Historie změn v systému PROFIT

Změny ve verzi 2024.04 (12.06.2024)

1) Adresář
✅ Opravena chyba programu objevující se při pokusu použít tisk, uložení do PDF anebo odeslání dokladu e-mailem v okně dokladů záznamu adresáře.

2) Ceník
✅ Do ceníkové karty u plátce DPH přidána položka 'Režim DPH', kde se volí, zda je daná položka (v tuzemsku) osvobozena od DPH s nárokem na vrácení daně (týká se např. knih), osvobozena bez nároku (např. loterie) nebo podléhá běžnému danění DPH.
✅ Do ceníkové karty vedle položky 'Skladová položka' přidána info ikonka pro rychlý náhled na stav na skladech. Po najetí myší nad ikonku se zobrazí aktuální zásoba daného artiklu (sumárně na všech skladech).

3) Objednávky
✅ Nově je možné měnit stavy objednávek (nevyřízeno - částečně vyřízeno - vyřízeno) i hromadně pro více označených řádků.

4) Faktury
✅ Vylepšeny možnosti vkládání QR kódů do faktur, nově je kromě stávajícího formátu QR-platba podporován také standard QR-faktura, který v QR kódu kromě platebních informací nese i základní fakturační údaje pro naskenování čtečkou do dodavatelského systému.
✅ Opraven problém, kdy se do částky v QR kódu nezohlednily již připsané platby. Částka v QR kódu nyní odpovídá poli KUHRADE v tiskové šabloně.
✅ Implementována podpora pro načítání faktur z QR kódů ve formátu QR-faktura. Novou funkci najdete v knize přijatých faktur. Hlavním přínosem bude usnadnění práce - místo pomalého přepisování dat stačí jen naskenovat QR kód. Dejte však pozor na to, že datový objem QR kódů je omezen a tímto způsobem se nenačte podrobný rozpis položek. Požadujete-li importování faktur v podrobnějším rozsahu, musíte i nadále používat k tomuto účelu vhodnější formát ISDOC.

5) Účetnictví (doplňový modul)
✅ Opraven problém v editoru úvodní rozvahy, kde mohlo docházet k nechtěnému a nepřehlednému analytickému rozčlenění rozvahových účtů.
✅ Nově lze v účetním zápisu rozúčtovat částku na více analytických účtů jednoho syntetického účtu (dosud nebylo povoleno použít ve složeném zápisu vícekrát jeden syntetický účet).

6) Cesty
✅ Vylepšena podpora pro vedení knihy jízd pro elektromobily. Nově možno v jízdách přiřazovat paragony za elektřinu nabíjenou na dobíjecích stanicích, v definici vozu lze definovat velikost baterie atd..

7) Daně
✅ Do přiznání k DPH jsou nyní do řádku 26 napočítávány také tuzemské prodeje položek osvobozených od DPH s nárokem na vrácení daně (typicky jde o prodej knih).

8) Možnosti nastavení
✅ Na kartě faktury nově přidána možnost otevřít nastavení QR kódů vkládaných do tištěných faktur. Lze volit typ QR kódu (QR-platba, QR-faktura, QR-platba+faktura), vzhled (s rámečkem nebo bez) a další možnosti týkající se obsahu kódu.

9) Jiné
✅ Zrušeno licencování modulu Rozšířená přístupová práva, funkcionalita tohoto modulu nyní dostupná bezplatně všem uživatelům.
✅ Povýšena verze databázové technologie na Firebird 4.0.4.3010.
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2024.03 (09.04.2024)

1) Adresář
✅ Opraven problém, kdy se při vkládání záznamu přestalo automaticky doplňovat DIČ po zadání IČ u s.r.o. a a.s..
✅ Opraven nedostatek v přehledovém okně adresáře, kde se neukládaly volby pro zobrazení zákazníků / dodavatelů pro příští otevření okna.

2) Ceník
✅ Přidána nová funkce: otevřít pro vybranou položku okno se zobrazením skladových příjmů a výdejů (vedou-li se sklady).

3) Objednávky
✅ Objednávky ve stavu částečně vyřízeno lze nově v knize objednávek vrátit do stavu nevyřízeno.

4) Faktury
✅ Umožněno vkládat faktury s neaktuálními sazbami DPH (kvůli případům, kdy jsou historické sazby přípustné, např. uplatnění odpočtu z minulosti nebo u dobropisů za faktury z minulých let).
✅ Vylepšeny možnosti tisku, uložení do PDF a odeslání dokladu mailem. Nově lze vybírat z více druhů výstupů, kromě faktury lze zpracovat také dodací list, upomínku, potvrzení o úhradě, popř. též obálku nebo složenku.
✅ Vylepšeno přiřazování objednávek do faktur, nově lze k fakturám přiřazovat také částečně vyřízené objednávky, nejen čistě nevyřízené.
✅ Opraven problém, kdy při vkládání informací o protistraně se nemuselo správně doplňovat DIČ po zadání IČ (u s.r.o. a a.s.).

5) Sklady
✅ Opraven problém, kdy se po přečíslování přijatých faktur nemusela správně aktualizovat čísla referenčních faktur v příjemkách.

6) Mzdy (doplňový modul)
✅ Vylepšeno zadávání odpracované doby, nově lze do mzdy přímo zadávat odpracované hodiny (dosud šlo zadávat jen dny).

7) Reporty
✅ Do reportu 'Prodeje podle produtků' přidáno nové výběrové kritérium: Kategorie produktů.

8) Daně
✅ Pro všechna daňová přiznání finanční správy (DPFO, DPPO, DPVS, DPZC, DPH, OSS, KH, SH) přidána volba umožňující sestavené podání přímo z PROFITu otevřít na daňovém portálu (mojedane.cz).
✅ Pro všechna podání pro ČSSZ (Přehled SP, Přehled SP zaměstnavatele, ELDP) přidána volba umožňující otevření stránky pro jeho načtení na e-portál ČSSZ.
✅ U přiznání k DPH odstraněna zastaralá možnost ukládat přiznání do PDF přímo z PROFITu. Tak jako u ostatních podání pro daňovou správu, je správný postup konverze do PDF výhradně přes oficiální šablonu na daňovém portálu.

9) Jiné
✅ Opraven problém způsobující, že v některých případech nemuselo správně fungovat generování čárových kódů vkládaných do sestavovaných dokumentů.
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2024.02 (08.02.2024)

1) Importy dat
✅ Do konfigurace importu ceníku/skladu přidáno pole 'Skladová položka'.

2) Adresář
✅ Přidána možnost ověřovat DIČ subjektů z členských státu EU proti systému VIES. Funkce dostupná z tlačítka vedle DIČ, kde byla tato funkce dosud k dispozici výhradně pro tuzemské DIČ.

3) Objednávky
✅ Přidán nový stav objednávek: rozpracovaná. Dosud šlo v knihách členit objednávky jen na nevyřízené a vyřízené, nyní lze rozlišit i rozpracované. Pracovní postupy mohou zůstat původní (tedy s přímou změnou stavu nevyřízená → vyřízená), ale i s využitím nového mezistavu (nevyřízená → rozpracovaná → vyřízená).

4) Faktury
✅ Přidána možnost ověřovat DIČ subjektů z členských státu EU proti systému VIES. Funkce dostupná z tlačítka vedle DIČ, kde byla tato funkce dosud k dispozici výhradně pro tuzemské DIČ.
✅ V textu, který se vkládá do QR kódu lze nově používat proměnné z RTF šablon (z hlavičky faktury), lze vložit např. proměnnou pro číslo objednávky, jméno zákazníka a podobně. Podoba textu pro vložení do QR kódu se definuje v Nastavení systému na kartě Faktury.
✅ Opraven problém u vlastních řad zálohových faktur s vlastní tiskovou šablonou, kdy se nemusela správně přebírat takto nadefinovaná šablona.
✅ V okně pro generování faktury/daňového dokladu/zúčtovací faktury ze zálohové nově přidány volby: zkopírovat text, zkopírovat poznámku.

5) Sklady
✅ U vícepoložkových příjemek, výdejek a převodek nově možnost prokliku z položky na skladovou kartu a odtud dále na ceníkovou kartu.

6) Mzdy (doplňový modul)
✅ Opraven problém, kdy při sestavení potvrzení o zdanitelných příjmech systém nebyl schopen nalézt potřebnou šablonu.

7) Reporty
✅ Opravena nepřesnost v reportu 'Výpočet daně z příjmů a pojistného', kde se mohlo stát, že se nezapočetly vyplacené daňové bonusy ze zaměstnanecké činnosti.
✅ Opraven problém v reportu 'Výpočet daně z příjmů a pojistného', kdy z něj nešlo přímo sestavit požadované XML výstupy (DPFO a SP).

8) Daně
✅ Aktualizována struktura XML Kontrolního hlášení DPH. Zajištěno, aby v hlášeních za měsíce roku 2024 nebyla vyplňována pole s druhou sníženou sazbou a to ani nulovými hodnotami (i toto by bylo považováno za chybné vyplnění).
✅ V nastavení podrobných parametrů pro sestavení Přehledu pro ČSSZ (SP) je nově možné navolit uplatnění snížených minimálních záloh (týká se osob, které zahájily činnost nebo ji obnovily po více než 20 letech).
✅ V případě, že je v daňových parametrech navolena právnická osoba jako zástupce, je nově možné vyplnit k ní jméno, příjmení a postavení podepisující fyzické osoby.

9) Jiné
✅ Přidána nová barevná témata aplikace: oranžové, stříbrné a zelené. Téma se nastavuje pod menu Nastavení → Možnosti → Program → Barevné téma.
✅ Rozšířeny roztahovací oblasti okrajů přehledových oken, takže je nyní mnohem snazší nastavit požadovanou šířku nebo výšku jednotlivých oken.
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2024.01 (05.01.2024)

1) ARES
✅ Předělána implementace služeb ARES, které byly z rozhodnutí ministerstva financí realizovány v nové technologii a přemístěny na doménu gov.cz. Funkčnost z pohledu našich uživatelů zůstává v PROFITu zachována v nezměněné podobě.

2) Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO)
✅ Aktualizována struktura XML pro podání přiznání za rok 2023.

3) Přiznání k dani z příjmů právnických osob (DPPO)
✅ Aktualizována struktura XML pro podání přiznání za rok 2023.

4) Přehled OSVČ pro ČSSZ (SP)
✅ Aktualizována struktura XML pro podání přehledu za rok 2023.

5) Přehledy OSVČ pro zdravotní pojišťovny (ZP)
✅ Nové formuláře pro podání přehledů za rok 2023.

6) Faktury
✅ Odstraněn problém, kdy se do faktury negeneroval QR kód, pokud zpráva obsahovala českou diakritiku (háčky, čárky či kroužky). Nyní do zprávy v QR kódu (definuje se v nastavení na kartě Faktury) diakritiku můžete použít.
✅ Do funkce pro vygenerování konečné (zúčtovací) faktury nově přidána volba 'Zkopírovat položky'.

7) Mzdy
✅ Upraven výpočet sociálního pojistného placeného zaměstnancem pro mzdy od roku 2024 - sazba nově zahrnuje nemocenské pojištění za zaměstnance ve výši 0,6% (uplatní se prvně v únorových mzdách za leden).

8) Možnosti nastavení
✅ Na kartách Faktury a Paragony přidána volba definující chování programu v případě nevyplnění odběratele (povolit - nepovolit - zobrazit varování).

9) Jiné
✅ Nastaveny nové pojistné a daňové sazby a další parametry pro rok 2024.
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2023.05 (02.12.2023)

1) Paragony
✅ Přidána kontrola zadávaných sazeb DPH. Účelem je to, aby nemohlo dojít k chybám při fakturaci na přelomu roku, kdy dochází ke změnám v sazbách.

2) Faktury
✅ Přidána kontrola zadávaných sazeb DPH u dokladů, u nichž je třeba uplatnit tuzemské sazby. Účelem je, aby nemohlo dojít k chybám při fakturaci na přelomu roku, kdy dochází ke změnám v tuzemských sazbách.

3) Daňová evidence
✅ Do okna pro vložení/editazi záznamu DE přidáno pole poznámka.

4) Účetnictví (doplňkový modul)
✅ Ve výchozích šablonách pro tisk účetních a pokladních dokladů je nově obsažen účetní předpis ve formě podrobné kontace v tabulkové podobě (kontační lístek). Kontační lístek je možné přidat také do tisku faktur a paragonů pomocí proměnné KONTACNILISTEK (doporučuje se použít proporcionální font, např. Consolas).
✅ V účetní uzávěrce je nově možné ručně zadat výši daně z příjmů. Uplatní se v situacích, kdy skutečná výše daně je z nějakého důvodu odlišná od automaticky vypočtené, např. kvůli uplatnění odlišných daňových a účetních odpisů.

5) Peníze
✅ Do okna pro vložení/editazi záznamu v pokladní knize a knize bankovního účtu přidáno pole poznámka.

6) Sklady
✅ V obrazovkách příjemek, výdejek a převodek nově zobrazena informace o měrné jednotce, ve které je dané zboží vedeno.

7) Exporty a importy dat
✅ Do exportu faktur ve formátu ISDOC přidány měrné jednotky položek.
✅ Do exportu objednávek ve formátu XML přidány podrobné skladové informace - rozlišení různých skladů jednotlivých položek.
✅ Import faktur ve formátu ISDOC nově načítá informace o zaokrouhlení částky k úhradě, je-li v souboru obsažena.
✅ Import faktur a objednávek z XML nově umožňuje načítat i podrobné skladové informace (rozlišení různých skladů pro jednotlivé položky).

8) Reporty
✅ V reportu Přehled DPH nově zobrazeno u přijatých dokladů také externí číslo (číslo dokladu dle dodavatele).

9) Daně
✅ Odstraněna formulářová podoba přehledu SP pro ČSSZ. S ohledem na povinné používání datových schránek u podnikajících fyzických osob již nebude formulářová verze dále vyvíjena, v aplikaci bude již jen verze XML. V případě potřeby zkontrolovat, vytisknout či uložit přehled do PDF lze k tomuto účelu využít konvertor (editor) na stránkách ČSSZ.

10) Možnosti nastavení
✅ Na kartu Program přidána volba 'V tabulkách přizpůsobovat šířku sloupců obsahu'. Po zaškrtnutí bude systém šířky sloupečků automaticky upravovat podle nejširší obsažené hodnoty (při zachování určitých daných minim). Při nezaškrtnutí zůstane šířka sloupců tak jako dosud výhradně na nastavení uživatele (roztahuje se myší v záhlaví).
✅ Nastaveny sazby DPH pro rok 2024 (12% a 21%), zabudována nabídka automatické aktualizace sazeb do ceníku při založení roku 2024 a v okně nastavení na kartě Daně.

11) Jiné
✅ Odstraněny problémy s poklesem výkonnosti, které se mohly za určitých okolností objevit v předchozí verzi.
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2023.04 (14.10.2023)

1) Nastavování velikosti oken a písma
✅ V aplikaci lze nově nastavit jinou než výchozí velikost oken a písma. Dosud bylo jedinou možností zvětšit vše pomocí nastavení Windows, kde však mohlo docházet k nepříjemným vedlejším efektům, např. rozmazání (neostré hrany) písma a dalších prvků oken. Při nastavení velikosti v PROFITu k těmto negativním efektům docházet nebude, vykreslení oken a písma bude ostré. Nová volba je přidána do nastavení na kartu Program. Vybírat lze z jedné varianty zmenšení a tří variant zvětšení. Zmenšená velikost je vhodná pro starší notebooky s malým rozlišením a nahrazuje původní volbu 'Zmenšit velké formuláře'. Zvětšené velikosti jsou vhodné zejména pro moderní displeje s vysokým rozlišením.

2) Objednávky
✅ Dosud šlo objednávce přiřadit jen jeden projekt, nově lze definovat rozdělení dané objednávky mezi více projektů.

3) Paragony
✅ Dosud šlo paragonu přiřadit jen jeden projekt, nově lze definovat rozdělení daného paragonu mezi více projektů.

4) Faktury
✅ Dosud šlo faktuře přiřadit jen jeden projekt, nově lze definovat rozdělení dané faktury mezi více projektů.
✅ U přijatých faktur ze zemí EU nově umožněno použití režimu dle §10 - přijetí služby s místem plnění v zahraničí, nevstupující do tuzemského přiznání k DPH.
✅ Zlepšeno chování kurzoru při zadávání dat v položkách.

5) Daňová evidence / účetnictví
✅ Nově je možno k účetním zápisům připojovat externí dokumenty (obdobně jako u faktur).

6) Peníze
✅ Nově je možno k zápisům do pokladní knihy a knihy bankovního účtu připojovat externí dokumenty (obdobně jako u faktur).

7) Mzdy (doplňkový modul)
✅ Opravena chyba v reportu Mzdová sjetina, kde mohlo docházet k výpadku sumy za ČSSZ a chyběl též celkový součet odvodu institucím.

8) Daně
✅ Přiznání k DPFO nově bude pouze v elektronické (XML) formě. S ohledem na státem de facto vynucenou povinnost podávat již výhradně v XML, program nebude dále obsahovat klasickou formulářovou verzi s výstupem na tiskárnu nebo do PDF. Poznámka: do tištěné nebo PDF podoby lze XML převést na stránkách daňového portálu (mojedane.cz).
✅ V definici základních parametrů DPFO lze nově definovat výši přerozdělených příjmů a výdajů, přiznání lze tak nově sestavit také za osobu, na kterou je rozdělovaná část příjmů.
✅ V definici daňových slev DPFO zvýšen počet dětí, na které lze uplatňovat slevy, za 4 na 8.
✅ V definici základních daňových parametrů pro vygenerování přiznání k DPPO lze nově volit, zda a v jakém rozsahu má být účetní závěrka z přiznání předána automaticky na obchodní rejstřík.
✅ V přiznání k DPH upraveno zařazování faktur v režimu třístaného obchodu, nově se řadí u dodání zboží na řádky 26 a 31 (dosud bylo 20 a 31).
✅ Souhrnné hlášení nově zahrnuje faktury v režimu třístranného obchodu za dodání zboží.

9) Jiné
✅ Vylepšeno chování minikalendáře pro zadávání datumů: a) nyní zobrazuje tak jako v minulosti také část předchozího a část následujícího měsíce, b) nově je lépe zvýrazeněna aktuálně vybraná hodnota tak, aby byla rozeznatelná i ve tmavém a bílo-modrém schématu, c) pomocí kláves šipka nahoru a dolu lze posouvat datum o den zpět a vpřed bez nutnosti použít myš.
✅ Datumy lze nově klávesnicí zadat i bez udání roku, stačí vložit např. '15.8' a systém hodnotu přijme a doplní na '15.08.2023', což značně urychlí vstup (pozn. jako oddělovač lze použít nejen tečku, ale alternativně také pomlčku nebo lomítko, tj. např. '15/8' nebo '15-8' bude také akceptováno jako korektní hodnota).
✅ Opraven problém barvy písma v exportu dat do Excelu při nastaveném tmavém schématu PROFITu.
✅ Vylepšena vizuální podoba grafů.
✅ Povýšena databázová technologie (Firebird) na aktuální verzi 4.0.3.2975.
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2023.03 (18.8.2023)

1) Objednávky
✅ Z okna pro vložení nebo editaci objednávky lze nově přenést položky do Excelu (z kontextového menu přes pravé tlačítko myši).

2) Faktury
✅ Přidány fakturační režimy pro pořízení nebo dodání zboží v režimu třístranného obchodu. Do přiznání k DPH se propisují na řádky 3/4 a 30 (u pořízení), resp. 20 a 31 (u dodání).
✅ V případě generování faktury ze zálohové nebo z objednávky v režimu přenesení daňové povinnosti (§92) se nepropisovala správná tištěná poznámka dle nastavení. Nově se v režimu PDP do faktury vvždy automaticky dosadí příslušná poznámka.
✅ Generování faktur ze zálohových nově lze vyvolat i pro více vybraných řádků najednou (zpracují se postupně).
✅ Vylepšeno chování programu při použití rámečku pro vložení QR kódu v šablonách pro tisk faktur. Nově lze při editaci šablony změnit velikost rámečku (dosud nebylo možné), čímž se nastaví výsledná velikost QR kódu.
✅ Z okna pro vložení nebo editaci faktury lze nově přenést položky do Excelu (z kontextového menu přes pravé tlačítko myši).

3) Daňová evidence
✅ V okně vložení zápisu do daňové evidence nově možnost pomocí zámečků řídit, která ze zbylých dvou hodnot se přepočte při změně jednoho z následujících polí: částka v Kč - kurz - částka v cizí měně.

4) Účetnictví (přídavný modul)
✅ Přidána možnost vést obecnou účetní analytiku. Dosud byla analytika vedena automaticky systémem pro účty 211 a 221, nově lze definovat z hlavní knihy analytické účty pro libovolné aktivní, pasivní, nákladové a výnosové účty.

5) Peníze
✅ V okně vložení zápisu do pokladní knihy nebo do knihy bankovního účtu nově možnost pomocí zámečků řídit, která ze zbylých dvou hodnot se přepočte při změně jednoho z následujících polí: částka v Kč - kurz - částka v cizí měně.

6) Mzdy (přídavný modul)
✅ Limit pro neodvádění SP a ZP u DPČ zvýšen na 4000 Kč.
✅ V reportu Mzdová sjetina upraven výpočet odváděné částky pro ČSSZ. Zde mohlo docházet k tomu, že tato suma se drobně odlišovala od částky vypočtené v přehledu pro ČSSZ, neboť v přehledu je vše znovu přepočteno ze sumárního základu, a to může vlivem zaokrouhlovacích rozdílů způsobit odchylku proti součtu z jednotlivých mezd. Nově částka v reportu odpovídá částce z přehledu ČSZZ.

