Účetní analytika

Hlavní účetní kniha v PROFITu zobrazuje všechny syntetické účty s obsahem (obraty a saldo) pro dané účetní období. Z hlavní knihy lze otevřít analytické účty a zobrazit si tak podrobnější členění vybraného syntetického účtu. V okně analytiky také můžete zakládat nové analytické účty.

Analytickou evidencí můžete získat podrobnější náhled na čísla obsažená v účetnictví. Pro potřeby lepšího vedení firmy lze členit např. výnosy na účtu 602 (Tržby z prodeje služeb) podle jednotlivých segmentů trhu, podle charakteru poskytnutých služeb, podle jednotlivých obchodníků či jiných hledisek.

Každé takové rozčlenění účtu na analytiku ovšem předpokládá následný aktivní přístup obsluhy při práci se systémem – neočekávejte, že analytiku za vás povede automaticky program – předpokladem použitelných výstupů je pečlivé volení z definovaných analytik při účtování jednotlivých dokladů vkládaných do systému. Analytiku je potřeba volit vždy na úrovni účetního zápisu, chcete-li tedy určit zařazení některé konkrétní faktury, je třeba nechat si otevřít účetní zápis zaúčtování faktury a zde vybrat příslušnou analytiku.

Příklad použití analytických účtů pro rozčlenění účtu 261 (peníze na cestě) podle jednotlivých zaměstnanců:

Při definici a použití účetní analytiky v PROFITu berte na vědomí následující uplatněné principy:

• Analytické účty jsou automaticky číslovány řadou 001 – 999, nelze tedy mít více než 999 analytických účtů pro jeden syntetický účet.

• Je-li pro některý účet zavedena analytika, pak systém (není-li v předkontacích stanoveno jinak) automaticky účtuje na analytiku 001, z tohoto důvodu není příliš účelné zakládat analytiku pro účty, na které účtuje automaticky systém (např. 112, 341, 431).

• Pro účty 211 a 221 definuje analytiku automaticky systém na základě pokladen a bankovních účtů, není zde možné mít jinou strukturu.

• Analytické členění se uplatňuje v totožné podobě přes všechna účetní období, nelze mít oddělenou (jinou) strukturu analytiky pro jednotlivé roky.

• Analytické účty nejsou při uzávěrce formálně zavírány (odúčtovány do nuly převodem na závěrkové účty, tak jako se provádí při závěrce u syntetických účtů) a při zahájení nového období nejsou formálně otevírány převodem z počátečního rozvažného účtu, PROFIT ale zajistí vše potřebné – reset obratů a nastavení správného počátečního stavu pro jednotlivé analytické účty do nového období.

• Není povoleno vytvářet analytické účty pro závěrkové účty (třída 7).