evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů. Účelem nařízení je větší ochrana Vašich osobních údajů a Váš větší přehled o jejich zpracování a Vašich právech. Vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou.

2. Účely zpracování

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem realizace Vašich objednávek, objednaných služeb, fakturace nebo pro doručení objednávek. Vaše údaje nebudeme využívat k marketingovým účelům.

3. Rozsah zpracování

Zpracováváme následující zákaznické údaje, které jsou nezbytné pro realizaci objednávek: jméno, příjmení, ulice, psč, město, stát, IČO, DIČ a e-mail.

4. Doba zpracování

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu minimálně 5 let (dle zákona o účetnictví – zákon č. 563/1991) od poslední realizované objednávky.

5. Právo na přístup

Uživatel má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů.

6. Právo na přenositelnost dat

Povinností správce je předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel větší kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci.

7. Právo na opravu

Uživatel má právo v případě podezření na nesprávnost zaslanných údajů požádat správce údajů o nápravu.

8. Právo na omezení zpracování

Uživatel má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů nebo znepřístupnil vybrané osobní údaje nebo dočasně odstranil zveřejněné údaje.

9. Právo na výmaz

Uživatel má právo na vymazání svých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul-li zákonný důvod jejich případné archivace.

10. Právo být zapomenut

Uživatel má právo na provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření, k vymazání veškerých odkazů na své osobní údaje a jejich kopie, pominul-li jakýkoli zákonný důvod jejich případné archivace.

11. Právo vznést námitku

Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, nebo pokud nemá možnost uplatnit právo na výmaz.

12. Právo podat stížnost

Uživatel má právo podání stížnosti u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

13. Zabezpečení ochrany dat

Všechny osobní údaje shromažďujeme pro odůvodněné účely a jsou maximálně chráněny před před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.