7) Reporty
✅ Přidán nový report: Nákupy podle produktů.

8) Grafy
✅ Opraven problém ukládání do PDF, kdy se grafy ukládaly ve vertikálním formátu (portrait) namísto vhodnějšího horizontálního.

9) Jiné
✅ V knihách dokladů a dalších přehledových oknech dosud nešlo při tmavém tématu aplikace používat barevné rozlišení záznamů. Nyní to lze i ve tmavém tématu, navoleny jsou barevné varianty rozlišení záznamů vhodné pro toto téma.
✅ V síťové konfiguraci s více uživateli dosud bylo vždy shodné účetní období pro všechny, nově se vztahuje otevřené účetní období ke každému uživateli zvlášť, tedy jeden uživatel může pracovat v období minulém a jiní již v novém, atd..
✅ Vylepšen způsob zadávání datumů v celé aplikaci. Nově vyskakuje kalendář automaticky, obsahuje zvýrazněnou stávající hodnotu a nezpůsobuje problémy při zadávání datumové hodnoty klávesnicí.
✅ Použití ovládacích prvků oken (tlačítek, přepínačů a voleb) doplněno drobnými zvukovými efekty (možno vypnout v nastavení na kartě Program).
✅ Opraven problém, kdy v kofiguraci importu dat přes FTP nefungovalo správně použití parametru 'Ukončovací příkaz' v důsledku čehož nemusel být cílový skript po dokončení zpracování zavolán.
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2023.02 (22.4.2023)

1) 64-bitová verze aplikace
✅ Nově je k dispozici ke stažení a instalaci kromě 32-bitové také 64-bitová verze aplikace. Obě varianty jsou funkčně i datově identické (databáze, konfigurační soubory a šablony lze bez rizika přemísťovat mezi 32- i 64-bitovou verzí). 64-bitová verze by měla mít teoreticky vyšší výkonnost (nijak negarantujeme) a lépe využívat paměť, na 64-bitových Windows doporučujeme používat primárně tuto verzi.

2) Barevná témata aplikace
✅ V nastavení systému na kartě program lze nově volit barevné téma aplikace, na výběr jsou tři témata - výchozí, bílo-modré a tmavé. Pro aplikaci tématu je třeba po zvolení restartovat aplikaci.

3) Exporty dat
✅ Do exportu faktur do formátu XML přidáno pole číslo objednávky (tag cisloobjednavky).
✅ V konfiguraci exportů se nově ukládají nastavení exportního souboru a FTP parametrů odděleně pro jednotlivé druhy exportů (dosud se tato nastavení sdílela).

4) Faktury
✅ Vylepšen mechanismus generování faktur ze zálohových. Nově je možné volit, zda se má generovat standardní faktura nebo daňový doklad na přijatou zálohovou platbu (DDPZP) nebo zúčtovací (konečná) faktura. V knize zálohových faktur nově rozlišeno číslo standardní faktury/daňového dokladu a zúčtovací faktury. V knize faktur ve sloupci Typ faktury nově uváděny jednotlivé typy faktur (standardní, zúčtovací a DDPZP).
✅ V okně pro zadání úhrady faktury je nově možné volit pomocí tlačítek se zámečky, zda se má při editaci cizoměnové transakce přepočítávat kurz anebo částka domácí či zahraniční měny.
✅ Zaveden nový typ tiskové šablony pro tisk daňového dokladu na přijatou zálohovou platbu.
✅ Do faktur v režimu přenesení daňové povinnosti (PDP, dle §92) nově zcela zakázáno vkládat položky v nulové sazbě DPH (osvobození se v PROFITu u režimu PDP uplatňuje na položce DPH, nikoliv % DPH).
✅ Do tiskových šablon stylu 'Klasické' přidány QR kódy.

5) Účetnictví (doplňkový modul)
✅ Opraveny nepřesnosti v součtech, které se mohly za určitých okolností objevit v hlavní účetní knize.

6) Mzdy (doplňkový modul)
✅ Implementována logika pro uplatnění 5% slevy ze sociálního pojištění zaměstnavatele. Pro uplatnění slevy je třeba ve mzdě změnit v poli 'Výpočet SP a ZP' hodnotu ze 'standardní' na 'sleva 5% na SP' a zadat další podrobnosti (kód důvodu a udávaný rozsah pracovní doby).
✅ Aktualizovaná struktura XML verze pro podání přehledu sociálního pojištění zaměstnavatele (měsíční hlášení za zaměstnance).

7) Možnosti nastavení systému
✅ Na záložce s nastavením daňových a pojistných sazeb nově uzamčena většina nastavení, program pravidelně aktualizuje základní daňové a pojistné sazby, uživatelské modifikace zde již nejsou žádoucí.

8) Jiné
✅ U instalací v Program Files změněno úložiště databází, konfiguračních souborů a šablon, nově jsou tato data směrována do složky C:\Users\Jméno\AppData\Local\PROFIT. Stávající data jsou do této složky přemístěna automaticky.
✅ Vylepšeno ukládání reportů do PDF, nově již není potřeba virtuální PDF tiskárna (PROFIT PDF Printer), odstraněna řada problémů spojených se sestavováním PDF dokumentů.
✅ Vyřešeny vešekeré dosavadní problémy s nekompatibilními programy, aktuálně není znám žádný problém v souběhu PROFITu s jinými paralelně spuštěnými aplikacemi.
✅ V přehledových oknech vylepšeno označení sloupců, podle kterých jsou setříděna data - nově se v záhlaví sloupce zobrazuje šipka nahoru nebo dolů podle směru třídění.
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2023.01 (14.1.2023)

1) Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO)
✅ Nová verze formuláře pro podání přiznání za rok 2022.
✅ Aktualizovaná struktura XML verze pro podání přiznání za rok 2022 v elektronické podobě.
✅ Nově lze do generovaného XML vložit povinné přílohy (doklady k uplatňovaným slevám na dani a odečitatelným položkám).

2) Přiznání k dani z příjmů právnických osob (DPPO)
✅ Aktualizovaná struktura XML verze pro podání přiznání za rok 2022 v elektronické podobě.

3) Přehled OSVČ pro ČSSZ (SP)
✅ Nový formulář pro podání přehledu za rok 2022 v papírové podobě.
✅ Aktualizovaná struktura XML verze pro podání přehledu za rok 2022 v elektronické podobě.

4) Přehledy OSVČ pro zdravotní pojišťovny (ZP)
✅ Nové formuláře pro podání přehledů za rok 2022.

5) Faktury
✅ Při přiřazování objednávek systém nelogicky nabízel i stornované objednávky. Opraveno, nově lze přiřadit již jen platné.

6) Reporty
✅ V některých reportech zmizela funkce pro uložení do XML (např. report Kontrolní hlášení). Opraveno, ikona obnovena.
✅ Vylepšen report Doplnění skladových zásob - přidána volba umožňující započtení objednaných kusů u dodavatelů a rezervovaných kusů z přijatých objednávek.
✅ Opraven problém, kdy v reportu Doplnění skladových zásob nefungovalo vytvoření objednávky.

7) Modul EET - odstranění
✅ V souvislosti se zrušením zákona o evidenci tržeb a vypnutím EET serverů byl z programu kompletně odstraněn modul EET.

UPOZORNĚNÍ: spolu s modulem jsou odstraněna veškerá EET data, včetně EET kanálu a přidělených FIK kódů. Chcete-li mít i nadále tato data dostupná, je nutné si zachovat zálohu dat z verze 2022.04 nebo starší!

8) Možnosti nastavení
✅ Na kartě Firma (u fyzických osob) nově volba Paušální daň pro nastavení uplatnění tohoto daňového režimu.

9) Jiné
✅ Upraven průvodce pro založení nového období, přidána možnost nastavit uplatnění paušální daně.
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2022.04 (2.12.2022)

1) Faktury
✅ Vylepšena logika pro vkládání faktur zahraniční protistraně s tuzemskou registrací k DPH (s českým DIČ).
✅ Odstraněny drobné problémy ve formátování textů vkládaných do zprávy ve funkci pro odeslání faktury mailem.
✅ Přidána validace, která hlídá rozdíl mezi datem zdanitelného plnění a vystavení dokladu (nemělo by překročit lhůtu 15 dní).

2) Importy dat
✅ Vylepšeny možnosti importu objednávek z platformy Shoptet přes API rozhraní. Nově lze stahovat objednávky také v jiných stavech než dosud.
✅ V nastavení připojení FTP nově možnost definovat ukončovací příkaz. Vykoná se pouze v případě úspěšného zpracování importu předmětného souboru. Tímto způsobem lze zpětně informovat server o dokončení dané úlohy.

3) Mzdy (doplňkový modul)
✅ U některých upozornění se mohl kontrolovat limit DPČ na starou částku (3000 Kč), opraveno na správnou částku 3500 Kč.

4) Reporty
✅ Opravena chyba v reportu Kontrola povinné registrace k DPH, kdy se mohlo za určitých okolností špatně počítat částka neuhrazených tuzemských faktur spadajících do daného období.
✅ Aktualizována rozhodná částka obratu v reportu Kontrola povinné registrace k DPH, pro obraty ověřované po 1.1.2023 bude hranice 2 miliony Kč (místo dosavadního limitu 1 milion).

5) Daně
✅ V souvislosti se zrušením daně silniční pro osobní vozidla, dodávky, autobusy a většinu dalších druhů vozidel, s výjimkou nákladních nad 12 tun, došlo k ukončení vývoje funkce pro sestavení přiznání k silniční dani, funkce byla odstraněna z menu.

6) Jiné
✅ Verze databázové technologie aktualizována na poslední verzi Firebird 4.0.2.
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2022.03 (10.7.2022)

1) Projekty
✅ Přidána nová možnost u projektů evidovat interní náklady, např. podíl na mzdách zaměstnanců, podíl na fixních nákladech firmy, použití vozidel či dalších prostředků firmy atd..

2) Importy dat
✅ Opravena chyba v kurzovém přepočtu při zaúčtování platby importované na účet vedený v cizí měně. Problém se objevoval výhradně u instalací s vedením podvojného účetnictví.

3) Faktury
✅ Ve funkci pro uložení faktury do souboru ISDOC nebo XML přidána volba 'Do názvu souboru vložit číslo', obdobná jako ve funkci pro uložení do PDF.
✅ Při fakturaci v režimu Tuzemsko nově zobrazeno varování, pokud faktura obsahuje položky v nulové sazbě DPH.

4) Cesty
✅ Vylepšena logika pro administraci elektromobilů (dosud se vedly jako vozidla s alternativním palivem). V definici vozidel přidán nový druh paliva: elektřina, pro propočet cestovních náhrad je pak automaticky použita vyhláškou stanovená cena kWh.

5) Účetnictví (doplňkový modul)
✅ Upraven proces účetní uzávěrky pro v.o.s. (veřejná obchodní společnost) tak, aby se zisk převáděl na společníky, nikoliv na účet 431 jako u kapitálových společností.

6) Mzdy (doplňkový modul)
✅ Přidána možnost exportu přehledu zdravotního pojištění zaměstnavatele do XML.
✅ Aktualizována struktura pro podání přehledu sociálního pojištění zaměstnavatele v XML.

7) Výroba (doplňkový modul)
✅ V přehledu výrobních plánů nově přidána funkce 'Kolik lze vyrobit?', která spočítá celkový možný objem výroby, na základě aktuálních skladových zásob, včetně započtení možností dodatečné výroby surovin.

8) Reporty
✅ Vyřešen problém, kdy se při ukládání do PDF report s větším počtem stran nemusel správně převést do PDF.
✅ V reportu Prodeje podle produktů přidáno výběrové kritérium Odběratel (výchozí hodnota Všichni odběratelé). Nově je tak možno report vyjet jen za jednoho konkrétního zákazníka.

9) Daně
✅ Upraveno správné zařazení vydaných faktur v režimu dle §8 a §14 do kontrolního hlášení (spadají vždy do sekce A5).

10) Jiné
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2022.02 (18.2.2022)

1) Přiznáni k dani z příjmů fyzických osob (DPFO)
✅ Nová verze struktury XML pro podání za rok 2021 v elektronické podobě.

2) Kontrolní hlášení DPH
✅ Přidána možnost ručně zařadit jednotlivé doklady do požadované sekce kontrolního hlášení. Uplatní se ve speciálních případech, kdy automatické zařazení systémem nemusí být správné (např. u dokladů k zaplacené záloze ze splátkového kalendáře, které spadají do sekce B2 i v případě, že jsou na částku do 10000 Kč).

3) Exporty dat
✅ Export do formátu ISDOC nově exportuje také výrobní čísla produktů.

4) Importy dat
✅ Vylepšena logika pro načítání ISDOC souborů, nově se u ISDOC automaticky nastaví odpovídající konfigurace.
✅ Přidána podpora pro drag-and-drop importování souborů: nově lze faktury ve formátech XML nebo ISDOC importovat prostým přetažením souboru do knihy faktur (pozor: u XML je i nadále třeba mít nastavenu správně konfiguraci). Stejným způsobem lze také importovat objednávky z XML přetažením do knihy objednávek a platby v souboru GPC přetažením do knihy bankovního účtu.

5) Mzdy (doplňkový modul)
✅ Aktualizovány formuláře pro tisk potvrzení o zdanitelných příjmech.
✅ Aktualizován limit pro neplacení pojistného z DPČ (3500 Kč).

6) Možnosti nastavení
✅ Nový parametr 'Text vkládaný do QR-kódu' na záložce Faktury. Umožňuje nastavit vlastní text vkládaný do kódu pro platbu.
✅ Nová volba 'V čísle faktury uvádět zkratku, např. VF, PF, VP' na záložce Sklady. Umožňuje vypnout vkládání zkratek typů dokladů do pole Číslo faktury v příjemkách a výdejkách (pozn.: projeví se až pro nové zápisy po změně, ne pro již existující).

7) Jiné
✅ Všude v programu, kde lze vložit soubor nebo obrázek, tak lze nově učinit metodou drag-and-drop (přetažení souboru).
✅ Povýšena verze databázové technologie na Firebird 4.0.1.2692.
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2022.01 (16.1.2022)

1) Windows 11
✅ Provedeny grafické optimalizace pro korektní běh programu ve Windows 11.
✅ Vyřešen problém špatného ukládání reportů do PDF na Windows 11.

2) Přiznáni k dani z příjmů fyzických osob (DPFO)
✅ Nový formulář (vzor 27) pro podání za rok 2021 v papírové podobě.

Poznámka: nová struktura XML pro podání v elektronické podobě zatím není, neboť finanční správa do data vydání této verze nezveřejnila novou definici. Na naše dotazy, kdy se tak stane, jsme neobdrželi žádnou přesnou informaci, v nejlepším případě 'únor 2022'. Pro podání přiznání k DPFO za rok 2021 v elektronické podobě sledujte prosím aktualizace PROFITu, jakmile bude k dispozici definice z finanční správy, vydáme promptně aktualizaci PROFITu.

3) Přiznáni k dani z příjmů právnických osob (DPPO)
✅ Aktualizovaná struktura XML verze pro podání za rok 2021 v elektronické podobě.

4) Přehled OSVČ pro ČSSZ (SP)
✅ Nový formulář pro podání přehledu za rok 2021 v papírové podobě.
✅ Aktualizovaná struktura XML verze pro podání přehledu za rok 2021 v elektronické podobě.

5) Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovny (ZP)
✅ Nové verze formulářů pro podání přehledu za rok 2021 v papírové nebo PDF podobě.

6) Přiznáni k dani silniční (DS)
✅ Nový formulář (vzor 18) pro podání za rok 2021 v papírové podobě.
✅ Aktualizovaná struktura XML verze pro podání za rok 2021 v elektronické podobě.

7) Cestovní příkazy
✅ Opraven problém špatného zaúčtování do podvojného účetnictví v případě vykázání jízdného a stravného v různých měnách.

8) Sklady
✅ Optimalizována funkce pro provedení skladové inventury - urychleno její zpracování.
✅ Přepracován způsob tisku protokolu skladové inventury, nyní je tisk mnohonásobně rychlejší oproti původní variantě.

9) Výroba (přídavný modul)
✅ Opraven problém při zpracování výrobního plánu obsahujícího více dalších vnořených plánů (výroba surovin).
✅ Okno pro definici výrobního plánu rozšířeno, aby byly lépe zobrazeny delší názvy surovin nebo produktů.

10) Reporty
✅ Opraveno špatné započtení daňového bonusu (slevy na vyživované děti) v reportu 'Výpočet daně z příjmů a pojistného'.
✅ Opraven problém v reportu 'Výpočet daně z příjmů a pojistného', kdy se mohlo vytisknout větší množství prázdných stran.

11) Grafy
✅ Vylepšen graf Náklady/Výnosy, nově lze navolit zobrazení jen samotných nákladů nebo výnosů.

12) Jiné
✅ Vylepšeno zobrazování stromové struktury (např. v okně ceníku nebo ve skladové knize).
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2021.04 (9.11.2021)

1) Firebird 4.0
✅ PROFIT pro ukládání dat používá databázovou technologii Firebird. V této aktualizaci byla povýšena verze Firebirdu z již zastaralé 2.5.9 na aktuální verzi 4.0. Nová verze Firebirdu zrychlí a zefektivní zpracování dat a umožní nám další progresivní vývoj celého systému na moderní databázové platformě.

UPOZORNĚNÍ: v lokální instalaci vše proběhne automaticky, ale pokud používáte síťovou verzi, musíte vlastními silami zajistit aktualizaci serverového software z webu https://firebirdsql.org/en/firebird-4-0-0 a dále musíte zajistit konverzi databázových souborů podle návodu na https://www.lpsoft.cz/firebird40.htm.

POKUD MÁTE PROFIT V SÍŤOVÉ VERZI, DO ZAJIŠTĚNÍ AKTUALIZACE SERVERU NEAKTUALIZUJTE INSTALACE PROFITU!

2) Možnost prokliku z adresy do map
✅ Přidána nová možnost rozkliknout adresu subjektu v adresáři nebo z dokladu tak, aby se zobrazila v mapě. Na výběr je použití služby mapy.cz nebo maps.google.com (volba v nastavení v sekci Adresář).

3) Faktury
✅ Odstraněn fakturační režim dle §8 pro dodávání zboží spotřebitelům do zemí EU (nahrazen režimem OSS).
✅ Přidán fakturační režim dle §110, odst. 2 pro poskytování vybraných služeb spotřebitelům do zemí EU.

4) Odesílání dokladů e-mailem
✅ Vyřešena nekompatabilita s novou verzí Mozilla Thunderbird.

5) Účetnictví (přídavný modul)
✅ Opravena nepřesnost v hlavní účetní knize, kde se za určitých okolností nemusely počáteční stavy zobrazovat ve sloupci Počáteční stav, ale místo toho byly započteny do obratu.

6) Mzdy (přídavný modul)
✅ Opraveno chybné formátování PSČ v podání Přehledu pojistného zaměstnavatele pro ČSSZ.
✅ Pod menu Reporty přidána nová sestava: Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Report počítá výši pojistného povinného zákonného pojištění dle vyhlášky č. 125/1993 Sb., na základě mezd za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí.

7) Majetek
✅ Dle novely zákona o daních z příjmů upraven limit pro rozlišování dlouhodobého hmotného majetku (80000 Kč) a zrušen limit pro rozlišování dlouhodobého nehmotného (nově záleží na posouzení účetní jednotky, zda bude nehmotný majetek vést jako dlouhodobý a bude k němu uplatňovat odpisy).

8) Reporty
✅ Opraveny nepřesnosti v reportu Výpočet daní a pojištění u hodnot v sekcích ZP a SP týkajících se covid záloh v roce 2020.
✅ Opravena chyba aplikace, která se vyskytovala v některých instalacích při pokusu ukládat reporty do PDF.
✅ Vylepšen report Skladové příjmy a výdeje, nově je zobrazována cena a hodnota i u vydávaných položek.

9) Daně
✅ Nový formulář pro přiznání k DPH - vzor 23 (pozor: slouží jen pro kontrolní účely, přiznání se podává výhradně elektronicky).

10) Jiné
✅ Opravena chyba automatické zálohy dat, která se objevovala v souvislosti se záříovou aktualizací Windows KB5005565.
✅ V konfiguraci FTP pro export nebo import dat nově možno volit režim přenosu - aktivní nebo pasivní.
✅ Provedeny optimalizace pro umožnění spouštění aplikace z Google disku.
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2021.03 (29.7.2021)

1) Implementace režimu One Stop Shop (OSS)
✅ Realizován režim OSS nahrazující dosavadní MOSS. Fakturační režim OSS je určen plátcům DPH při prodeji zboží a vybraných služeb konečným spotřebitelům ze zemí EU. Registraci k režimu OSS aktivujte pod menu Nastavení → Možnosti → Firma → Registrace k DPH → Režim OSS. Součástí řešení je též Přiznání k DPH v režimu OSS, pod menu Daně.

2) Ceník
✅ Přidána nová položka 'Druh' rozlišující u položek mezi zbožím (výrobky) a službami. Pole má vliv na dílčí daňové týkající se DPH při prodeji do zahraničí, v ostatních případech není správné rozlišení v tuto chvíli příliš relevantní.
✅ V přehledovém okně ceníku nově možné navolit zobrazení sloupců Hmotnost netto a Recyklační příspěvek.

3) Ukládání faktur do formátu ISDOC
✅ Povýšena verze ISDOC na 6.0.1
✅ Přidána sekce OrderReferences s výpisem přijatých objednávek přiřazených k faktuře.
✅ Opraven problém ve funkci pro ukládání faktur do formátu ISDOC, kdy formát nemusel být akceptován v jiných programech.

4) Tisky dokladů
✅ U tisku starších dokladů, u nichž jsou zapsané produkty s odlišným názvem než v současnosti, docházelo k tomu, že systém do tisku zařazoval aktuální názvy namísto původních, jak by správně mělo být. Opraveno.

