Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kde na jedné straně je LPsoft Information Systems s.r.o., IČ 06070205, DIČ CZ06070205, se sídlem Na Konci světa 498, 250 64 Hovorčovice, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 275598, jako poskytovatel služby a/nebo licenčních oprávnění k užívání softwarových produktů (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující a/nebo objednatel (dále jen „kupující“).

Podmínky, vztahy či další záležitosti neuvedené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, podmínkami objednávané služby a/nebo poskytovaného licenčního oprávnění a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

2. Kupní smlouva

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem ve formě elektronického klíče pro objednanou licenci.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

3. Objednávání

Objednávat je možno prostřednictvím objednávkového formuláře na www.lpsoft.cz, elektronickou poštou na adrese licence@lpsoft.cz anebo telefonicky.

4. Provozní doba

Provozní doba pro objednávky podané elektronicky je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně svátků a dnů pracovního klidu. Provozní doba pro telefonické objednávky je v pracovní dny od 9 do 17 hodin.

5. Ceny a fakturace

Všechny ceny jsou smluvní. Na stránkách prodávajícího jsou vždy aktuální a platné ceny v Korunách českých (Kč). Není-li výslovně popsáno jinak, jsou ceny vždy uváděny bez DPH.

Při objednání kupujícím do České republiky bude konečná kalkulovaná cena obsahovat DPH dle platné sazby v České republice.

Při objednání kupujícím, který je osobou identifikovanou k DPH v jiném členském státu EU, bude prodávající fakturovat úhradu bez DPH v režimu intrakomunitárního plnění s přenesením daňové povinnosti na kupujícího. Kupující je povinen vykázat toto plnění v rámci přiznání k DPH, popř. dalších povinně poskytovaných hlášeních, dle platné legislativy Evropské unie i své země. Prodávající bude realizované plnění následně vykazovat jako dodání služby plátci DPH do zahraničí (dle §102 zákona o DPH). Toto ustanovení se vztahuje i na poskytnutí licenčních oprávnění k užívání softwarových produktů. Při realizaci fakturace v zahraniční měně je použit pro přepočet střední kurz České národní banky (ČNB) platný ke dni fakturace.

6. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky: on-line transakce prostřednictvím platební brány systému ThePay nebo platba bankovním převodem.

7. Dodací podmínky

Není-li domluveno jinak, prodávající zasílá kupujícímu předmět plnění, tj. dodávaný softwarový produkt a/nebo licenční klíč ke zpřístupnění užívání dodávané licence, výhradně elektronicky a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

Prodávající zasílá spolu s předmětem dodávky také daňový doklad na realizovanou úhradu, a to též v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Kupující je srozuměn s tím, že po vytištění je elektronický doklad plně akceptovatelný a uznatelný pro účetní i daňové účely, v souladu s platnou domácí i evropskou legislativou.

8. Odstoupení od smlouvy

Je-li kupující fyzickou osobou - konečným spotřebitelem (dále jen „spotřebitel“), má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem, a to do 14 dnů ode dne převzetí softwarového produktu. Za spotřebitele není pro účely těchto VOP považován kupující, který při objednání produktu za účelem uzavření kupní smlouvy uvedl své obchodní jméno a identifikační číslo.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku počítačových programů, pokud již byl produkt použit (nesmí dojít k jeho aktivaci dodaného licenčního klíče).

V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel informuje prodávajícího formou jednoznačného prohlášení (například e-mailem na adresu licence@lpsoft.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího) o záměru odstoupit od kupní smlouvy.

V případě, že prohlášení o odstoupení od smlouvy nebude doručeno prodávajícímu do 14. dne ode dne převzetí softwarového produktu, a v případě, kdy spotřebitel aktivuje licenční klíč softwarového produktu, je odstoupení od smlouvy neplatné.

V případě, že spotřebitel splní podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy, prodávající, po obdržení prohlášení o záměru odstoupit od této smlouvy, vrátí platbu, kterou obdržel od spotřebitele, bez zbytečného odkladu převodem na bankovní účet uvedený spotřebitelem.

9. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a jsou používány výhradně k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím. Osobní údaje nejsou a nebudou využívány k žádné marketingové či reklamní komunikaci, nejsou a nebudou žádným způsobem zveřejněny nebo poskytnuty třetím osobám. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, dbá na ochranu uložených citlivých dat před neoprávněným přístupem či zneužitím. Údaje poskytnuté kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a Evropské unie o ochraně osobních údajů. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu prostřednictvím písemného nebo elektronického podání včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Podrobné informace týkající se ochrany osobních údajů najdete v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

10. Závěrečná ustanovení

Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou těmito VOP dotčena. Neplatnost nebo neúčinnost některého z ustanovení těchto VOP nemá vliv na neplatnost nebo neúčinnost VOP jako celku.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 30.1.2021. K tomuto datu pozbývají platnosti veškeré předchozí verze VOP.