5) Mzdy (doplňkový modul)
✅ V tiskových sestavách Mzdový list a Výplatní lístek odstraněny kolonky se superhrubou mzdou.
✅ V nastavení lze nově zvolit, zda se mají mzdy zaokrouhlovat až pro konečnou mzdu k výplatě (výchozí hodnota) anebo již na úrovni hrubé mzdy.

6) Reporty
✅ V reportu Ceník přidána možnost vybrat si konkrétní sadu produktů, pro které se má sestavit výpis.

7) Import dat
✅ Upravena logika importu plateb v situaci, kdy se najde shoda s fakturou ve variabilním symbolu, ale faktura je již uhrazená. Dosud byla taková platba i tak napárována a faktura byla vedena jako přeplacená, nově je platba načtena bez automatického spárování s fakturou.
✅ Opraven problém, kdy se nové položky z importovaných dokladů nenastavovaly automaticky jako skladové, přestože bylo v nastavení skladů navoleno, že novým produktům mají být automaticky zakládány skladové karty.
✅ Do konfigurace importu faktur a objednávek přidána volba 'Doplňovat číslo dokladu zleva nulami', výchozí hodnota: ano. Po odkliknutí volby bude systém akceptovat kratší čísla a nově je nebude automaticky doplňovat do standardní délky (dejte ovšem pozor na to, že systémem bude pak např. 23 považováno za jiné číslo než 0000000023).
✅ Do konfigurace importu ceníku přidány sloupce: druh (zboží/služba), hmotnost netto, recyklační příspěvek (vč. mj).

8) Export dat
✅ Do exportu XML typu ceník/sklad přidány sloupce: druh (zboží/služba), hmotnost netto, recyklační příspěvek (vč. mj).

9) Jiné
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2021.02 (23.2.2021)

1) Recyklační příspěvky
✅ Přidána podpora pro evidenci a vyúčtování recyklačních příspěvků ve fakturách a paragonech. Příspěvky se definují v ceníku, podporované jsou jak příspěvky kalkulované na ks, tak příspěvky kalkulované na kg čisté váhy.

2) Objednávky
✅ V knize přijatých objednávek vylepšena logika určení stavů objednávek. Objednávky nekryté skladem, ale kryté v dostatečném množství protiobjednávkou, nově nespadají do červené barvy.

3) Majetek
✅Nově lze ručně vložit odpis i za rok, pro který není založeno účetní období. Tímto způsobem lze doplnit odpisy z minulosti a nastavit správně majetkovou evidenci při přechodu na PROFIT z jiného systému.

4) Sklady
✅V definici vlastnotí skladu lze nově určit charakter skladovaných položek: materiál nebo zboží. Volba má vliv na účetní uzávěrku.

5) Daně
✅Opravena chyba v elektronické verzi přehledu SP pro ČSSZ (XML) - nesprávný numerický formát položky na řádku 35.

6) Reporty
✅Opraven nesprávný výpočet v reportu 'Kniha závazků a pohledávek' v případech, kdy je faktura v tuzemské měně uhrazena v jiné měně.

7) Import dat
✅Opraven problém, kdy se po importu ceníkových záznamů do restartu programu nemusely nové záznamy nabízet v dokladech.
✅Drobné opravy a vylepšení ve stahování objednávek přes API rozhraní na Shoptet.

8) Export dat
✅Opraven problém exportu faktur do formátu ISDOC, kdy se v předchozích verzích generoval špatný formát souborů.

9) Jiné
✅Editor pro úpravu RTF šablon lze nově dvojitým kliknutím na záhlaví maximalizovat na celou obrazovku.
✅Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2021.01 (17.1.2021)

1) Přiznání k DPFO za rok 2020
✅ Nový formulář pro podání klasické (tištěné) verze přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 (vzor 26).
✅ Aktualizovány struktury XML pro podání elektronické verze přiznání za rok 2020.

2) Přiznání k DPPO za rok 2020
✅ Aktualizovány struktury XML pro podání elektronické verze přiznání za rok 2020.

3) Přiznání k DS za rok 2020
✅ Nový formulář pro podání klasické (tištěné) verze přiznání k dani silniční za rok 2020 (vzor 17).
✅ Aktualizovány struktury XML pro podání elektronické verze přiznání za rok 2020.

4) Přehledy ZP za rok 2020
✅ Nové verze formulářů pro podání přehledu o příjmech a výdajích pro jednotlivé zdravotní pojišťovny za rok 2020.

5) Přehled SP za rok 2020
✅ Nová verze formuláře pro podání přehledu o příjmech a výdajích pro ČSSZ za rok 2020.
✅ Aktualizována struktura XML pro podání elektronické verze přehledu za rok 2020.

6) Mzdy (přídavný modul)
✅ Pro mzdy od ledna 2021 zrušen výpočet daně ze superhrubé mzdy a výpočet tzv. solidární daně. Obojí je nahrazeno výpočtem daně z hrubé mzdy v pásmech 15% a 23%.

7) Jiné
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2020.05 (17.12.2020)

1) Daňová evidence
✅ Vylepšen způsob rozlišování podnikatelských činností, u jednotlivých zdanitelných příjmů se nově volí z definovaných činností, namísto dosavadního výběru procentem paušálních výdajů.

2) Optimalizace výkonnosti
✅ Realizovány úpravy, které zlepšují rychlost odezvy při zadávání faktur a paragonů (přes formulář i v okně pro pokladní prodej). Optimalizace se projeví zejména v síťové architektuře na databázi s velkými objemy záznamů.

3) Reporty
✅ Do reportu 'Skladové příjmy a výdaje' přidáno nové výběrové kritérium: kategorie zboží.
✅ V reportu ceník nově možnost zobrazit popisy produktů.

4) Grafy
✅ Do verze PROFITu se zapnutým modulem Účetnictví přidány grafy 'Náklady/Výnosy' a 'Vývoj zisku'. Grafy odpovídají obdobným grafům z daňové evidence. Výnosy jsou počítány z účtů třídy 6. Náklady z účtů třídy 5, přičemž zahrnovány jsou pouze daňově uznatelné výdaje bez započtení vlivu daně z příjmů (jedná se tak o zisk před zdaněním).

5) Možnosti nastavení
✅ Na kartě Firma přidán odkaz pro definici (podnikatelských) činností firmy.

6) Jiné
✅ Nastaveno pravidlo, které Velkou Británii po 1.1.2021 automaticky vyřadí ze seznamu členských států (resp. nečlenů s dojednanou výjimkou). Fakturace vůči subjektům z Velké Británie se poté bude řídit stejnými režimy jako u jiných nečlenských států, např. USA.
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2020.04 (6.10.2020)

1) API rozhraní na Shoptet
✅ Přidán nový druh importu: objednávky z e-shopu na platformě Shoptet přes API. Aplikační programové rozhraní (API) je rychlejší, efektivnější a uživatelsky komfortnější způsob napojení na e-shop než stávající možnosti výměny dat přes XML soubory.
✅ Přidán nový druh exportu: skladové zásoby z PROFITu do e-shopu přes API.

2) Mzdy (přídavný modul)
✅ Opraven problém, kdy v Přehledu ZP zaměstnavatele nemusel být napočten správně sumární vyměřovací základ v případě, kdy u některého ze zaměstnanců byl základ navyšován na úroveň minimální mzdy.
✅ Upravena logika rozpočtení ZP na složky zaměstnance a zaměstnavatele tak, aby součet vycházel přesně na 13,5% vyměřovacího základu (metodika zde není exaktně daná předpisy jako u SP, popsaná logika vychází z obecné praxe).

3) Reporty
✅ Nový report 'Prodeje podle regionů', lze volit zobrazení prodejů (na základě fakturace a paragonů) podle zemí, krajů (jen ČR) nebo okresů (jen ČR).
✅ V reportu ceník nově možnost zobrazit popisy produktů.

4) Grafy
✅ Nový graf 'Prodeje podle regionů', lze volit zobrazení prodejů (na základě fakturace a paragonů) podle zemí, krajů (jen ČR) nebo okresů (jen ČR).
✅ Nový graf 'Prodeje podle regionů v čase', poskytuje shodná data jako předchozí graf, ale ve sloupcové podobě s vykreslením časového vývoje (upozornění: sestavení tohoto grafu může v závislosti na objemu dat trvat delší dobu).

5) Jiné
✅ Hyperlinky z programu se nyní korektně otevírají ve výchozím prohlížeči.
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2020.03 (30.6.2020)

1) Tisk čárových kódů (Code-128)
✅Implementována logika pro tisky identifikátorů v čárovém kódu.
✅Do standardních tiskových šablon přidán do pravé horní části stránky čárový kód s číslem dokladu.
✅Pod menu Reporty přidána funkce pro tisk čárových kódů, tisknout lze kódy pro vybrané produkty z ceníku anebo pro ručně zadaná data.

Poznámka: veškeré tisky čárových kódů jsou ve formátu Code-128. Tento formát je standarndě podporován všemi běžnými čtečkami, nicméně není to shodný formát s kódováním EAN.

2) Adresář
✅ Přidána volba do nastavení systému na kartě Adresář: Nepovolit editaci adres v dokladech. S jejím zaškrtnutím lze zamezit nechtěným přepisům záznamů v adresáři neopatrnou obsluhou při zadávání dokladů - systém pak v dokladech umožní pouze vybírat z existujících záznamů v adresáři, popř. vložit nový nebo editovat přes formulář adresáře.

3) Ceník
✅Nově lze u produktů rozlišit fixování cen či příznak variabilních cen zvlášť pro ceny nákupní a ceny prodejní.
✅Přiznak fixování cen nově fixuje i sazbu DPH.

4) Faktury
✅Přidána možnost maximalizovat okno s formulářem faktury na celou obrazovku. Vyvolá se dvojitým kliknutím na záhlaví okna anebo tlačítkem v pravém horním rohu (pozn. nejedná se o standardní ovládací prvek Windows, ten zde není povolen).
✅Přidány nové možnosti nastavení zaokrouhlování (v nastavení systému na kartě Faktury): nový způsob zaokrouhlení 'na haléře, s vyrovnáním rekapitulace DPH' a nové volby, např. 'Metoda zaokrouhlení: 'matematicky' (výchozí hodnota) nebo 'dolu' (ve prospěch zákazníka).
✅Upraven vzhled a chování ovládacího prvku pro definici dodací adresy.

5) Paragony
✅Přidána možnost maximalizovat okno s formulářem paragonu na celou obrazovku.
✅Přidány nové možnosti nastavení zaokrouhlování (v nastavení systému na kartě Paragony) obdobně jako u faktur.
✅V nastavení tisku pokladní tiskárnou (v nastavení systému na kartě Program) lze nově volit, zda se má tisknout DIČ.

6) Objednávky
✅Přidána možnost maximalizovat okno s formulářem objednávky na celou obrazovku.
✅Upraven vzhled a chování ovládacího prvku pro definici dodací adresy.

7) Importy dat
✅V importu plateb nově systém dokáže spárovat platby i s dobropisy (fakturami se zápornou částkou).

8) Sklady
✅Opravena chyba systému, která se mohla objevit při naskladnění většího počtu kusů s výrobními čísly (nad 200 ks).

9) Mzdy (přidavný modul)
✅Opraven problém, kdy se za určitých okolností mohla uplatňovat sleva na dani u více mezd za stejné období u stejného pracovníka, měl-li více souběžných smluv.

10) Jiné
✅V průvodci pro založení nové firmy přidána stránka s volbou sady tiskových šablon (klasické nebo moderní).
✅Vylepšeno chování oken uvnitř PROFITu při přechodech z maximalizovaného stavu do normálního.
✅Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2020.02 (17.2.2020)

1) Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO)
✅ Aktualizován formulář v černobílé verzi bez přílohy 2.

Přiznání k dani z právnických osob (DPPO)
✅Nově lze uplatnit ztrátu z minulosti (pozn. ztrátu je třeba definovat v uzávěrce, byla-li již provedena, je třeba ji provést znovu).

3) Kniha vydaných faktur - podpora ISDOC
✅Ve funkci pro odeslání faktury mailem nově umožněno vložit do příloh fakturu ve formátu PDF a současně i v ISDOC.

4) Mdzy (rozšiřující modul)
✅Přidána volba do nastavení mzdového modulu: 'Započítávat svátky do fondu pracovní doby' (výchozí hodnota: zaškrtnuto). Se zaškrtnutou volbou se svátky připadající na pondělí až pátek započítávají do fondu pracovní doby.
✅Opravena nepřesnost ve výpočtu daně v ročním zúčtování (nepřesnost v rozsahu maximálně 15 Kč, ve prospěch státu, mohla za určitých okolností vznikat v důsledku nesprávného zaokrouhlení daňového základu).
✅Opraveny nepřesnosti ve výpočtech v případě dlouhodobé neschopnosti (v řádu měsíců).

5) Sklady
✅Opravena chyba způsobující neprovedení přepočtu skladového ocenění při změně oceňovací metody.

6) Jiné
✅Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2020.01 (14.1.2020)

1) Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO)
✅ Nová verze formuláře pro podání přiznání v tištěné podobě za rok 2019.
✅Upraven formulář pro definici daňových základů a dalších parametů přiznání, nově lze zadat podrobnosti týkající se příjmů dle §9 a §10 (příjmy z pronájmu a ostatní zdanitelné příjmy) tak, aby bylo možné sestavit přílohu 2 přímo z programu. Změněn způsob zadání výše příjmů z pronájmu o ostatních zdanitelných příjmů - nově se zadává přímo celková výše těchto příjmů, nikoliv tedy odkaz na typ příjmů z daňové evidence jako v minulosti (do daňové evidence je tak není třeba zapisovat a pokud ano, tak jako nevstupující do základu daně z podnikání).
✅Oproti loňsku je nyní implementovaná příloha 2 pro rozpis příjmů dle §9 a §10.

2) Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ (SP)
✅Nová verze formuláře pro podání přehledu v tištěné podobě za rok 2019.

3) Přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny (ZP)
✅Nové verze formulářů pro podání přehledu v tištěné podobě za rok 2019.
✅Nově umožňuje systém vyplnit rovněž prohlášení pojištěnce (oddíl 2).

4) Exporty a importy dat
✅Opraveny problémy v exportu plateb (ABO) způsobující odmítání souboru u některých bank.
✅Vylepšena konfigurace pro načítání elektronických faktur ve formátu ISDOC (načítá se více polí, lépe řešeny některé problémy s kompatibilitou formátu atd.

5) Kniha vydaných faktur - podpora ISDOC
✅Ve funkci pro odeslání faktury mailem přidána možnost volit formát přílohy: PDF anebo nově ISDOC. Fakturu v elektronickém formátu ISDOC lze také přímo z PROFITu automaticky digitálně podepisovat certifikátem X509.
✅Ve funkci pro uložení faktury do souboru lze nově volit také formát ISDOC.

6) Tisk dokladů
✅Přidáno nové univerzální tiskové pole UZIVATEL.EMAIL (e-mailová adresa aktuálního uživatele).

7) Mzdy (přídavný modul)
✅Opravena nepřesnost, která se mohla vyskytnout ve výpočtu PPÚ (nesprávně započtené náhrady).

8) Nastavení - uživatelské účty
✅Nově lze v přehledu uživatelských účtů použít funkci kopie, lze tak snadněji vytvořit nový účet se stejným nebo podobným nastavením oprávnění.
✅Do definice uživatelského účtu přidáno pole e-mail. Kontaktní e-mail uživatele pak je možné tisknout do dokladů, které daný uživatel vystavil.

9) Jiné
✅Komunikace s internetovými servery pro využití externích služeb (např. stahování kurzů ČNB, sestavení QR kódu atd.) nově šifrována přes SSL (protokol HTTPS).
✅Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2019.05 (7.11.2019)

1) Paragony
✅ Upraven způsob nakládání se zahraničními přijatými paragony u plátců DPH. Nově systém korektně rozliší mezi tuzemským a zahraničním paragonem a nebude se snažit zahraniční paragony zařazovat do tuzemského DPH (doposud bylo nutné takové vkládat bez uvádění zahraniční DPH, jinak mohlo dojít k jejich nesprávnému zařazení do přiznání k DPH).

2) EET (doplňkový modul)
✅ Opraven problém, který se mohl za jistých okolností objevit u neplátců DPH, kdy datová zpráva EET mohla obsahovat formální chybu, že byl vyplněn element zakl_nepodl_dph, který u neplátce vyplňován být nemá (poznámka: i v případě výskytu tohoto problému byly veškeré datové zprávy EET s tímto akceptovány a tržby registrovány).

3) Účetnictví (doplňkový modul)
✅ Do uzávěrky přidána možnost volby, zda za provoz firemních vozidel vykáží skutečné výdaje z účtu 503 anebo se uplatní paušál 5000 Kč na vozidlo za měsíc. Zvolená metoda se následně uplatní i do přiznání k dani z příjmů.
✅ Opraven problém, kdy se po přečíslování přijatých dokladů nemusela správně propsat nová čísla do účetních zápisů.

4) Mzdy (doplňkový modul)
✅ Opraveny nepřesnosti, které se za určitých okolností mohly objevit ve výpočtu průměru PPÚ.
✅ Opraveny nepřesnosti ve stanovení celkového vyměřovacího základu ve funkci pro sestavení ELDP.
✅ Náhrady za dovolené a nemoci se nově napočítávají do mzdového záznamu automaticky.
✅ V mzdové knize přidány nové volitelné sloupce k zobrazení: Pracovní fond (hodin) a Odpracováno (hodin).
✅ Nová volba v nastavení mzdového modulu: Zaokrouhlovat mzdy (na korunu nahoru). Výchozí nastavení: zaškrtnuto.

5) Tisky dokladů
✅ Přidána nová obecná tisková pole: VLOZENO, MODIFIKOVANO, UZIVATEL.VLOZIL a UZIVATEL.MODIFIKOVAL.

6) Možnosti nastavení
✅ Na kartě Program přidána volba 'Používat automatické osvěžování dat'. Ve výchozím nastavení je tato volba zapnutá, jejím vypnutím můžete řešit optimalizaci výkonnosti aplikace, zejména v síťových instalacích s velkými objemy dat. Při vypnutém automatickém osvěžování nemusí uživatelé vidět všechny poslední změny provedené jinými uživateli, přehledová okna je třeba osvěžovat ručně tlačítkem 'Osvěžit' anebo klávesou F5.

7) Jiné
✅ V reportech a funkcích pro výpočty daní a pojištění nastaveny vyšší limity paušálních výdajů pro rok 2019.
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2019.04 (13.7.2019)

1) Firebird 2.5
✅ PROFIT nově používá jako základní verzi databázové technologie Firebird verze 2.5, posun na novější verzi přináší zlepšení výkonnosti (zejména načítání dat a zpracování některých druhů operací), lepší podporu pro znaky z cizích znakových sad a další možnosti. Provozujete-li v síťové konfiguraci databázový server PROFITu s Firebird 2.1, doporučujeme jej aktualizovat.

2) Export/Import dat
✅ U exportu/importu faktur nově lze uvádět kód plnění u fakturačního režimu dle §92 (přenesení daňové povinnosti). Kód plnění se vkládá za lomítko, např. §92/4.

3) Objednávky, paragony, faktury
✅ Nově lze ve formuláři položky posunovat nahoru a dolů. Posun se vyvolá z kontextového menu anebo přes klávesové zkratky (Ctrl+U, Ctrl+D).

4) Spotřební daň
✅ Přidána částečná podpora pro evidenci spotřebních daní (SPD). V nastavení na záložce Firma lze nově zaškrtnout volbu 'Registrace k SPD' a poté program umožní definovat výši spotřební daně na měrnou jednotku v detailu produktů v ceníku a tisknout údaje o spotřební dani do vydávaných dokladů (k tisku je třeba si stáhnout speciální šablony z našich stránek). Poznámka: není realizována žádná forma přiznání či jiného souhrnného výstupu týkajícího se spotřební daně, funkce mají v současnosti za cíl výhradně umožnění snadného vystavování dokladů s rozepsanými údaji o spotřební dani.

5) Mzdy (doplňkový modul)
✅ Zapracováno snížení sazby SP zaměstnavatele z 25% na 24,8%.
✅ V logice pro výpočet náhrad mzdy za nemoc zrušeno zohledňování karenční doby. Obě změny jsou platné od 1.7.2019 (projeví se tedy ve mzdách zpracovávaných v srpnu).

6) Jiné
✅ Vyřešeny občasně se vyskytující problémy se vzájemně se blokujícími instancemi programu ve víceuživatelském provozu v síti.
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2019.03 (15.5.2019)

1) Importy dat
✅ Konfigurace importu se nyní ukládá pro každou firmu v PROFITu zvlášť. Nově je tak možné lépe nastavit importy s různou konfigurací pro jednotlivé firmy.
✅ Do konfigurace importu faktur, paragonů a objednávek přidána položka 'Projekt'.

2) Peněžní knihy
✅ Vylepšeno okno pro spárování platby s fakturou - přidány funkce pro hledání (CTRL+F) a filtr (CTRL+I).
✅ Vylepšeno chování systému po spárování platby s fakturou, omezeno nechtěné přetřídění řádků a přeskočení vybraného řádku na jinou pozici

3) Cestovní příkazy
✅ Opraveny nepřesnosti ve výpočtu tuzemského stravného u vícedenní pracovní cesty.

4) Stahování kurzů ČNB
✅ Opraven problém, kdy v důsledku změny formátu dat v rozhraní ČNB přestalo fungovat stahování měnových kurzů. Opraven též sekundární problém padání aplikace, který nastával za určitých okolností ve verzi 2019.02 po aplikaci opravného souboru pro stahování kurzů ČNB.

5) Tiskové šablony
✅ Implementován nový modifikátor tiskových políček: '.US' - lze jej přidat na konec tiskových polí a zajistí výstup číselné či datumové hodnoty v americkém formátu (např. 16,517.58 či 12/24/2019).
✅ Upraveny šablony pro tisk dobropisů (opravných daňových dokladů). Aktualizována terminologie tak, aby byla v souladu s novelizovaným zněním zákona o DPH ('Datum zjištění skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně').

6) Možnosti nastavení
✅ Na kartách Faktury a Paragony byly upraveny volby týkající se zaokrouhlování vydaných dokladů - byla odstraněna možnost 'Položkově - na celé koruny' (zrušeno novelou zákona o DPH) a u paragonů byla rozlišena forma úhrady (hotově nebo kartou).
✅ V možnostech nastavení účetnictví lze nově v počáteční sestavě nastavit také aktivně-pasivní účty, např. 343 (DPH). Toto umožňuje lépe přenést rozvahu při přechodu do účetnictví v PROFITu z jiného software.

7) Jiné
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2019.02 (14.2.2019)

1) Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO)
✅ Opravena maximální výše slevy na umístění dítěte (školkovné) za rok 2018.

2) Přehled OSVČ pro ČSSZ (SP)
✅ Opraveny formální nepřesnosti v XML, které mohly způsobovat odmítnutí zpracování souboru ze strany ČSSZ.

3) Majetek
✅ Přidány nové způsoby vyřazení majetku: v důsledku škody a darováním.

4) Účetnictví
✅ Opraven problém, kdy nešlo automaticky zaúčtovat zápočty faktur (úhrady faktur s formou úhrady 'Zápočet pohledávky').

5) Mzdy
✅ Přidán výstup 'Přehled SP zaměstnavatele' pro ČSSZ (formát XML). Obdobné stejnému výstupu ZP pro zdravotní pojišťovny.

6) Jiné
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2019.01 (17.1.2019)

1) Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO)
✅ Nová verze formulářů (barevný a černobílý) pro podání klasické verze přiznání za rok 2018.
✅ Úpravy struktury XML pro podání elektronické verze přiznání za rok 2018.
✅ Oproti loňsku přidána možnost sestavit přiznání také za spolupracující osoby, na které převádíte příjmy. Je třeba jim založit v PROFITu samostatné firmy a do nich vložit převáděné příjmy a výdaje a vyplnit informace o osobě, která je na ně rozdělila.

2) Přiznání k dani z příjmů právnických osob (DPPO)
✅ Úpravy struktury XML pro podání elektronické verze přiznání za rok 2018 (pozn.: k dispozici jen s modulem Účetnictví).

3) Přiznání k dani silniční (DS)
✅ Aktualizovaná verze formulářů (barevný a černobílý) pro podání klasické verze přiznání za rok 2018.
✅ Nová možnost vyhledat zálohy silniční daně z podvojného účetnictví (je-li vedeno).

4) Přehled OSVČ pro ČSSZ (SP)
✅ Nová verze formuláře pro podání klasické verze přehledu za rok 2018.
✅ Úpravy struktury XML pro podání elektronické verze přehledu za rok 2018.

5) Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovny (ZP)
✅ Nová verze formulářů pro jednotlivé pojišťovny pro podání přehledu za rok 2018.

6) Mzdy
✅ V nastavení na kartě Mzdy přidána položka 'Variabilní symbol zaměstnavatele pro ČSSZ'.

7) Jiné
✅ V okně výsledků funkce Hledat z menu Systém (CTRL+SHIFT+F) přidána funkce Kopírovat.
✅ V adresáři ve funkci Poslat e-mail lze nově volit, zda má být odeslán prostý mail anebo mail s přílohou v PDF (podle zvolené RTF šablony, např. upomínka a podobně).
✅ Opraveno občasné nevhodné chování našeptávačů v některých oknech vzniklé v minulé verzi.
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2018.04 (12.12.2018)

1) Mzdy
✅ Nový přídavný modul pro vedení mzdové agendy. Umožňuje vést evidenci pracovních smluv, vytvářet, spravovat a účtovat mzdové záznamy a řešit hlavní výstupy související s činností zaměstnanců vůči daňové správě, zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení.

2) Exporty dat
✅ Do exportu Ceníku/Skladu k volbě 'exportovat informaci o zásobě na skladě' přidána podvolba 'včetně cen'. S jejím odškrtnutím se do exportu nebude zařazovat informace o skladových (nákupních) cenách.

3) Importy dat
✅ V importu faktur opravena chyba způsobující za určitých okolnost9 ořezání informací z dodací adresy na 1 znak.

4) Adresář
✅ Do přehledu dokladů subjektu z adresáře přidáno zobrazení součtů ve spodní části okna (dle druhů dokladů, částka včetně DPH).
✅ Hledání v ARESu nově zohledňuje skupinové DIČ a pokud u subjektu detekuje, že je součástí skupiny používající společné DIČ, zobrazí tuto informaci uživateli (samotné skupinové DIČ se bohužel XML službami zjistit nedá, taková služba není provozovatelem ARESu implementována).

5) Projekty - zobrazení dokladů
✅ Do přehledu dokladů projektu přidáno zobrazení součtů ve spodní části okna (dle druhů dokladů, částka včetně DPH).

6) Faktury
✅ Opravena chyba v tisku faktury způsobující poškození znaků s informacemi o výrobních číslech s českou diakritikou.

7) Účetnictví (reporty)
✅ Upravena podoba rozvahy a výsledovky - uvedeny do souladu s ustanoveními platnými pro sestavování výkazů za rok 2018.

8) Daně
✅ Aktualizována elektronická verze přiznání k DPPO (dani z příjmů právnických osob) pro podání za rok 2018 (jen s modulem Účetnictví).
✅ Upravena logika spočtení záloh sociálního a nemocenského pojištění za rok 2018 a následující roky v souvislosti se změnou datování záloh, kterou zavádí od 1.1.2019 Ćeská správa sociálního zabezpečení.

9) Jiné
✅ Provedeny optimalizace urychlující otevírání a načítání knih s více záznamy. Zlepšení rychlosti se projeví zejména u instalací se zapnutým modulem Účetnictví.
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2018.03 (31.8.2018)

1) Ceník
✅ Přidána možnost otevřít zobrazení katerogií a podkategorií produktů ve stromové struktuře v levé části okna. Kliknutím na vybranou kategorii či podkategorii se zobrazí odpovídající seznam produktů. Stromová struktura se zobrazí kliknutím na tlačítko s dvojitou šipkou ('»') v levé části spodní lišty (otevírá se tlačítkem 'Možnosti').

2) Projekty
✅ Opraven problém, kdy se do celkových hodnot 'Zaplaceno' za projekt nezapočítávaly úhrady zapsané přes zálohové faktury.

3) Sklady
✅ Do skladové knihy a přehledu skladových příjmů a výdejů přidána možnost otevřít zobrazení katerogií a podkategorií produktů ve stromové struktuře podobně jako v ceníku.
✅ Do skladových převodek přidána možnost obsluhovat (převádět) informace o výrobních číslech, velikosti a dalších vlastnostech jednotlivých kusů daného artiklu (použití je stejné jako u příjemek a výdejek).

4) Účetnictví (přídavný modul)
✅ Opraven problém, kdy se při zaúčtování úhrady faktury v cizí měně mohla objevit hláška 'Účet 1.0 není definován...'.
✅ Vylepšena logika zaúčtování po editaci faktury nebo paragonu. Dosud systém v případě editace přeúčtoval doklad dle výchozí předkontace, což vedlo k nutnosti opakovaně ručně opravovat účty u dokladů, které mají být zaúčtovány jinou než výchozí kontací. Nově, je-li to možné, systém ponechá stávající kontaci.

5) Export - ceník/sklad
✅ V konfiguraci PROFITu s použitím modulu rozšířený ceník se nově v exportu nabídne výběr konkrétního nákupního nebo prodejního ceníku, jehož ceny chcete exportovat (výchozí hodnota: všechny).

6) Import - platby
✅ Opraven problém při načítání platby, která se měla spárovat s fakturou, ale neshodují se měny. Dosud taková situace končila chybou importu. Nově se platba načte do bankovní knihy bez provedení spárování (k tomu systém nezná správný zúčtovací kurz platby (pozn.: nejedná se o kurz ČNB) a je tak třeba kurz zadat a platbu spárovat ručně.

7) Grafy
✅ Opraven problém, kdy v případě faktur na velké částky mohlo zobrazení některých grafů skončit databázovou chybou.

8) Možnosti nastavení systému
✅ V sekci Firma upraveny volby týkající se registrace k DPH, nově lze nastavit periodicitu podávání přiznání a hlášení (měsíčně nebo čtvrletně). Nastavení je vhodné správně navolit zejména s ohledem na nové upozorňování na termíny daňových přiznání.
✅ V sekci Firma přidána volba 'Upozorňovat na termíny daňových přiznání' (výchozí hodnota Ano). Se zaškrtnutou volbou bude systém s blížícím se termínem jednotlivých přiznání upozorňovat ne jejich sestavení (pozn. jen s licencí PLUS).

9) Jiné
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2018.02 (6.4.2018)

1) GDPR (obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů)
✅ Implementována funkce řešící právo zákazníka 'být zapomenut' dle směrnice GDPR. Nová funkce umožňuje v adresáři provést anonymizaci vybraného záznamu (vybraných záznamů, popř. celé databáze), čímž dojde k odstranění všech citlivých osobních údajů z adresáře i všech souvisejících dokladů.

2) EET (přídavný modul)
✅ Do konfigurace EET (pod menu Nastavení › Moduly › Program › Elektronická evidence tržeb) přidána volba 'platby kartou evidovat jako podléhající EET' (výchozí hodnota: NE). S odškrtnutou volbou pak program nepovažuje platby kartou za tržby spadající pod EET, v souladu s rozhodnutím ústavního soudu, které vstoupilo od 1.3.2018 v platnost. Poznámka: platby kartou můžete dobrovolně do EET registrovat i nadále, jde o vaše rozhodnutí, zda ano či ne.

3) Rozšířený ceník (přídavný modul)
✅ Upravena logika v situaci, kdy pro zákazníka se speciálním ceníkem není pro daný produkt v daném speciálním ceníku definována cena. Systém v takové situaci do faktury vložil položku s prázdnou cenou, nově se převezme cena z výchozího ceníku.

4) Účetnictví (přídavný modul)
✅ Odstraněny problémy se zaúčtováním faktur, kdy se za určitých okolností mohlo stát, že systém nechtěl povolit vložení účetního zápisu s tím, že nesouhlasí rozúčtování částky má dáti nebo dal.

5) Výroba (přídavný modul)
✅ Do přehledu výrobních plánů přidána funkce 'Zobrazit seznam surovin', která otevře přehlednou tabulku surovin. Se surovinami zde lze lépe pracovat než v okně definice plánu - položky lze filtrovat, třídit, přenést do Excelu...

6) Nastavení
✅ Na kartu 'Firma' přidána (pro plátce DPH) volba 'Registrace k DPH v režimu MOSS' (default Ne).

7) Jiné
✅ Provedeny optimalizace zlepšující rychlost systému při práci v síťovém režimu přes internet.
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2018.01 (19.1.2018)

1) Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO)
✅ Nová verze formulářů (barevný a černobílý) pro podání klasické verze přiznání za rok 2017.
✅ Úpravy struktury XML pro podání elektronické verze přiznání za rok 2017.

2) Přiznání k dani z příjmů právnických osob (DPPO)
✅ Úpravy struktury XML pro podání elektronické verze přiznání za rok 2017 (pozn.: k dispozici jen s modulem Účetnictví).

3) Přehled OSVČ pro ČSSZ (SP)
✅ Nová verze formuláře pro podání klasické verze přehledu za rok 2017.
✅ Úpravy struktury XML pro podání elektronické verze přehledu za rok 2017.

4) Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovny (ZP)
✅ Nová verze formulářů pro jednotlivé pojišťovny pro podání přehledu za rok 2017.

5) Exporty dat
✅ Opraven problém v exportu plateb (ABO), kdy se nezapočítala částka uhrazené přiřazené zálohové faktury.

6) Importy dat
✅ Nově je možné importovat platby na účty vedené v cizích měnách (dosud bylo omezení importů jen na účty v Kč).

7) Účetnictví
✅ Zavedena analytika pro účty 211 a 221 pro rozlišení jednotlivých pokladen a bankovních účtů.

8) Elektronická evidence tržeb
✅ Opraven problém, kdy se nedařilo odesílat EET v době po půlnoci (špatné formátování času v EET zprávě).

9) Faktury
✅ Nově lze označením více řádků a použitím funkce 'zapsat úhradu' hromadně označit faktury za uhrazené.

10) Jiné
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2017.05 (31.10.2017)

1) Účetnictví
✅ Přidán nový rozšiřující modul Účetnictví pro vedení podvojného účetnictví místo daňové evidence (týká se právnických osob, popř. též fyzických s obratem vyšším ne ž 15 mil. Kč). Modul není standardní součástí PROFITu, pro jeho použití je třeba jej aktivovat a zakoupit samostatnou licenci (vyzkoušet zdarma lze 10 záznamů v účetním deníku).

2) Paragony
✅ Vyřešen problém, kdy za určitých okolností v síťovém provozu přes internet s více pokladními pracovišti mohlo docházet k problémům s neunikátním identifikátorem (číslem dokladu) a nemožností dokončit uložení takového prodeje.
✅ Do knih paragonů přidány sloupce 'Základ DPH nulová sazba', 'Základ DPH snížená sazba' a 'Základ DPH základní sazba' (ve výchozím nastavení skryté).
✅ Opraven problém, kdy se ve spodní části okna nemusely nabízet uložené filtry.

3) Faktury
✅ Při přiřazení více objednávek se nově všechny přiřazené objednávky označí za vyřízené.
✅ Při přiřazení více objednávek s propisem položek se nyní korektně nastaví i příznak výdeje ze skladu / příjmu na sklad.
✅ Z nabídky fakturačních režimů v přijaté faktuře od dodavatele z EU odstraněn režim dle §18 (paragraf zákona zrušen).
✅ V tisku faktury přes pokladní tiskárnu se nově tiskne i text faktury.

4) Sklady - inventury
✅ Přidáno tlačítko 'ke konci roku', které doplní datum a čas pro sestavení závěrečné inventury.
✅ Přidána volba 'doplnit inventuru automaticky' (pod tlačítkem Možnosti), která usnadní sestavení inventury doplněním očekávaných stavů do prázdných polí ve sloupci Zjištěno.

5) Reporty
✅ V reportu 'Kontrola povinnosti registrace k DPH' opraven algoritmus týkající se započítávání obratu za zahraniční fakturaci, kdy se dříve chybně započítala i fakturace s místem plnění v zahraničí (problém se týkal především osob identifikovaných k DPH).

6) Možnosti - měny a směnné kurzy
✅ Nově lze stahovat kurzy také hromadně za delší časové období (od - do).

7) Možnosti - nastavení
✅ Volby týkající se zaúčtování faktur či paragonů přesunuty do záložek daňová evidence / účetnictví.

8) Jiné
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2017.04 (13.7.2017)

1) EET
✅ Vyřešen problém s chybou volání knihovny dicrpki.dll objevující se za určitých okolností při konfiguraci EET.

2) Adresář
✅ Po provedení změny jména / názvu firmy v adresáři nabídne nově systém propsání této změny do dokladů této protistrany.

3) Paragony
✅ Je-li do paragonu zadán zákazník, vytisknou se nově údaje o něm na paragon (účtenku) i při tisku pokladní tiskárnou (dosud byly údaje o odběrateli na paragonu jen při tisku na kancelářské tiskárně).

4) Faktury
✅ Nově umožněno přiřazení více objednávek do jedné faktury. Provede se v okně faktury pomocí tlačítka napravo od pole pro přiřazení objednávky (mechanismus podobný jako u zálohových faktur).

5) Peníze
✅ Vylepšeno chování Pokladní knihy a Knihy bankovního účtu - nově u operací obsahujících DPH zobrazuje jednotlivé operace vcelku (tedy bez účetního rozdělení na základ a DPH, jako v daňové evidenci).
✅ Vylepšeno chování okna Kniha bankovního účtu - nově u operací obsahujících DPH zobrazuje jednotlivé operace vcelku (tedy bez účetního rozdělení na základ a DPH, jako v daňové evidenci).
✅ Vylepšeno okno pro párování platby s fakturou (zvětšen počet řádků, přidán variabilní symbol).

6) Reporty
✅ Do reportu Kniha paragonů přidán nový argument: jen placené v hotovosti / kartou / všechny.

7) Jiné
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2017.03 (21.4.2017)

1) Licence
✅ Vyřešeny problémy se ztrácením a nutností obnovovat licenci EET.
✅ Vylepšeny vlastnosti licencí PLUS. Nově se již nebudou rozlišovat licence USB a PC PLUS. Licence PLUS bude možné přenášet podle potřeby mezi zařízeními bez ohledu na typ (z PC na PC, z USB na USB, z PC na USB anebo z USB na PC). Poznámka: v souvislosti s touto změnou se mění ceník, přičemž nová časově neomezená univerzální licence PLUS bude dražší než dosavadní USB licence PLUS - změna je tak výhodná pro všechny stávající uživatele, bez ohledu na to, zda měli zakoupenu PC anebo USB licenci PLUS.

2) Exporty dat
✅ V exportu plateb (ABO) přidána možnost manuálního výběru záznamů (faktur), které se do exportu mají zahrnout.

3) Importy dat
✅ V importu faktur přidáno konfigurační pole 'Úhrada - účet' umožňující nastavit na jaký účet má být vystavena faktura a na jaký účet bude zaúčtována případná úhrada.
✅ V importu plateb přidána možnost volby účtu, na který se má provést import, není tak nyní nutné před importem měnit výchozí účet. Pozn.: stále ale platí, že importovat lze jen na účet vedený v domácí měně (Kč).
✅ V importu ceníku/skladu přidány do konfigurace sloupce 'Skladové umístění' a 'Skladová poznámka' umožňující importovat do těchto polí skladové karty.

4) Faktury
✅ Aktualizovány popisky fakturačních režimů EU zpřesňující použitou terminologii (nově se používají vhodnější termíny 'osoba povinná k dani' (podnikatelský subjekt) a 'osoba nepovinná k dani' (nepodnikatel, konečný spotřebitel).
✅ Přidán nový způsob zadávání slev - cenou po slevě (systém dopočítá výši slevy).
✅ Ve výchozí podobě šablon pro tisk faktur u plátců DPH je nově jednotková cena nastavena vždy jako cena bez DPH, a to i pokud je navoleno kalkulování jednotkových cena jako cen včetně DPH. Úpravu lze potlačit změnou příslušného pole. v tiskové šabloně
✅ Opraven problém, kdy mohlo při určitém ne zcela běžném postupu editace počtu kusů dojít k nesprávnému součtu celkové ceny ve faktuře se zákaznickou slevou.

5) Paragony
✅ Opraven problém, kdy za určitých okolností mohlo dojít k tomu, že u zápisu nového zboží z paragonu do ceníku byla do ceny bez DPH zapsána nesprávně cena včetně DPH.
✅ Přidán nový způsob zadávání slev - cenou po slevě (systém dopočítá výši slevy).

6) Příjmové pokladní doklady
✅ Neplátce DPH s EET modulem může nově používat volbu 'Podléhá EET' přímo v okně příjmu do daňové evidence či pokladní knihy, nemusí tak v souladu s platnou legislativou vystavovat paragon nebo fakturu, ale postačuje PPD s EET náležitostmi. Pozor: u plátce to kvůli korektnímu vykázání DPH takto není a nebude možné dělat - plátce musí i nadále vystavovat na veškeré prodeje výhradně paragony anebo faktury!
✅ Nově lze element EET_INFO pro tisk EET náležitostí používat v šablonách pro tisk příjmových pokladních dokladů (doplněn do výchozích šablon). PPD vztahující se k hotovostní úhradě faktury podléhající EET anebo PPD vystavovaný neplátcem DPH podléhající EET tak může být tištěn a vydáván zakázníkovi jako 'účtenka' dle zákona o evidenci tržeb.

7) Sklady
✅ Do vlastností skladové karty přidáno pole Poznámka.
✅ Pro tisk inventurního protokolu přidána dvě nová volitelná pole: a (celkové hodnoty evidovaného a zjištěného stavu všech položek v korunovém vyjádření).

8) Daně
✅ Nově lze sestavovat také následné kontrolní hlášení (oprava po termínu pro odevzdání hlášení).
✅ Opraven problém, kdy se fakturace služby zahraničnímu odběrateli s místem plnění v tuzemsku (režim dle §14) nemusela správně vykázat do kontrolního hlášení.

9) Nastavení
✅ V konfiguraci pokladní tiskárny (záložka Program) v textovém režimu je nově možné vypnout českou diakritiku (háčky a čárky). Volba se použije u tiskáren, u nichž je problém používat české fonty.
✅ V konfiguraci okna pro pokladní prodej (záložka Paragony) přidány volby 'Zakázat tlačítko F3' a 'Zakázat tlačítko F8'.
✅ Volba pro nastavení typu jednotkové ceny (bez DPH / včetně DPH) přesunuta ze záložek Paragony a Faktury do záložky Ceník.

10) Jiné
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2017.02 (24.2.2017)

1) Elektronická evidence tržeb (EET)
✅ Opraven problém kdy se v určitých instalacích vyskytovalo nahodile odmítnutí EET zprávy z důvodu nesprávného formátu XML.
✅ Umožněno odesílání EET tržeb i za zálohové faktury (za jejich hotovostní či jinou registrovanou úhradu). EET kódy a další EET náležitosti se poté tisknou na zálohovou i na řádnou fakturu vygenerovanou z této zálohové.
✅ Upozorňování na nesprávně nastavené parametry EET vypnuto v síťové konfiguraci (zde často jako EET pokladna často slouží jen jedno vybrané pracoviště a ostatní stanice nepotřebují mít nastavenu konfiguraci EET).

2) Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO)
✅ Aktualizovány částky na slevy na děti.

3) Přehled pro ČSSZ (SP)
✅ Aktualizovány sazby pojistného na rok 2017 (ovlivňující výpočet záloh na rok 2017).

4) Paragony - Pokladní prodej
✅ Do nastavení okna pro pokladní prodej přidána volba, zda je požadováno dvojí potvrzení (2xEnter) v okně pro výpočet vrácené částky (výchozí hodnota: NE).

5) Faktury
✅ Nově umožněno vložení vydané faktury bez specifikování zákazníka (určeno pro prodej koncovému spotřebiteli).

6) Tisky dokladů na paragonové tiskárně
✅ Tisk v grafickém režimu vertikálně prodloužen, aby nedocházelo k nechtěnému ořezu spodní části dokladu.
✅ Vylepšena podpora pro tisk v textovém režimu na velmi úzkých tiskárnách - nově lze nastavit šířku od 26 znaků (dosud bylo minimem 30 znaků).

7) Reporty
✅ V reportech 'Kniha faktur' a 'Kniha paragonů' zobrazeny u plátce DPH i ceny bez DPH.
✅ Vylepšena metoda zápočtu skupinových slev (slev za mezisoučet) v reportu 'Prodeje podle produktů'.

8) Grafy
✅ Vylepšena metoda zápočtu skupinových slev (slev za mezisoučet) v grafech 'Prodeje podle produktů'.

9) Jiné
✅ Vylepšena obsluha načítání čtečkou kódů EAN-8.
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2017.01 (19.1.2017)

1) Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO)
✅ Nová verze formulářů (barevný a černobílý) pro podání klasické verze přiznání za rok 2016.
✅ Úpravy struktury XML pro podání elektronické verze přiznání za rok 2016.
✅ Opraven problém s nemožností editovat školkovné (sleva na umístění dítěte).
✅ Zavedena sleva na evidenci tržeb (max. 5000 Kč).

2) Přehled OSVČ pro ČSSZ (přiznání k sociálnímu pojištění)
✅ Nová verze formuláře pro podání klasické verze přehledu za rok 2016.
✅ Úpravy struktury XML pro podání elektronické verze přehledu za rok 2016.

3) Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovny (přiznání ke zdravotnímu pojištění)
✅ Nová verze formulářů pro jednotlivé pojišťovny pro podání přehledu za rok 2016.

4) Elektronická evidence tržeb
✅ Opraven problém, kdy za jistých okolností mohlo při vykazování položky s nulovou sazbou DPH dojít k chybě 'Neplatný podpis SOAP zprávy'.
✅ Po provedení storna paragonu se nově pošle storno EET záznam i v ověřovacím módu (dosud se posílal jen v ostrém módu).

5) Projekty
✅ Do knihy projektů přidány nové sloupce 'Objednáno (náklady)', 'Objednáno (výnosy)', 'Zatím nefakturováno (náklady)', 'Zatím nefakturováno (výnosy)'. Ve výchozím nastavení jsou tyto sloupce skryté (pro zobrazení je třeba si je navolit).

6) Objednávky
✅ Opraven problém nesprávného zabarvení nevyřízených objednávek krytých/nekrytých skladem.

7) Paragony
✅ Opraven problém editace paragonu obsahujícího tankování, kdy mohlo dojít ke smazání prosaného počtu litrů v knize jízd.
✅ Pro ukládání do PDF nebo odeslání PDF mailem se použijí nastavení pokladní tiskárny, je-li PT používána pro tisk paragonů.

8) Pokladní prodej
✅ V nastavení pokladního prodeje (menu Nastavení → Paragony → Okno pro pokladní prodej) lze nově nastavit zobrazení čísla a typu paragonu, typ (a tedy i číslo, pokud má nový typ vlastní řadu) lze změnit pomocí klávesy ctrl + F4.
✅ Při aktivním EET modulu lze nově nastavit volbu, zda jde o prodej podléhající EET anebo ne (klávesy ctrl + F5 / ctrl + F6).
✅ Potvrzování vracené částky nově vyžaduje zmáčknutí Enter dvakrát (nejprve 'OK', poté 'Zavřít'), aby nezmizela vracená částka z obrazovky i zákaznického displeje hned po prvotním Enteru.

9) Faktury
✅ Přidány nové kódy plnění pro režim přenesení daňové povinnosti dle §92 (kódy 18 - 21).
✅ Pro ukládání do PDF nebo odeslání PDF mailem se použijí nastavení pokladní tiskárny, je-li PT používána pro tisk faktur.

10) Sklady
✅ Opraveny problémy možného vzniku nesprávných zůstatků na skladových kartách po editaci vícepoložkových převodek.
✅ Vylepšeno chování okna hromadné příjemky/výdejky/převodky při použití čtečky čárových kódů.

11) Reporty
✅ Přidán nový report 'Objednané produkty'. Vypíše seznam produktů z přijatých a vydaných objednávek včetně peněžní hodnoty.
✅ V reportu 'Ziskovost faktur' přidána volba, která umožní vypsat i paragony.

12) Jiné
✅ Další drobné opravy a vylepšení


Změny ve verzi 2016.04 (17.10.2016)

1) Elektronická evidence tržeb (EET)
✅ Nový rozšiřující modul přidávající do PROFITu implementaci odesílání hlášení o tržbách finanční správě ČR. Modul lze zapnout pod menu Nastavení → Moduly → Více → Elektronická evidence tržeb.

2) Objednávky
✅ Nová objednávka vložená přes kopii se nyní vždy zapíše ve stavu nezpracovaná.
✅ V knihách objednávek do funkce 'Uložit do souboru' přidána volba pro export do XML (všechny záznamy nebo jen vybrané). Sestavený XML soubor je svou strukturou shodný se souborem sestaveným pod menu Systém → Exportovat data.
✅ Nově lze u vkládání slevy pevnou částkou volit, zda jde o slevu (částku) včetně DPH nebo bez DPH.
✅ Nová možnost generovat z objednávky také paragon. Tuto možnost lze využít v restauračním provozu, kde lze v knize přijatých objednávek vést rozúčtované stoly (1 stůl = 1 objednávka) a poté z objednávky vystavit paragon odesílaný do EET.

3) Paragony
✅ V knihách paragonů do funkce 'Uložit do souboru' přidána volba pro export do XML (všechny záznamy nebo jen vybrané). Sestavený XML soubor je svou strukturou shodný se souborem sestaveným pod menu Systém → Exportovat data.
✅ Nově lze u vkládání slevy pevnou částkou volit, zda jde o slevu (částku) včetně DPH nebo bez DPH.
✅ Vylepšen tisk paragonů na pokladních tiskárnách, vyřešeny problémy při tisku v textovém módu s malou šířkou řádku.

4) Faktury
✅ V knihách faktur do funkce 'Uložit do souboru' přidána volba pro export do XML (všechny záznamy nebo jen vybrané). Sestavený XML soubor je svou strukturou shodný se souborem sestaveným pod menu Systém → Exportovat data.
✅ Nově lze u vkládání slevy pevnou částkou volit, zda jde o slevu (částku) včetně DPH nebo bez DPH.

5) Možnosti nastavení systému
✅ Na kartě Adresář přidána volba 'Kontrolovat unikátnost IČ'.
✅ Do konfigurace zákaznického displeje (pod kartou Program) přidána volba 'Posílat CLR (reset obrazovky)'. Volbu zkuste odškrtnout, pokud při správném nastavení šířky řádku dochází v druhé a další zprávě k posunům textu a jeho rozpadu.

6) Jiné
✅ Vyřešeny problémy s občasnými potížemi při ukládání hesel ve Windows s ne-českými regionálními nastaveními.
✅ Vylepšeno chování systému při použití čtečky, která generuje EAN kódy ve formátu '~EAN/' - program nyní automaticky ořeže nadbytečné znaky (tildu a zpětné lomítko).
✅ Další drobné opravy a vylepšení


Změny ve verzi 2016.03 (22.06.2016)

1) Odesílání dokladů mailem
✅ Vylepšena kompatibilita PROFITu s mailovými programy. Nově lze odesílat doklady mailem s klientskými programy podporujícími rozhraní MAPI, což splňuje většina běžných programů (např. Outlook Express, eM Client, Eudora, Lotus Notes, The Bat a další).
✅ Vylepšena logika pro výchozí pojmenování PDF dokumentů ve funkcích pro uložení do PDF či odeslání mailem v PDF.

2) Objednávky
✅ Přidána možnost propisovat položky objednávek na sklad - přijaté objednávky jako skladové rezervace, vydané objednávky jako objednané množství. Ve skladové knize se pak tyto informace zobrazují v nových sloupcích.
Poznámka: v této verzi nejsou řešeny další případné návaznosti na tyto nové funkce (např. report doplnění skladových zásonb a podobně). Koncept skladových rezervací bude podle Vašich ohlasů dále rozvíjen v následujících verzích.
✅ U generování faktur z objednávek nově volba určující, jak se mají propsat položky: všechny / žádné / dosud nefakturované.
✅ U pole počet (mj) zvětšena přesnost ze 2 na 3 desetinná místa.

3) Paragony
✅ U pole počet (mj) zvětšena přesnost ze 2 na 3 desetinná místa.

4) Faktury
✅ U přijatých faktur ze zahraničí mimo EU opět přidána možnost používat fakturační režim dle §108. Do kontrolního hlášení se tyto faktury v souladu s novelizovanými pravidly pro sestavení hlášení reportují bez udání DIČ a kódu státu EU protistrany, přičemž daňový portál bude tyto záznamy označovat jako propustné chyby (což ale paradoxně neznamená, že o chyby jde).
✅ U pole počet (mj) zvětšena přesnost ze 2 na 3 desetinná místa.

5) Majetek
✅ Zlepšeny možnosti přiřazení faktury při zakládání majetkové karty k již existující faktuře.

6) Sklady
✅ Přidána nová pole do skladové kniny zobrazující informace o dopadech do skladu po realizaci objednávek: objednáno, rezervováno a budoucí zůstatek (po realizaci).
✅ Zvětšena přesnost u polí týkajících se množství (v příjemkách, výdejkách, převodkách a skladových kartách) ze 2 na 3 desetinná místa.

7) Výroba (doplňkový modul)
✅ Zvětšena přesnost u polí týkajících se množství (u surovin a produktů ve výrobních plánech) ze 2 na 3 desetinná místa.

8) Reporty
✅ Do reportu 'Prodeje podle produktů' přidán kód produktu a možnost třídění záznamů podle kódu.
✅ V reportu 'Kontrola povinnosti registrace k DPH' upravena logika započítávání úhrad vystavených faktur. Nově se v souladu s výkladem zákona o DPH uplatňovaným finanční správou započítávají úhrady do období dle data zdanitelného plnění dané faktury (nikoliv tedy k datu úhrady jako dosud).

9) Nastavení
✅ Přidána nová volba na kartě Sklady: Při vkládání příjemky nastavit cenu z ceníku (ano / ne, výchozí hodnota ne).

10) Jiné
✅ Opraven problém při hledání v ARES podle názvu obsahující znak 'č'.
✅ Opraven problém při stahování kurzů ECB (týká se uživatelů na Slovensku, resp. s domácí měnou EUR).
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2016.02 (08.03.2016)

1) Přiznání k DPFO
✅ Přidána možnost sestavovat opravné a dodatečné přiznání (volba: řádné/opravné/dodatečné).
✅ Opraven problém nesprávně vyplněných součtů za uplatňované děti v XML verzi přiznání.
✅ Opraveny problémy, kdy se za určitých okolností nepropisovala do XML verze přiznání pole Úhrn záloh na daň příjmů ze závislé činnosti (řádek 84) a pole Úhrn příjmů podle § 6 zákona od všech zaměstnavatelů po vynětí (řádek 43).
✅ Opraveny další drobné nedostatky v XML verzi hlášení.

2) Přiznání k SP (Přehled OSVČ pro ČSSZ)
✅ Opraveny drobné nepřesnosti v textech v tištěné podobě přehledu.
✅ Opraveny drobné formátové chyby v XML verzi přehledu, kvůli nimž mohlo být podání odmítnuto.

3) Přiznání k DPH
✅ Přidána možnost sestavovat opravné přiznání (volba: řádné/opravné).

4) Kontrolní hlášení DPH
✅ Přidána možnost sestavovat opravné hlášení (volba: řádné/opravné).
✅ V sekci A2 umožněno zadání faktur bez udání DIČ protistrany (jedná se o výjimečné situace, kdy protistrana nemá VAT ID EU).

5) Faktury
✅ U přijatých faktur ze zahraničí mimo EU odebrána možnost uplatňovat fakturační režim dle §108. Stávající faktury s tímto režimem převedeny do režimu dle §23.

6) Tisk dokladů
&raqui; Opravena chyba v šablonách, způsobující nevytištění dokladu v případě, že je na prvním místě v položkách textový řádek.
✅ Přidána nová tisková políčka: PROJEKT.DATUMZAHAJENI, PROJEKT.DATUMZAKONCENI.

7) Reporty
✅ V reportu 'Kniha závazků a pohledávek' opravena chyba, kdy se nemusely zahrnovat správně všechny úvěrové účty.
✅ V reportu 'Kontrola povinnosti registrace k DPH' upravena metodika stanovení obratu tak, aby byla v souladu s extenzivním výkladem ustanovení §4 zákona o DPH, který uplatňují v praxi finanční úřady, kdy do obratu dle tohoto výkladu mají být započítány i neuhrazené faktury spadající datem zdanitelného plnění do sledovaného období.
✅ V reportu 'Kontrolní hlášení' vypisováno u přijatých faktur nově externí číslo místo interního.

8) Importy
✅ Opravena chyba u importu dat z FTP serveru, kdy bylo nutné restartovat PROFIT, aby se stáhla aktuální podoba souboru ze serveru.

9) Možnosti nastavení systému
✅ Na kartě program přidána sekce pro nastavení a řízení chování aplikačního data. Aplikační datum bylo zavedeno jako možnost pro usnadnění zadávání dokladů zpět do minulosti.

10) Jiné
✅ Pro komunikaci se službami ARES nově použito šifrované připojení (HTTPS). V případě problémů v komunikaci s ARESem je třeba ověřit/zajistit přítomnost kořenového certifikátu PostSignum v daném počítači, tento certifikát je ARESem vyžadován.
✅ Vyřešeny problémy s nesprávným formátem čísla dokladu při použití masek obsahujících MM nebo DD (měsíc nebo den).
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2016.01 (21.01.2016)

1) Přiznání k DPFO za rok 2015
✅ Nová verze tiskopisu pro podání přiznání za rok 2015 (vzor 22).
✅ Aktualizovaný formát XML výstupu.
✅ Nově lze zadat a započítat rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osoby.

2) Přehled SP za rok 2015
✅ Nová verze tiskopisu pro podání přehledu pro ČSSZ za rok 2015.
✅ Aktualizovaný formát XML výstupu.

3) Přehledy ZP za rok 2015
✅ Nové verze tiskopisů pro podání přehledů pro jednotlivé pojišťovny za rok 2015.

4) Kontrolní hlášení DPH
✅ Opraveny dílčí nedostatky v plnění jednotlivých sekcí hlášení. Upravena metodika přebírání DPH z dokladů tak, aby byla v souladu s přiznáním k DPH (metodou přebírání přesné výše DPH bez přepočtů).

5) Exporty
✅ Z důvodu neudržovatelnosti tohoto typu exportu byl odstraněn exportní formát faktur 'Pohoda'. Export bude i nadále dostupný na vyžádání přes speciální parametr, ale nelze poskytovat garance, že tento export bude akceptován na straně Pohody.
✅ Opravena chyba v nastavení exportovaného soubor na FTP server, kdy systém nedokázal správně nastavit delší heslo.

6) Importy
✅ V importu plateb rozděleba volba pro párování přes variabilní symbol a shodu v bankovním účtu protistrany na dvě samostatné volby, aby bylo možno lépe řídit logiku párování plateb k fakturám.
✅ Přidána nová položka konfigurace FTP serveru - inicializační příkaz. Do této položky lze dát URL skriptu, který má být vykonán před stažením souboru. Tento skript může spouštět funkci pro sestavení exportního souboru na serveru.

7) Sklady
✅ Vylepšeno okno pro provádění (zadávání) skladové inventury. Okno zvětšeno a zobrazeno více položek. Nově jsou zobrazeny samostatně informace o zboží (kód a název), nově lze položky třídit kliknutím na nadpis sloupce a lze také vyhledávat položky pomocí CTRL+F. Funkci vyhledávání lze použít také pro vyhledávání artiklu přes čtečku: CTRL+F a načtení kódu.
✅ Vylepšeno chování systému při editaci primárního dokladu s automatickou obsluhou skladu - dříve mohlo dojít v důsledku editace k časovému posunu v zařazení operace ve skladové frontě, nově zůstane po editaci operace ve stejném časovém bodu.

8) Reporty
✅ V reportu 'Kniha závazků a pohledávek' přidána nově volba pro nastavení setřídění reportu - podle délky závazku/pohledávky anebo podle jména/názvu protistrany.
✅ V reportu 'Kontrola knihy jízd' přepracována část týkající se rozložení spotřeby v čase - měsíční bilanci nahradil graf simulovaného průběhu stavu nádrže umožňující lépe identifikovat případné nesrovnalosti ve spotřebě (poklesy stavu nádrže pod nulu nebo stavy převyšující její objem).

9) Možnosti nastavení systému
✅ Na kartě faktury přidána nová volba 'Nastavit datum splatnosti dle zd. plnění'.
✅ Na kartě faktury přidána nová volba pro nastavení výchozí formy úhrady pro faktury vygenerované ze zálohové (na výběr je forma úhrady 'Zálohová faktura' jako dosud anebo převzení formy úhrady ze zálohové faktury).

10) Jiné
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2015.05 (16.11.2015)

1) Kontrolní hlášení DPH
✅ Přidán nový daňový výstup: Kontrolní hlášení (KH) - od 1.1.2016 povinné daňové hlášení plátců DPH doplňující standardní přiznání k DPH. Formát hlášení je pouze elektronický (XML), právnické osoby mají termíny KH vždy měsíční, fyzické osoby termíny shodné jako přiznání, první období pro hlášení bude za leden/1.čtvrtletí 2016 s termínem v únoru/dubnu 2016.

2) Adresář
✅ Přidáno pole 'Datová schránka'. Editační formulář přeskupen, zvětšeno pole 'Poznámka'.

3) Faktury
✅ U vydané faktury v režimu přenesení daňové povinnosti (§92) přidáno nové pole 'Kód plnění', výchozí hodnota 4 (poskytnutí stavebních nebo montážních prací). Pole je povinné, přebírá se do kontrolního hlášení DPH.
✅ Do okna pro zápis úhrady faktury přidána volba 'vytisknout pokladní doklad' (jen pro hotovostní úhrady).

4) Paragony
✅ U paragonů lze nově zadávat výrobní čísla stejně jako u faktur.
✅ Nově je možné vystavit paragon i na zápornou částku (např. u vracení obalů) a je možné nechat vracené položky zpětně naskladnit (je-li povoleno volbou v nastavení skladů).

5) Sklady
✅ Zvětšena velikost formuláře pro vícepoložkové příjemky a výdejky tak, aby bylo vidět více položek a ve větší šíři.
✅ U příjemek a výdejek vegenerovaných z faktury není nově možné provádět editace. Jedinou povolenou možností jak upravit takovou příjemku/výdejku je nyní pouze přes editaci ve zdrojové faktuře.
✅ Opraveny chyby vyskytujíci se za určitých okolností u vkládání příjemek/výdejek při víceuživatelské práci v síti.

6) Reporty
✅ Nový report 'Kontrolní hlášení DPH', obsahuje zobrazení dat vstupujících do hlášení v XML podobě.

7) Výroba (doplňkový modul)
✅ Upraven formulář pro definici výrobního plánu tak, aby bylo zobrazeno více položek (surovin).
✅ Ve formuláři pro definici výrobního plánu lze setřídit tabulku surovin kliknutím na nadpis sloupce.

8) Vylepšení filtrů
✅ V přehledových oknech vylepšena funkce pro filtrování záznamů. Nově lze sestavené filtry ukládat pod zadaným jménem a z těchto uložených filtrů vybírat ve spodní části okna.
✅ Ve filtračních podmínkách na datumová pole lze nově zadat místo přesného data zástupné hodnoty TODAY a YESTERDAY (dnes a včera).

9) Služby serveru Cribis
✅ Opraveny chyby v přístupu k placeným službám serveru Cribis. Logika nyní využívá autentifikaci pomocí certifikátu.

10) Jiné
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2015.04 (6.7.2015)

1) Naplánované úlohy (automatické exporty a importy)
✅ Nově lze pod menu Nastavení → Možnosti → Firma plánovat automatické zpracování úloh. V současnosti lze nastavit automatické zpracování exportů a importů, čímž lze lépe propojit PROFIT s externími systémy, např. s e-shopem.

2) Expoty a importy
✅ Do exportu a konfigurace importu ceníku přidáno pole 'Položka e-shopu'.
✅ Do exportu a konfigurace importu faktur přidáno pole 'Fakturační režim' (kód dle PROFITu).

3) Adresář
✅ Přidána volba 'Zobrazit poznámku při objednání' s jejímž zaškrtnutím bude systém zobrazovat poznámku při zadávání objednávky této protistraně/y.
✅ Do přehledového zobrazení adresáře přidán sloupec 'Bankovní spojení' (ve výchozím nastavení skrytý).

4) Ceník
✅ Opraven problém nesprávného započtení DPH při použití maržových cen (rozšířený ceník) u neplátce DPH.

5) Knihy faktur
✅ Opraven problém nepřesné informace o stavu uhrazenosti u více faktur vygenerovaných z jedné zálohové.

6) Úvěrové účty
✅ Opravena chyba nesprávně vypočtených zůstatků při zobrazení dílčích období u účtů přijatých úvěrů.

7) Výroba
✅ Do okna pro vložení nového výrobního záznamu přidána volba 'Pokračovat ve vkládání dalších záznamů'.

8) Jiné
✅ V políčkách pro zadávání států změněno použití 3-písmenného ISO kódu na 2-písmenný (např. místo SVK nově SK atp.).
✅ Do rozbalovacích seznamů pro výběr zobrazeného období přidána volba 'Poslední týden' (posledních 7 dní včetně dneška).
✅ Pro uložení hesel v databázi použito bezpečnější šifrování (se silnějším klíčem).
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2015.03 (20.4.2015)

1) Fakturační režim 'MOSS'
✅ Implementován fakturační režim 'MOSS' (Mini One Stop Shop - režim jednoho správního místa) pro fakturaci neplátcům DPH z jiného státu EU s místem plnění v jiném státě EU (týká se zejména elektronických služeb).
✅ Nový report 'Přehled DPH v režimu MOSS' pod menu Reporty.
✅ Nový daňový výstup (XML) 'Přiznání k DPH v režimu MOSS' pod menu Daně.

2) Odesílání dokladů e-mailem
✅ Nově lze zadat neomezeně dlouhý text mailu, u Outlooku lze nově použít i HTML formát textu.
✅ V subjektu i textu lze nově používat tisková pole typu IF a funkce.
✅ U Outlooku lze nově nastavit, jaký účet se má používat pro odesílání dokladů. Nastavuje se v dialogu pro vložení podrobností odesílaného mailu pod tlačítkem Možnosti a novou volbou 'Další nastavení pro Microsoft Outlook'.

3) Exporty dat
✅ V exportu ceníku nově volba 'jen položky e-shopu' (nová položka v detailu ceníkové karty).
✅ Při exportu ceníku s volbami 'Nahrát na FTP server' a 'Exportovat obrázky' se nově na FTP nahrají i obrázky (do složky Pictures).

4) Ceník
✅ Přidána volba 'Položka e-shopu'.

5) Adresář
✅ Nově lze do adresáře zapsat více subjektů se shodný názvem (jménem). V rozbalovacích seznamech se záznamy se shodným názvem rozliší pomocí města (a případně i interního čísla) v hranaté závorce, např. Jan Novák [Kladno], Jan Novák [Písek].
✅ Vylepšeno hledání v ARESu - u subjektů, které mají v ARESu uloženou adresu jen v textové podobě se dosud jejich adresa nepřebírala, nově ji systém zkusí rozložit na ulici, PSČ a obec a převzít.

6) Cestovní příkazy
✅ Do knihy CP přidány nové volitelné sloupce 'Náhrady celkem' a 'Vyúčtování' se zobrazením jejich součtů ve spodní části okna.

7) Jiné
✅ Přidána možnost nastavit přístupové právo na hledání v celém systému (funkce pod menu Systém, CTRL+SHIFT+F)
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2015.02 (26.2.2015)

1) Evidence výrobních čísel
✅ Do systému přidána evidence výrobních čísel a dalších vlastností jednotlivých kusů produktů. Výrobní čísla lze zadávat v přijatých fakturách a skladových příjemkách (volba v kontextovém menu nebo klávesovou zkratkou CTRL+N) a ze seznamu výrobních čísel na skladu lze vybírat u vydaných faktur a skladových výdejek.

2) Exporty
✅ Do exportu ceníku přidána pole <zafixcovatceny>, <varibilniceny>. Dále přidána pole <prodejsmarzi>, <cenik> v sekci <nakup>, <cenik> v sekci <prodej> a <marze> týkající se rozšířeného ceníku.

3) Importy
✅ Do konfigurace importu ceníku přidána pole 'Zafixovat ceny' a 'Varibilní ceny'. Dále přidána pole 'Typ prodejních cen', 'Nákupní ceník', 'Prodejní ceník' a 'Marže' týkající se rozšířeného ceníku.

4) Faktury
✅ Opraveny nedostatky v logice pro nastavení data splatnosti, které se vyskytly v předchozí verzi.
✅ Opraveny problémy projevující se při hledání zboží přes CTRL+F s nastaveným vlastním oddělovačem kódu a názvu produktu.
✅ Pro tisk faktur a dodacích listů přidána nová tisková pole: <DATUMSPOTREBY>, <VYROBNICISLA&<VYROBNICISLO> a <VYROBNICISLOAVLASTNOSTI>.

5) Objednávky
✅ Opravena chyba u generování faktur, kdy se za určitých okolností nemusely zpracovat všechny označené objednávky.

6) Sklady
✅ Pro tisk příjemek a výdejek přidána nová tisková pole: <KOD>, <HMOTNOST>, <HMOTNOST.CELKEM>, <DATUMSPOTREBY>, <VYROBNICISLA>, <VYROBNICISLO> a <VYROBNICISLOAVLASTNOSTI>.

7) Přiznání DPFO
✅ Opravena chyba neumožňující zadat slevu na poplatníka v kombinaci se starobním důchodem.
✅ Zapracována možnost uplatnit školkovné (sleva 'za umístění dítěte').

8) Přiznání DPH
✅ Nový formulář přiznání pro tištěnou či PDF podobu přiznání pro přiznání v roce 2015 (vzor 19).

9) Jiné
✅ Opraveny problémy objevující se za určitých okolností v sekci přehled DPH v tisku paragonů na pokladní tiskárně.
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2015.01 (13.1.2015)

1) Přiznání k DPFO
✅ Nový formulář pro tisk přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO) za rok 2014 (vzor č. 21).
UPOZORNĚNÍ: máte-li zřízenu datovou schránku, platí pro Vás povinnost odeslat přiznání ve formátu XML datovou schránkou!

2) Přiznání k DPH
✅ Zapracována třetí sazba DPH ('druhá snížená'), do přiznání se dle předpisů napočítává do kolonek 'snížená sazba' spolu s dosavadní sníženou sazbou.
UPOZORNĚNÍ: máte-li plnění v druhé snížené sazbě, nepoužívejte volbu 'Přepočítat DPH ze sumárních základů'!

3) Přiznání k DS
✅ Nový formulář pro tisk přiznání k dani silniční (DS) za rok 2014 (vzor č. 16).

4) Přehled pro ČSSZ (SP)
✅ Nový formulář pro tisk přehledu sociálního pojištění (SP) za rok 2014.

5) Přehledy pro zdravotní pojišťovny (ZP)
✅ Nové formuláře pro tisk přehledu zdravotního pojištění (ZP) za rok 2014.

6) Skladové inventury
✅ Opravena chyba tisku inventurního protokolu, kdy se za určitých okolností netisky správné měrné jednotky.

7) Jiné
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2014.05 (12.12.2014)

1) Nové tiskové šablony - moderní styl
✅ Přidána nová sada tiskových šablon pro tisk faktur, objednávek a dalších dokladů. Šablony jsou obsahově shodné se starými a liší se ve stylu - namísto klasického tabulkového vzhledu dokladů je u nových šablon použito modernější grafické provedení. Nové šablony můžete navolit v nastavení systému na kartě Tisky. Nové šablony jsou zatím jen v české verzi.

2) Ceník
✅ Do kontextového menu a na nástrojovou lištu ceníku přidána funkce 'Zobrazit doklady', která otevře seznam všech vydaných i přijatých dokladů, na nichž se daná ceníková položka objevuje.

3) Maloobchodní prodej (speciální okno)
✅ Nově lze v Nastavení povolit zadávání (výběr) zákazníka, čímž lze zprovoznit zákaznický slevový systém, kdy PROFIT po zadání zákazníka bude kalkulovat ceny s přednastavenými slevami či speciálním ceníkem (s licencí na doplněk Rozšířený ceník). Zákazník se vyhledává zkratkou CTRL+F2 a lze jej hledat přes jméno nebo interní kód, tedy třeba i naskenováním věrnostní kartičky.

4) Objednávky
✅ Opraven problém u editace objednávky s použitím doplňku Rozšířený ceník, kdy se za určitých okolností nevybíral správný ceník.

5) Sklady
✅ Do rozkliku skladové karty (přehled příjmů a výdejů) přidána funkce pro otevření referenční faktury (popř. paragonu).

6) Modul Výroba
✅ Nově systém při výrobě automaticky zpracuje výrobu surovin, pokud je jich na skladu nedostatek a existuje pro ně výrobní plán.

7) Možnosti nastavení
✅ Na kartě Faktury přidána volba pro nastavení okamžité splatnosti u faktur placených v hotovosti/kartou.

8) Jiné
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2014.04 (26.9.2014)

1) Maloobchodní prodej (speciální okno)
✅ Nově lze v Nastavení na záložce Paragony nakonfigurovat použití speciální obrazovky pro použití PROFITu jako pokladního systému. Obrazovka umožňuje bez použití myši efektivně obsluhovat maloobchodní prodej.

2) Podpora zákaznického displeje
✅ Přidána podpora zobrazení prodávaných položek na zákaznickém displeji. Konfigurace se provádí v Nastavení na kartě Program. Podporovány jsou v současnosti modely Virtuos, Aedex, Epson, DSP800, Firich a další příkazově kompatibilní displeje. Displej lze využít jak při vystavování faktur a paragonů, tak z nového okna pro maloobchodní prodej.
✅ Lze navolit také použití virtuálního zákaznického displeje, kdy jsou displejové informace zobrazovány v plovoucím okně a toto okno pak lze umístit do sekundárního monitoru otočeného do zákaznického prostoru, čímž se plně nahradí klasický displej.

3) Vylepšená podpora pokladních tiskáren
✅ Přidána možnost nastavovat šířku řádku (v mm) i u grafického režimu.
✅ Nově lze pokladními tiskárnami tisknout i faktury (řádné daňové doklady).
✅ Nová možnost volit mezi jednořádkovým a dvouřádkovým formátem položek (pozn. u faktur vždy dvouřádkový formát).
✅ Konfigurace použití pokladní tiskárny přesunuta z karty Paragony na kartu Program.

4) Exporty
✅ Opraven nedostatek v exportu plateb ve formátu ABO, nově se do souboru zařazuje i specifický symbol.
✅ V exportu plateb ve formátu ABO přidána možnost volit, s jakou splatností (kolik dní před splatností) mají být faktury hrazeny.

5) Importy
✅ Nově lze importovat soubory přímo z webových serverů (např. z e-shopu) přes FTP protokol.

6) Objednávky, paragony, faktury
✅ Nová možnost vkládat do položek čistě textové řádky (z kontextového menu nebo přes CTRL+T). Délka textového řádku je omezena na 255 znaků, počet řádků omezen není.
✅ Při vkládání vydaného paragonu v částce vyšší než 10000 Kč systém nově nabídne uložení dokladu do knihy vydaných faktur (jako řádný daňový doklad).
✅ Do knih přidán sloupec Projekt (ve výchozím nastavení skrytý).

7) Daňová evidence / kniha účtu
✅ Opraven problém při spárování platby s fakturou, kdy mohlo docházet k nesprávnému zaokrouhlení částky na celé koruny.

8) Modul Výroba
✅ Do knihy výrobních plánů přidán sloupec 'Suroviny skladem' (ve výchozím nastavení skrytý).
✅ Nové volby v knize výrobních plánů pro zobrazení plánů jen se surovinami skladem či s nedostatkem a jejich barevné rozlišení (pod tlačítke Možnosti).

9) Reporty
✅ Do reportu 'Skladové příjmy a výdeje' přidáno nové výběrové kritérium 'Protistrana'. Report tak lze nyní sestavit i ve variantě výdejů vybranému odběrateli nebo příjmů od vybraného dodavatele.

10) Přiznání k DPH - osoba identifikovaná
✅ V přiznání k DPH u osoby identifikované upravena logika v souladu s odborným výkladem legislativy tak, že není žádná možnost odečtu a to ani za daňově uznatelná přeshraniční přijatá plnění.

11) Jiné
✅ Opraven problém nenalezení řádku v rozbalovacím seznamu s více než 32000 záznamy.
✅ Vylepšeno chování 'našeptávače' při hledání v rozbalovacím seznamu s povinným výběrem jen z obsažených hodnot.
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2014.03 (27.6.2014)

1) Podpora pokladních tiskáren
✅ Implementována funkčnost pro tisk paragonů na pokladních (jehličkových nebo termálních) tiskárnách, včetně pokročilých funkcí pro automatický ořez papíru či otevření pokladní zásuvky. Konfigurace pokladní tiskárny je v v Možnostech nastavení systému na kartě Paragony.

2) Tisky dokladů (RTF šablony)
✅ Nová možnost používat v tiskových šablonách funkce: UPPER(text), LOWER(text), LEFT(text, délka), RIGHT(text, délka) a REPLACE(text, co, čím).

3) Exporty dat
✅ Nový druh exportu: platební příkazy ve formátu ABO. Sestavený ABO soubor lze nahrát do internetového bankovnictví, čímž se nahradí pracný ruční přepis příkazů k úhradě. Data pro export se přebírají z dosud neuhrazených přijatých faktur se splatností v Kč na tuzemský účet.
✅ Přidána nová volba 'Nahrát soubor na FTP server', se kterou je možné lépe integrovat PROFIT s např. s e-shopy při předávání informací o cenách produktů a skladových zásobách.

4) Rozšířený ceník
✅ Nově lze v definici modulů aktivovat doplněk Rozšířený ceník, se kterým můžete definovat více cenových úrovní (ceníků) na nákupní i prodejní straně. Definované ceníky lze přiřazovat jednotlivým zákazníkům či dodavatelům a toto přiřazení ovlivní kalkulace cen daným subjektům v objednávkách, paragonech či fakturách. Doplněk umožní také nastavení maržových cen, kdy se prodejní cena kalkuluje až v okamžiku prodeje výpočtem z nastavené marže a aktuální nákupní/skladové ceny. Doplněk Rozšířený ceník je vhodný zejména pro velkoobchodní a distributorské modely podnikání a není standardní součástí FREE ani PLUS licence, pro použití je třeba jej přikoupit (zdarma jej lze vyzkoušet na 10 záznamů v ceníku).

5) Objednávky
✅ Do knih objednávek přidán nový sloupec: Hmotnost zboží (ve výchozím nastavení skrytý).
✅ Nově lze funkci pro vygenerování faktury použít i hromadně - pro více vybraných záznamů (generuje se pak samostatná faktura pro každou označenou objednávku).

6) Paragony
✅ Přidána (volitelná) funkce pro dopočet vracené hotovosti a možnost zapnout zobrazení zvýrazněné (velkými písmeny) celkové částky ve spodní části okna vydaného paragonu. Volby se nachází v Možnostech nastavení systému na kartě Paragony.

7) Faktury
✅ Do knih faktur přidán nový sloupec: Zbývá do splatnosti (ve výchozím nastavení skrytý).

8) Cestovní příkazy
✅ U zahraničních cest je nově možné nechat započítat krácení stravného s ohledem na zadané časy začátku a konce cesty.

9) Možnosti nastavení
✅ Nová volba 'osoba identifikovaná' pro volbu Plátce DPH na kartě Firma. Umožňuje nastavit režim pro tzv. osobu identifikovanou k DPH (neplátce pro ČR, ale plátce pro zahraniční plnění).
✅ Nová volba 'Povolit naskladnění záporných položek z faktury' na kartě sklady. Se zaškrtnutou volbou lze zpětně naskladňovat vracené zboží (např. z dobropisů), ale pozor na to, že se přijme s cenou z dané faktury, což nemusí být správně. Volba je tak vhodná zejména pro zboží, jež má stejné nákupní a prodejní ceny, např. vratné obaly.
✅ Nová volba v konfiguraci použití čtečky čárových kódů: po opakovaném načtení stejného kódu připočítat k existující položce. Po nastavení se při načtení produktu, který je již na vystavovaném dokladu, připočte kus do počtu u již existující položky (namísto přidání do dalšího řádku jako dosud).

10) Jiné
✅ Vylepšeno logování u některých operací (např. importů), nově lze v logu zobrazit (u nových operací) podrobnosti zpracování.
✅ Po načtení kódu (čtečkou) produktu s variabilními cenami se nově v dokladech nastaví pozice kurzoru na pole cena ks.
✅ Po editaci názvu nebo kódu produktu v ceníku dá systém možnost zvolit, zda se v existujících dokladech má tato položka ponechat v původní podobě anebo aktualizovat.
✅ Opravena nepřesnost v datumu u automaticky stahovaných kurzů měn z ČNB.
✅ Při automatické záloze se složky backup1 - 5 nyní vždy označí správným datem a časem vytvoření.
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2014.02 (26.2.2014)

1) Přehled (přiznání) k SP
✅ Nově možnost exportovat přehled do souboru ve formátu XML.
✅ Opravena nepřesnost ve výpoču pojistného v případě účasti v důchodovém spoření (II. pilíř).

2) Přiznání k DPFO
✅ Opraveno vyplnění řádku 61 (týká se situace, kdy je v přiznávaném období vykázána ztráta ze SVČ).
✅ Opraveny nepřesnosti v zaokrouhlení, které se za určitých okolností mohly objevit v příloze 1.
✅ Opraveny chyby ve stanovení částek v tabulce druhů činností (v příloze 1), které se mohly vyskytnout v případě existence činností ve třech různých sazbách % výdajů.

3) Přehledová okna
✅ Do většiny hlavních přehledových oken (knih) systému přidány volitelné sloupce Vloženo (uživatel), Vloženo (datum a čas), Modifikováno (uživatel) a Modifikováno (datum a čas). Pomocí těchto sloupců lze dohledávat či filtrovat informace o tom, který uživatel kdy vložil jednotlivé záznamy nebo kdo a kdy je naposledy modifikoval. Poznámka: u některých starších záznamů vytvořených staršími verzemi PROFITu nemusí být tyto údaje vyplněné.

4) Párování faktur a plateb v zahraničních měnách
✅ Opraveny nepřesnosti a vylepšeno chování systému při párování faktur a plateb v zahraničních měnách.

5) Cestovní příkazy
✅ Opraveny chyby objevující se při vkládání tuzemského cestovního příkazu související s kapesným.
✅ Zaokrouhlení vyúčtování nově účtováno na pokladnu, stejně jako samotné vyúčtování.

6) Reporty
✅ Report Ceník lze nově sestavit pro vybranou kategorii a také lze volit, zda v něm mají být zobrazeny obrázky produktů.

7) Jiné
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2014.01 (16.1.2014)

1) Přehledy/přiznání k SP, ZP a DPFO za rok 2013
✅ Nové formuláře pro přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ (SP), zdravotní pojišťovny (ZP) a přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO) za rok 2013.
✅ Nová možnost uložit přiznání DPFO do formátu XML, ve kterém lze přiznání nahrát na daňový portál (EPO).

2) Paragony
✅ U vydaných paragonů je nově kurzor pro nový paragon nastaven na pole Produkt, což umožní rychlejší vystavování paragonů bez udávání zákazníků.

3) Sklady
✅ Přidáno políčko do vlastností skladové karty - umístění. Do tohoto pole je možné si zapisovat podrobnosti o umístění dané položky v rámci skladu. Pro tisk lze do šablon příjemek a výdejek vložit pole <UMISTENI>.

4) Cestovní příkazy
✅ Nově lze vyúčtovat také poskytnuté kapesné na zahraniční pracovní cestu (jedná se o nenárokovou náhradu, které je daňově uznatelná až do výše 40% náhrad za stravné). » Celková částka vyúčtování je podle volby v nastavení nově zaokrouhlována na celé koruny nahoru.
✅ Vylepšen tisk cestovních příkazů, podrobněji rozepsáno vyúčtování jednotlivých položek v cizích měnách a v Kč.

5) Importy
✅ Vylepšeno chování systému při importu ceníkových položek u výskytu shody v kódu a rozdílu v názvu produktu.

6) Možnosti nastavení
✅ Nová volba na kartě Ceník: 'Ziskovost (marže) kalkulovat'. Volba umožňuje volit mezi způsobem kalkulace shora (z prodejní ceny) a zdola (z nákupní ceny). Výchozí nastavení je kalkulace marží shora.
✅ Nová volba na kartě Cesty: Zaokrouhlovat vyúčtování (na koruny nahoru).

7) Jiné
✅ Opravena chyba při přebírání účtu z funkce pro on-line kontrolu spolehlivosti plátce DPH.
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2013.06 (16.12.2013)

1) Skladové inventury
✅ Přidány nové funkce pro provádění skladových inventur, zobrazení jejich historie a tisku inventurních protokolů. Inventura spočítá celkové skladové manko/přebytek a řeší automaticky narovnání skladových zůstatků k realitě. Nové funkce jsou přístupné ze seznamu skladů a ze skladových knih.

2) Adresář
✅ Přidána nová funkce pro sloučení dvou záznamů v adresáři. Obdobně jako v ceníku lze nyní sloučit dva záznamy, které ve skutečnosti představují jeden subjekt, včetně všech návazností - sloučeny jsou i všechny jejich přijaté a vydané doklady.

3) Objednávky
✅ Přidáno pole fakturační režim. Význam pole je umožnit stejné principy kalkulace cen a DPH v těchto režimech jako ve fakturách. Fakturační režim se do konečné faktury automaticky přenese.
✅ Přidána pole pro nastavení očekávané formy úhrady a čísla účtu.
✅ Možnost připojovat k objednávce externí dokumenty přesunuta do spodní části okna (pod tlačítkem Možnosti).

4) Paragony
✅ Nová možnost připojovat k paragonům externí dokumenty (obrázky, PDF, DOC, XLS atd.) ve spodní části okna (pod tlačítkem Možnosti, podobně jako u objednávek).

5) Zálohové faktury
✅ Přidáno pole fakturační režim. Význam pole je umožnit stejné principy kalkulace cen a DPH v těchto režimech jako ve fakturách. Fakturační režim se do konečné faktury automaticky přenese.
✅ Nová možnost připojovat k zálohovým fakturám externí dokumenty (obrázky, PDF, DOC, XLS atd.) ve spodní části okna (pod tlačítkem Možnosti, podobně jako u objednávek).

6) Faktury
✅ Nová možnost připojovat k fakturám externí dokumenty (obrázky, PDF, DOC, XLS atd.) ve spodní části okna (pod tlačítkem Možnosti, podobně jako u objednávek).

7) Tisk faktur
✅ Nová tisková políčka: <UHRADA.BANKA.ADRESA>, <CENAKS3>, <CENAKS4>.
✅ Upraveno chování polí <DODAVATEL.BANKA>, <DODAVATEL.BANKA.ADRESA>, <DODAVATEL.UCET>, <DODAVATEL.IBAN> a <DODAVATEL.SWIFT> tak, aby tato pole byla vždy ve shodě s poli <UHRADA.*>, je-li forma úhrady převodem na účet.

8) Daňová přiznání
✅ Přidána možnost exportovat přiznání k silniční dani do formátu XML.

9) Exporty
✅ V exportu ceníku/skladu do XML přidána nová volba 'Exportovat obrázky', po jejímž zaškrtnutí systém při exportu ceníku uloží do složky Pictures všechny obrázky exportovaných záznamů a do XML vloží referenci na názvy souborů. Tento export je možné využít pro realizaci načítání ceníku/skladu z PROFITu do e-shopu.

10) Importy
✅ Nová konfigurace pro načítání faktur dle standardu pro elektronickou výměnu dokladů ISDOC (www.isdoc.cz).
✅ Vylepšeny možnosti konfigurace XML souborů, nově lze definovat načítání atributů XML tagů ve formátu <Tag atribut1="hodnota1" atribut2="hodnota2" ... atributN="hodnotaN">.
✅ Nová importní pole v definici pro importy přijatých faktur: bankovní spojení protistrany (číslo účtu, kód banky, IBAN...).
✅ Nové importní pole v definici pro importy objednávek: forma úhrady.
✅ Vylepšeny vlastnosti načítání faktur a objednávek - při detekci nesouladu celkové částky a součtu položek je automaticky doplněno haléřové vyrovnání (při akceptovatelném rozdílu).

11) Jiné
✅ Vylepšeno automatické zálohování, systém nově zálohuje také do podsložek backup1 - 5, čímž vzniká historie pěti posledních záloh pro případ nutnosti vracet se ke starší verzi zálohy.
✅ V dokumentaci a helpu lépe popsána sekce o úpravách šablon, přidán přehled všech použitelných tiskových políček.
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2013.05 (2.10.2013)

1) Integrace se službami portálu Cribis
✅ Nově je v adresáři zobrazován ratingový semafor z portálu cribis.cz společnosti CRIF - Czech Credit Bureau a.s., který přehledně označuje firmy podle kredibility barevnou značkou: zelená (bez varovných informací), žlutá (s varovnými informacemi) a červená (s vážnými negativními informacemi, např. v úpadku/likvidaci). Semafor je zobrazován také v kartě adresáře, ve fakturách a dalších dokladech. Pro použití je třeba stáhnout (aktualizovat) semaforová data novou funkcí v adresáři. Použití Semaforu Cribis lze vypnout v Možnostech nastavení systému na kartě Adresář.

2) Hledání v systému
✅ Nová funkce 'Hledat' pod menu Systém umožňující globální hledání podle zadaného textu (čísla nebo data) v celém systému. Funkce je dostupná také klávesovou zkratkou CTRL+SHIFT+F.

3) Ceník
✅ Nová funkce 'Sloučit s jiným produktem' umožňující komplexní sloučení dvou produktů do jednoho, včetně dořešení návazností do objednávek, fakturace, skladů (sloučení a přepočet skladových karet) atd..
✅ Opraveny problémy vyskytující se při použití jednoznakového oddělovače mezi kódem a názvem produktu.

4) Objednávky, Paragony a Faktury
✅ Nová volba (pod tlačítkem Možnosti) v okně pro vložení nového dokladu: pokračovat ve vkládání dalšího dokladu. Volba je určena pro efektivnější práci při vkládání větší množství objednávek, paragonů nebo faktur.
✅ Nové sloupce v knihách faktur: Základ DPH v nulové / snížené / základní sazbě (ve výchozím nastavení skryté).
✅ Nová tisková pole: SPLATNOST, ODBERATEL.UCET, ODBERATEL.BANKA, ODBERATEL.SWIFT a ODBERATEL.IBAN.

5) Fakturační režimy pro stavebnictví
✅ Přidány nové speciální fakturační režimy pro stavebnictví: 'Vše v základní sazbě' a 'Vše ve snížené sazbě', které zajistí dosazení jednotné sazby na celý doklad bez ohledu na definici daných položek v ceníku. Použití těchto režimů je třeba nejprve aktivovat v nastavení (menu Nastavení → Možnosti → Faktury → Speciální fakturační režimy pro stavebnictví).

6) Měny - historie kurzů
✅ Systém nově ukládá nejen poslední platný měnový kurz, ale celou historii. V okně Seznam měn (pod menu Nastavení) lze nově rozkliknout historii kurzů dané měny a zobrazit lze data jak číselně, tak graficky. Systém nyní přebírá vždy správný kurz k danému datu, např. při vystavování cizoměnové faktury zpětně se bere kurz platný k zadanému dni vystavení faktury.

7) Reporty
✅ Opravena chyba v reportu Ziskovost faktur, kdy u položek s nákupní cenou v zahraniční měně nebyla správě započítávána nákupní hodnota a tím pádem vycházel vyšší zisk než skutečný.

8) Možnosti nastavení
✅ Nová volba na kartě Sklady, která umožňuje při automatické deaktivaci prázdné skladové karty deaktivovat současně i ceníkovou položku (dané zboží se tak nebude dále nikde nabízet).

9) Funkce na přenos licence
✅ Nově lze přenést licenci PLUS z jednoho zařízení (PC/USB) na jiné pomocí funkce pod menu Systém → Licence (popř. též pod Nápověda → O systému). Přenos licence touto funkcí je vyřizován automaticky a je bezplatný, použití je však omezeno na jeden takový bezplatný převod za měsíc (30 dní).

10) Jiné
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2013.04 (25.6.2013)

1) Přiznání k DPH ve formátu XML
✅ Přiznání k DPH lze nově uložit do formátu XML. Volba formátu uložení je pod tlačítkem Možnosti v okně pro zadání parametrů pro sestavení přiznání. Přiznání ve formátu XML je možné zaslat datovou schránkou anebo nahrát na daňový portál FS ČR.

2) Tisk QR kódů
✅ Do šablon pro tisk faktur lze nově vložit zástupný obrázek (rámeček) pro tisk QR kódu. Na místo tohoto rámečku je pak při tisku faktury vložen QR kód se specifikací úhrady dané faktury (kód pak zákazník může načíst aplikací v mobilním telefonu a tím uhradit danou fakturu bez nutnosti přepisovat údaje o platbě). Rámeček pro tisk QR kódu najdete ve složce Templates (soubor QRFrame.png). Z našich stránek zi lze také stáhnout hotovou šablonu pro tisk faktury s QR kódem.

3) Víceřádková políčka
✅ Nově je možné v editačních oknech otevřít víceřádková políčka (jako např. text nebo poznámky faktury) do většího okna pomocí tlačítka v pravém dolním rohu políčka.

4) Klávesové zkratky
✅ V editoru položek dokladů je nově možné vyvolávat funkce z kontextové nabídky klávesovými zkratkami (Přidat slevu: CTRL+S, Přidat mezisoučet: CTRL+M, Přidat haléřové vyrovnání: CTRL+H, Vložit řádek: Insert, Smazat řádek: SHIFT+Delete).

5) Úvěrové účty
✅ Nově je možné definovat úvěrové účty (pod menu Peníze -> Seznam účtů -> Založit účet) a na nich sledovat stav a splácení úvěrů (poskytnutých i přijatých). Údaje o úvěrech jsou pak systémem přebírány do knihy závazků a pohledávek a do daňového přiznání.

6) Sklady
✅ Přidáno nové přehledové okno 'Skladové příjmy a výdeje', kde jsou v chronologickém přehledu zobrazeny skladové pohyby (příjmy a výdeje) přes všechny skladové karty a sklady.

7) Reporty
✅ Z reportu 'Doplnění skladových zásob' lze nově vygenerovat vydanou objednávku na soupisku dle obsahu reportu.

8) Rozšířená přístupová práva
✅ Pod menu Nastavení -> Moduly -> Více lze přidat doplněk Rozšířená přístupová práva. S tímto doplňkem lze nastavovat práva na data (záznamy) = kdo má právo vidět všechny záznamy a kdo jen své (které sám vložil). V kombinaci se standardními právy na funkce lze dosáhnout velmi podrobné úrovně nastavení přístupových práv. Pozor: doplněk není standardní součástí systému a chcete-li jej do systému přidat, je třeba jej objednat.

9) Nastavení
✅ Nová volba na kartě Ceník: Automaticky fixovat ceny nových položek.
✅ Nová volba na kartě Sklady: Zakázat výdej do záporného množství.

10) Jiné
✅ Vylepšeno chování systému po vložení nebo kopii záznamu - nově se systém vždy nastaví na nově vložený záznam.
✅ V oknech s možností definovat vlastnosti součtového řádku nově i možnost součty vypnout (nezobrazovat žádný součet).
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2013.03 (16.4.2013)

1) Cestovní příkazy
✅ Nová evidence cestovních příkazů s vyúčtováním cestovních náhrad (pod menu Cesty).

2) Kontrola spolehlivosti plátců DPH
✅ Přidány nové funkce pro kontrolu spolehlivosti plátce DPH prostřednictvím webové služby ministerstva financí ČR. Funkce jsou dostupné v adresáři a ve formulářích dokladů jako tlačítko vedle pole DIČ. Nastavit lze také automatickou kontrolu (volba pod menu Nastavení → Možnosti → Adresář).

3) Exporty
✅ V exportu faktur je nově možné volit mezi formátem XML PROFIT a POHODA. Při použití formátu POHODA je možné faktury z tohoto souboru nahrát do systému Stormware Pohoda.

4) Přiznání k DPH
✅ Nově je vyplňován také řádek 47 (hodnota pořízeného majetku).

5) Reporty
✅ V reportu Přehled DPH (v podrobné variantě) přidán sloupec DIČ.

6) Možnosti nastavení
✅ Nový parametr na kartě Firma: Provozovna. Zapsané údaje o adrese provozovny se pak tisknou do dokladů.

7) Jiné
✅ Do rozbalovacích seznamů pro výběr zobrazeného období přidána nová hodnota: dnes.
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2013.02 (18.2.2013)

1) Daňová přiznání (přehledy)
✅ Nový formulář pro přehled SP za rok 2012.
✅ Nové formuláře pro přehledy ZP za rok 2012 (zpracovány šablony pro všech 7 pojišťoven).

2) Projekty
✅ Nová funkcionalita pro vedení evidence projektů pod menu Kancelář. Definované projekty lze přiřazovat k vydaným a přijatým dokladům a poté sledovat jejich celkové náklady, výnosy a ziskovost. Pod pojem 'Projekt' lze v tomto kontextu zahrnout jakékoliv investiční akce, dlouhodobé zakázky, kontrakty a podobně.

3) Adresář
✅ Místo voleb 'Vydané doklady' a 'Přijaté doklady' je nově jednotná funkce 'Doklady'. V okně s přehledem dokladů daného subjektu lze pak volit mezi vydanými / přijatými / všemi pomocí voleb na spodní liště (přes tlačítko Možnosti).

4) Ceník
✅ Nová položka v kartě produktu: hmotnost (kg).
✅ Nové sloupce v přehledu: hmotnost, ceníkový zisk, ceníková marže, skladový zisk (1 ks), skladová marže (ve výchozím nastavení skryté).

5) Knihy faktur
✅ Nový sloupec Hmotnost zboží (ve výchozím nastavení skrytý).

6) Přiřazování zálohových faktur
✅ Při přiřazování více zálohových faktur do konečné faktury lze nově nechat propsat do faktury položky z přiřazovaných zálohových faktur (volba v okně přiřazování faktur pod tlačítkem Možnosti).

7) Tisk dokladů
✅ Nová tisková políčka: <EXTERNICISLO>, <CELKEM.POCET>, <HMOTNOST>, <HMOTNOST.MJ> a <CELKEM.HMOTNOST>.
✅ Opravena chyba neumožňující současný tisk faktury spolu s pokladním dokladem.

8) Ukládání do PDF, odeslání e-mailem
✅ Nově se u vlastních typů dokladů s vlastním tiskem pro název souboru vychází z definice typu (tj. např. Nabídka.pdf místo Objednávka.pdf).

9) Peněžní knihy
✅ V peněžních knihách (kniha účtu a pokladní kniha) lze nově používat stejné volby zobrazených záznamů jako v daňové evidenci, lze tedy volit zobrazení jen příjmů/výdajů, daňových/nedaňových nebo stornovaných/nestornovaných záznamů.

10) Jiné
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2013.01 (17.1.2013)

1) Daňová přiznání
✅ Nový formulář pro přiznání DPH v roce 2013 (vzor č. 18).
✅ Nový formulář pro přiznání DPFO v roce 2013 (vzor č. 19).
✅ Nová funkce pro sestavení přiznání k dani silniční (DS) dle formuláře vzor č. 15 pro podání v roce 2013.

UPOZORNĚNÍ: v souvislosti s daňovými přiznáními si Vás dovolujeme upozornit na to, že finanční úřady mají po reformě na krajskou organizaci nová čísla účtů pro placení daní, před odesláním daně si zjistěte správné číslo účtu!

2) Export dat
✅ Opravena chyba způsobující nesprávné hodnoty v prodejních cenách při exportu ceníku do XML.

3) Výroba (rozšiřující modul)
✅ Nově lze zadávat výrobní náklady fixně (jako dosud), koeficientem (procentem ceny surovin) nebo kombinací fixu a procenta.

4) Tisk dokladů
✅ Nová tisková políčka typu IF pro vytváření podmíněných výrazů. Lze jimi např. vypisovat číslo účtu jen pro formu úhrady převodem, číslo zálohové faktury jen při úhradě zálohou... Lze dynamicky měnit labely podle obsahu, podmíněně zobrazovat určité infomace (např. kurz měny v případě že měna není CZK) atd..
✅ Nové tiskové políčko BR pro odřádkování.
✅ Nové tiskové políčko INTERNICISLO, podobné jako standardní CISLO, ale vytiskne vždy interní číslo.
✅ Nové tiskové políčko POZNAMKA.SKRYTA pro tisk skryté poznámky.

5) Možnosti nastavení
✅ Nové možnosti konfigurace použití čtečky čárových kódu (na kartě Program). Nově lze volit, zda má po načtení kódu program přejít na další položku nebo na množství.
✅ Nová možnost nastavit nepoužívání pole podrobnosti ve fakturách paragonech a objednávkách (získá se tím více místa pro políčko Produkt (kód - název).
✅ Nový parametr na kartě Daňová evidence: výchozí datum kopírovaného záznamu - lze volit buď aktuální datum (výchozí hodnota) anebo původní hodnota (z kopírovaného záznamu). Nastavení platí i pro peněžní knihy (pokladní kniha a kniha BÚ).

6) Jiné
✅ V rozbalovacích seznamech pro výběr zobrazeného období je nově také: poslední měsíc, poslední 3 měsíce, poslední rok.
✅ Při generování faktur z objednávek lze nově volit, zda se má zkopírovat text a poznámka.
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2012.06 (14.12.2012)

1) Zrychlení síťového režimu
✅ Provedena optimalizace komunikace aplikace se serverem, zejména při startu PROFITu při připojení přes internet je nově program výrazně rychlejší.

2) Import faktur a paragonů
✅ Nová volba 'Propisovat skladové položky na sklad' (v konfigurátoru). Po zaškrtnutí budou prodané položky z importovaných vydaných faktur odečteny ze skladu, nakoupené z přijatých přičteny.

3) Adresář
✅ Nová položka dodatek (názvu). Tiskne se do dokladů jako druhý adresní řádek.
✅ Nová možnost k záznamům v adresáři si přidat obrázek (logo, fotka ap.) a připojovat další dokumenty (smlouvy, technické specifikace, harmonogramy, nákresy atd.). Možnost připojovat obrázky a dokumenty je třeba nejprve zapnout v nastavení.

4) Ceník
✅ Při hledání produktu do faktury, objednávky nebo jiného dokladu (přes CTRL+F) lze nově hledat produkt i podle popisu nebo poznámky (nová volba v okně hledání pod tlačítkem Možnosti).

5) Objednávky
✅ Ve funkci pro generování faktury lze nově volit i směr, lze tak např. z přijaté objednávky vygenerovat i přijatou fakturu).

6) Uložení dokladů do PDF
✅ Nová volba 'Do názvu souboru vložit číslo' (pod tlačítkem Možnosti).

7) Odeslání dokladů mailem
✅ Nová možnost editovat přednastavený subjekt a text mailu. Do textů lze použít i tisková pole (např. CISLO, KUHRADE2, DODAVATEL.UCET, VS atd.). Nastavené údaje se zapamatují jako nový výchozí subjekt a text pro daný druh dokladu.
✅ Nová volba 'Do názvu souboru vložit číslo' (pod tlačítkem Možnosti).

8) Tisky dokladů
✅ Nová tisková políčka pro tisk čísel bez desetinných míst. Políčka mají stejný název jako standardní, ale na konec se přidává nula. Příklady políček: CENAKS0, CASTKA.BEZDPH0, DPH%0, DPH0 atd..
✅ Při tisku pokladního dokladu reprezentujícího úhradu faktury se nově v poli TEXT vypíše vhodnější text (Úhrafa faktury č. ...).

9) Sklady
✅ Nově lze používat vícepoložkové příjemky, výdejky a převodky. Pro jejich použití je třeba aktivovat volbu v nastavení na kartě Sklady (jen s licencí PLUS).
✅ V okně vložení příjemky/výdejky/převodky přidáno políčko poznámka.

10) Výroba (rozšiřující modul)
✅ Pod menu Nastavení Moduly lze nově zapnout použití rozšiřujícího modulu výroba. Funkce modulu řeší transformace vstupních surovin na produkty s kalkulací nákladů, sledováním provozního zisku a automatickým prováděním skladových operací. Modul lze vyzkoušet zdarma, pro trvalé použití je třeba jej přikoupit (není standardí součástí PROFIT FREE/PLUS).

11) Kniha jízd
✅ Nově lze přiřazovat také faktury za palivo (dosud šlo přiřadit jen paragony).

12) Reporty
✅ V reportu Přehled DPH nově volba, zda se mají vyjet i údaje za nulovou sazbu (bez DPH).
✅ V reportu Prodeje podle produktů opravena chyba počítající špatně položky stejného zboží s různými cenami z jedné faktury.
✅ V reportu Skladové ležáky se nově zobrazují i nákupní ceny a celková hodnota zásoby ležící skladem déle než zadaný limit.

13) Možnosti nastavení
✅ Na kartě 'Program' nová volba 'Povolit otevřít stejné okno vícekrát' (výchozí hodnota: nezaškrtnuto).
✅ V šablonách zápisů do daňové evidence lze nově volit, kde všude se mají nabízet. Lze nastavit použití v daňové eviddenci, pokladních knihách a knihách účtů, nadefinovat lze i omezení na jednu zvolenou pokladnu nebo účet.
✅ Nová karta Adresář obsahující nové volby 'Umožnit vkládání obrázků' a 'Umožnit připojování dokumentů'.
✅ Nové volby na kartě Ceník: 'Používat kódy produktů' a 'Oddělovač kódů a názvů v seznamech produktů'. Kdo nepoužívá kódy produktů, může si je zde vypnout, aby nedocházelo k nechtěnému rozdělení názvů při vložení pomlčky.
✅ Nové volby na kartě Sklady: lze nastavit použití vícepoložkových operací a nově lze také volit způsob započítávání slev a vedlejších pořizovacích nákladů do pořizovacích cen při příjmu zboží z faktur.

14) Jiné
✅ Vylepšeno chování programu při použití maximalizovaných oken (režim 'Aladdin').
✅ Vylepšeno zadávání a správné formátování polských, německých, rakouských a dalších zahraničních účtů.
✅ Nastaveny výchozí hodnoty očekávaných výší daní a pojistných parametrů pro rok 2013.
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2012.05 (24.9.2012)

1) Kniha jízd
✅ Nový modul 'Cesty' obsahující knihu jízd. V dalších verzích do tohoto modulu bude přidána ještě evidence cestovních příkazů.

2) Adresář
✅ Nově lze u záznamů v adresáři nastavit individuální výchozí dobu splatnosti faktur.

3) Ceník
✅ Při zobrazení ceníku v cizí měně jsou u produktů bez pevné ceny v dané měně nově zobrazeny ceny stanovené přepočtem.

4) Objednávky
✅ Při generování protiobjednávky je nově možné nechat překalkulovat ceny (z nákupních na prodejní a naopak).

5) Fakturace v cizích měnách
✅ Zabudována nová logika, která umožňuje fakturovat v cizích měnách s automatickým přepočtem cen z domácí měny. Logika se uplatní tam, kde není v ceníku nastavena pevná cena pro danou měnu. Lze tedy pro každý produkt volit, zda má mít v jiných měnách pevnou nebo přepočítávanou cenu.

6) Knihy účtu a pokladní knihy
✅ Nově lze používat předdefinované zápisy (účetní šablony), obdobně jako v daňové evidenci.
✅ Nová funkce pro párování plateb s fakturami. Lze používat pro ruční dopárování plateb, které se při importu z banky nedokázaly spárovat automaticky.
✅ Nový sloupec 'Stav v Kč', který zobrazuje stav účtu/pokladny v domácí měně (ve výchozím nastavení skrytý), ve spodní části okna nově zobrazen zůstatek v Kč za všechny účty/pokladny.

7) Sklady
✅ Přidány nové oceňovací metody - ceník-nákup a ceník-prodej. Tyto metody nejsou daňově uznatelné a lze je volit jen pokud sklad není veden pro daňové účely. Výhodou metod je jednoduchost a rychlost oceňování.
✅ Ve skladové knize přidány nové sloupce: nákupní a prodejní ceníková cena (ve výchozím nastavení skryté).
✅ Opraven problém u převodů z karet s FIFO oceňováním, kdy mohlo dojít k nepřesnému stanovení převodní ceny.

8) Přiznání k DPH
✅ Opravena nepřesnost při neúplné daňové uznatelnosti přijaté faktury v režimu přenesení daňové povinnosti (§92).

9) Reporty
✅ Ceník: při zobrazení v cizí měně jsou u produktů bez pevné ceny v dané měně nově zobrazeny ceny stanovené přepočtem.
✅ Kniha závazků a pohledávek: nová volba 'Přepočítat z cizích měn' (výchozí hodnota: zaškrtnuto). Odškrtnutím lze sestavit report tak, že jsou odděleně sumarizovány závazky a pohledávky po jednotlivých měnách, se zaškrnutím je vše jako dosud, tzn. vše přepočteno do domácí měny.
✅ Kniha faktur: nově lze volit, podle jakého data mají být faktury vybrány (zdanitelné plnění / vystavení / dle pravidel DPH).
✅ Přehled DPH: nově pro lepší přehlednost nezobrazována fakturace nevstupující do přiznání (režim tuzemsko v nulové sazbě).
✅ Ziskovost faktur: opravena nepřesnost ve výpočtu zisku v případě opakování stejných položek na jedné faktuře.
✅ Skladové příjmy a výdeje: nová volba 'Seskupit podle karet' (výchozí hodnota: zaškrtnuto) s jejímž odškrtnutím lze vyjet chronologický výpis všech příjmů a výdejů.
✅ Nový report 'Skladové ležáky', vypíše zboží ležící skladem déle než zadaný počet dní.
✅ Nové reporty 'Kniha jízd' a 'Kontrola knihy jízd'.

10) Tisk dokladů
✅ Nová šablona 'Podací lístek' (poštovní formulář), tisknou se jen vyplňovaná pole - do tiskárny se musí předtím vložit prázdný podací lístek (obdobně jako u tisku složenek).
✅ Nová šablona 'Upomínka', kterou lze tisknout z knihy faktur pro neuhrazené faktury po splatnosti. Šablonu lze použít také pro tisk z adresáře, do tisku se pak započítají souhrnně všechny pohledávky po splatnosti za danou protistranou.
✅ Nová tisková pole a , která lze vložit do šablon. Výstupem je datum a čas tisku dokladu.

11) Exporty do Office>
✅ Výrazně vylepšena funkčnost přenosů dat do Excelu (nebo jiného spreahsheetu), nyní se přenáší data včetně formátování a nově také lze do Excelu exportovat reporty.
✅ Odstraněna funkce exportu dat do Wordu (lze ji vrátit vložením parametru WordExports=TRUE do PROFIT.ini, sekce Aplikace).

13) Importy
✅ Nově lze nakonfigurovat import políček s dopravným a dobírečným i pokud jsou v hlavičce faktury/objednávky.
✅ U importu plateb lze nově nakonfigurovat načítání čísla protiúčtu a párování s fakturami podle čísla účtu z adresáře (jako sekundární párovací kritérium, nelze-li spárovat přes variabilní symbol).

14) Nastavení - Měny
✅ Nová funkce 'Stáhnout aktuální kurzy', která umožňuje stažení kurzů z centrální banky (ČNB nebo ECB). Kurzy lze stahovat pomocí této funkce odsud anebo si nastavit automatické stahování (viz. Možnosti nastavení).
✅ Přidán nový sloupec 'Inverzní kurz', který zobrazuje opačně vyjádřený kurz (kolik jednotek cizí měny za 1 domácí).

15) Nastavení - Moduly
✅ Nová funkce pro výběr modulů, které firma používá. Vypnutím nepoužívaných modulů si lépe přizpůsobíte PROFIT pro potřeby Vaší firmy, zpřehledníte menu a zjednodušíte práci se systémem.

16) Nastavení - Možnosti
✅ Na záložce Program nová volba 'Automatické stahování kurzů z ČNB' (ECB v případě domácí měny EUR, tj. na Slovensku). Se zaškrtnutou volnou se pak automaticky stahují referenční kurzy centrální banky, vždy k aktuálnímu datu.
✅ Na záložce Paragony lze nově nastavit výchozí poznámku (vydaných paragonů). Jde o stejnou volbu jako u faktur.
✅ Na záložce Paragony nová volba 'Jednotková cena je' (bez DPH/včetně DPH). Jde o stejnou volbu jako u faktur, nově lze tedy mít odlišné nastavení pro faktury a paragony.

17) Jiné
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2012.04 (7.6.2012)

1) Napojení na ARES
✅ V okně vložení/editace záznamu adresáře a v okně hledání zákazníka/dodavatele pro vložení do dokladu je nově možné vyhledávat přes internet z databáze ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů).

2) Tisk složenek
✅ Přidány nové šablony pro vyplnění složenek typu A a C. Vyplnění složenky se provede z knihy faktur pomocí tisku s použitím příslušné složenkové šablony a vložením prázdné poštovní poukázky do tiskárny.

3) Exporty a importy dat
✅ Přidán nový druh exportu 'Skladové pohyby' umožňující exportovat skladové operace (příjmy a výdeje, převody) do XML.
✅ Přidán nový druh importu 'Skladové pohyby' pro import skladových operací (příjmy a výdeje, převody).

4) Faktury, paragony, objednávky
✅ Nově lze ukládat v tabulce položek i prázdné řádky. Vložené prázdné řádky se pak, jak jsou, převezmou i do tisku.
✅ V přijatých fakturách lze nově zadávat procento daňové uznatelnosti i u fakturace ve zvláštních režimech (např. přenesení daňové povinnosti, importy ze zahraničí atd.). PROFIT tuto skutečnost korektně započte do přiznání k DPH.
✅ U objednávek nová funkce 'Vygenerovat protiobjednávku' umožňující z vydané udělat přijatou a naopak.

5) Sklady
✅ Do skladové knihy přidány sloupce Poznámka, Kategorie, Podkategorie (ve výchozím nastavení skryté).
✅ Ve skladové knize nově možnost barevně rozlišit zboží pod limitem (minimální zásobou).
✅ Do skladové karty (zobrazení pohybů) přidány sloupce Dodavatel/zákazník (z faktury), Výdejová cena (cena vydávaných kusů podle skladu), Prodejní cena (z faktury), Zisková marže % a Zisk (ve výchozím nastavení skryté).

6) Reporty
✅ Přidán nový report 'Ziskovost faktur'. Report je určen hlavně obchodníkům pro zobrazení zisku a ziskové marže z jednotlivých obchodů. Nákupní ceny se u skladových položek berou podle skutečnosti, u neskladových podle platných nákupních cen z ceníku (nejsou-li zadány, zisk nelze u neskladových položek stanovit).
✅ Vylepšen report 'Prodeje podle produktů' se zobrazením nákupů a ziskovosti: pro skladové položky se nově nákupy a zisk počítají podle skladové evidence (podle skutečných nákupních cen jednotlivých prodaných kusů).

7) Kompatabilita s Thunderbirdem
✅ Vyřešeny problémy při použití funkce 'Odeslat doklad v PDF e-mailem' s programem Mozilla Thunderbird.

8) Kompatabilita na Linuxu nebo MacOSX (přes WINE)
✅ PROFIT nově dokáže otevírat vytvořená PDF v asociovaném WINE programu (např. PDF-Xchange Viewer).

9) Možnosti nastavení
✅ Na kartě Program nová volba 'Používat klávesu Enter jako Tab' (výchozí nastavení: nezaškrtnuto), vhodné zaškrtnout pro uživatele zvyklé na DOSové programy, kteří mají zažité po každé zadané hodnotě zmáčknout Enter.
✅ Na kartě Program pod odkazem konfigurace podepisování PDF dokumentů nově automatická konfigurace pro biometrické podepisování pomocí USB tabletu a programu SignDoc (v ČR distribuuje Pražská softwarová s.r.o., www.praguesoft.cz).
✅ Na kartě Program nová volba 'Upozorňovat na nové verze při startu' (výchozí nastavení: zaškrtnuto).

10) Jiné
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2012.03 (2.3.2012)

1) Přiznání ke zdravotnímu pojištění (ZP)
✅ Nová funkce pro sestavení přiznání (přehledu) pro zdravotní pojišťovny na základě údajů v PROFITu. Funkce je dostupná přes menu Daně nebo z reportu 'Výpočet daní a pojištění'. Funkce je k dispozici jen s licencí PLUS.

2) Přiznání k sociálnímu pojištění (SP)
✅ Nová funkce pro sestavení přiznání (přehledu) pro ČSSZ na základě údajů v PROFITu. Funkce je dostupná přes menu Daně nebo z reportu 'Výpočet daní a pojištění'. Funkce je k dispozici jen s licencí PLUS.

3) Přiznání k DPH
✅ Nová volba 'Přepočítat DPH ze sumárních základů' se stejnou funkcí jako v reportu DPH - s jejím navolením systém přepočte DPH z celkového základu, bez jejího naškrtnutí spočítá prostý součet DPH podle údajů z faktur. V principu vedou obě metody ke shodným výsledkům, v důsledku zaokrouhlování může nicméně k drobným rozdílům dojít (větší rozdíl by indikoval chybně spočtené DPH v některé - nejspíše přijaté - faktuře). Není zcela jasné, která metoda je správnější, v praxi se používají obě.

4) Exporty
✅ Nové druhy exportů dat do XML: Adresář a Ceník (+ sklad).

5) Import plateb ve formátu GPC (ABO)
✅ Nově lze importovat platby z elektronických bankovních výpisů ve formátu GPC (ABO).

6) Tisk dokladů
✅ Výrazně urychlen tisk s šablonami s velkými obrázky, nyní lze používat i obrázky s velkým rozlišením bez vlivu na rychlost.
✅ Nová verze tiskových šablon, šablony lze nyní editovat i ve Wordu 2010.

7) Ceník
✅ Nová pole popis a poznámka. Popis produktu se nově tiskne drobným písmem do dokladů (pozn.: jen s novými šablonami).
✅ Nově lze vložit obrázek produktu. Pro použití je třeba povolit vkládání obrázků v možnostech nastavení na kartě Ceník.
✅ Nově lze přikládat externí dokumenty, např. manuál nebo technická specifikace v PDF, výkres, excelová kalkulace a podobně. Pro použití je třeba nejprve povolit vkládání dokumentů v možnostech nastavení na kartě Ceník.
✅ Ceník nově přesunut pod menu Kancelář (vedle adresáře).

8) Fakturace
✅ Nově povolen v tuzemské fakturaci režim Ostatní (ostatní plnění s nárokem na odpočet daně, tzn. osvobozená od DPH). Týká se fakturace podle §24a, §67, §68, §69, §70, §89, §90 a §92, tedy např. přeprava osob do a ze zahraničí (podle §70).
✅ V okně pro vyhledání produktu (CTRL+F z položky) se nyní zobrazuje správný druh ceny (bez DPH nebo včetně) podle nastavení, zobrazuje se stav skladové zásoby a lze navolit hledání jen ze zboží na skladu.

9) Reporty
✅ V reportu 'Stav a hodnota skladových zásob' přidána volba 'Nevypisovat nulové položky'.

10) Možnosti po instalaci
✅ Dosud bylo po instalaci systému nutné vždy založit alespoň prázdnou firmu, aby se bylo možné dostat do menu a provést obnovení zálohy dat nebo připojení k serveru. Nově je možné založení prázdné firmy vynechat a přejít přímo do obnovy dat nebo připojení k serveru přes tlačítko Možnosti v průvodci založení firmy.

11) Možnosti nastavení
✅ Na kartě 'Ceník' je nově možnost definovat kategorie a podkategorie produktů.

12) Jiné
✅ Opraven problém, kdy systém mohl za určitých okolností nesprávně generovat čísla dokladů.
✅ Další drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2012.02 (20.1.2012)

1) Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO)
✅ Nová funkce pro sestavení daňového přiznání na základě údajů v PROFITu. Funkce je dostupná přes menu Daně nebo z reportu 'Výpočet daní a pojištění'. Funkce je k dispozici jen s licencí PLUS.

2) Fakturační režim podle §92 (přenesení daňové povinnosti)
✅ V souvislosti s povinností používat fakturační režim přenesení daňové povinnosti na odběratele u vybraných stavebních a montážních prací od 1.1.2012 byla aktualizována funkce, která u vydaných faktur napočítává nulové DPH, ale nově ponechává položky v zadané sazbě DPH tak, jak je požadováno legislativními předpisy.
✅ Při výběru režimu přenesení daňové povinnosti systém automaticky vloží poznámku s upozorněním pro odběratele.
✅ Nový report 'Výpis z evidence podle §92' (přenesení daňové povinnosti).
✅ Nová funkce pro sestavení XML výpisu z evidence podle §92 (pod menu Daně nebo z reportu).

3) Samostatné knihy pro vlastní typy dokladů
✅ Nově lze nadefinovat pro vlastní typy dokladů (faktur, paragonů, objednávek) použití vlastních knih. Takto nadefinované knihy pak budou v menu pod samostatnou položkou a doklady daného typu nebudou obsaženy ve standardních knihách.

4) Číslování dokladů
✅ Opravena chyba, kvůli které při současné práci více uživatelů mohly dva současně zakládané doklady dostat stejná čísla.
✅ Vylepšena logika číslování, kdy systém nově detekuje případné díry v číslování (v důsledku vymazání záznamu nebo storna zakládaného záznamu a současného využití vyššího čísla jiným uživatelem) a v případě detekce díry systém využije toto neobsazené číslo.

5) Tisk faktur
✅ Přidána nová tisková pole CENAKSBEZDPH a CENAKS2BEZDPH pro tisk jednotkové ceny bez DPH i v případě, že pro kalkulaci byla použita cena včetně DPH.

6) Import souborů ve formátu CSV
✅ Opraven problém, který způsoboval, že se velký soubor nemusel načíst celý a výrazně urychleno zpracování CSV souborů.
✅ Opravena chyba v načítání skladových zůstatků (typ importu Ceník), kdy se zůstatky špatně načítaly v záporných hodnotách.

7) Hromadné tisky a ukládání do PDF
✅ Nově možno volit šablonu pro hromadný tisk (uložení do PDF), tak jako u jednotlivého tisku.

8) Možnosti nastavení
✅ Nová volba 'Varovat před zavřením okna přes Esc / Storno?' na záložce Program.
✅ Nová položka 'Poznámka v režimu přenesení daňové povinnosti' na záložce Faktury.

9) Jiné
✅ Drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2012.01 (21.12.2011)

1) Změna (dolní) sazby DPH
✅ Při zakládání nového daňového období pro rok 2012 systém automaticky nastaví sazbu 14% a nabídne možnost automatické aktualizace ceníku.

2) Export dat do XML
✅ Nová funkce pod menu Systém umožňující exportovat zvolená data do souborů ve formátu XML. Na rozdíl od uložení dat do CSV nebo TXT souborů z přehledových oken jsou data z této funkce exportována kompletní (např. faktury včetně položek). V tomto formátu lze exportovaná data načítat do jiných systémů nebo jiných databází PROFITu.

3) Reporty
✅ Vylepšen report 'Výpočet daní a pojištění', nově možno nechat spočítat výši odvedených záloh, naklikat jednotlivé slevy a odečitatelné položky a zahrnout výši příjmů z pronájmu a ostatních příjmů.

4) Importy dat
✅ Vylepšen import z dotykové pokladny KASAmax, nově se automaticky přenesou i editace názvů nebo kódů produktů.
✅ Při importu ze souborů ve formátu CSV nově ignorovány prázdné věty.

5) Serverové profily
✅ Při připojování k serveru je nově možné si nadefinovat profily a poté se připojovat výběrem ze seznamu, podobně jako u lokálních databází. Toto je vhodné zejména tam, kde se pracuje s více databázemi (firmami) nebo více servery.

6) Možnosti nastavení
✅ Okno možností nastavení systému graficky upraveno - záložky karet zařazeny na levou stranu.
✅ Na kartě 'Program' přidána možnost nakonfigurovat automatické zálohování při ukončení programu.
✅ Na kartě 'Daňová evidence' přidána volba 'Nabízet druhou transakci průběžných položek' umožňující volit, zda má systém nabízet vložení druhé části transakce při zápisu příjmu/výdaje s průběžnými položkami.
✅ Nová karta Ceník, kam byly přesunuty některé volby dosud zařazené pod kartou Sklady a přidány volby 'Automaticky zakládat nákupní/prodejní záznamy' umožňující volit, zda má systém zakládat ceníkové záznamy pro nové zboží ze vkládaných dokladů. Poznámka: v případě volby NE systém ve skutečnosti tyto záznamy bude i nadále zakládat (jsou z důvodů vnitřních vazeb nezbytné), ale automaticky je označí jako neaktivní, takže se nikde nebudou nabízet.
✅ Okno možností nastavení systému graficky upraveno - záložky karet zařazeny na levou stranu.

7) Kódování Unicode
✅ Podpora pro kódování databáze ve formátu Unicode (UTF8), PROFIT lze díky tomu provozovat s korektně zobrazenou češtinou i v cizojazyčně nastavených Windows. Poznámka: toto se týká jen databází (firem) nově založených od této verze, starší databáze nelze do Unicode převést.

8) Jiné
✅ Drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2011.06 (15.11.2011)

1) Přiznání k DPH
✅ Nová funkce pro sestavení přiznání k DPH. Funkce je dostupná přes menu Daně nebo z reportu 'Přehled DPH'.

2) Přehledová okna - hledání
✅ Vylepšena funkce pro hledání - přidáno tlačítko Otevřít, které ihned otevře nalezený záznam.

3) Komfortní vyhledání produktů nebo zákazníků (CTRL+F)
✅ Nová možnost komfortního vyhledávání ceníkových položek (produktů) v dokladech (ve faktuře, paragonu nebo objednávce) a v oknech skladových operací. Hledat lze podle kategorií, podkategorií nebo podle jakékoliv shody v názvu nebo kódu položky. Hledání se vyvolá z položky pomocí CTRL+F nebo z kontextového menu (pravým tlačítkem myši).
✅ Nová možnost komfortního vyhledávání záznamů adresáře (zákazníků nebo dodavatelů) v dokladu nebo v zápisech daňové evidence a pokladních zápisech. Hledat lze podle města nebo jakékoliv shody v názvu zákazníka/dodavatele.

4) Faktury a paragony - daňová uznatelnost
✅ V přijatých fakturách a paragonech je nově možné zadávat procento daňové uznatelnosti dokladu (výchozí hodnota 100 %). Se zadaným nižším procentem se do daní (DPFO, DPH) započte jen daňově uznatelná část dokladu.

5) Adresář - zákaznické slevy
✅ V adresáři lze nově možné definovat zákaznické slevy. Lze volit ze dvou typů slev: skrytá do cen a přiznaná do dokladu. Nadefinovaná sleva se pro daného zákazníka použije automaticky do příštích fakturací.

6) Ceník - akční ceny
✅ V ceníku je nově možné definovat akční (časově omezené) prodejní ceny. Nadefinované akční ceny bude v období akce systém používat do vystavovaných dokladů a po skončení akce se automaticky vrátí na standardní ceny.

7) Reporty
✅ V reportu 'Skladové příjmy a výdeje' přidány volby, zda vypsat vše nebo jen příjmy nebo jen výdeje a zda zobrazit obraty.
✅ Report 'Stav a hodnota skladových zásob' je nově možné sestavit i zpětně k zadanému datu do minulosti a dále je možné vyčíslit hodnotu skladové zásoby v (ceníkových) prodejních cenách.

8) Nastavení
✅ Na kartě 'Faktury' přidána nová volba 'Jednotková cena' umožňující volit mezi použitím ceny bez DPH nebo ceny včetně DPH. Zejména pro maloobchod je vhodné si nastavit použití jednotkové ceny včetně DPH.
Poznámky:
- uvedené nastavení se projeví i v paragonech a objednávkách.
- při změně nastavení se volba projeví až v nových dokladech (stávající zůstávají nezměněné).
✅ Na kartách 'Faktury', 'Objednávky' a 'Paragony' přidána volba 'Používat našeptávač u názvů produktů'. Odškrtnutím této volby lze vypnout automatické doplňování (našeptávání) názvů produktů v daném typu dokladu.
✅ Na kartě 'Sklady' přidána nová volba 'Nepovolit duplikátní kódy produktů'.
✅ Na kartě 'Sklady' přidána nová volba 'Automaticky zakládat skladové karty pro nové zboží'.


Změny ve verzi 2011.05 (29.9.2011)

1) Majetková evidence
✅ Nový modul pro vedení evidence majetku. Pod menu Majetek lze otevřít majetkovou knihu, lze zakládat nové majetkové karty (ručně i z faktur), automaticky generovat odpisy, tisknout majetkové karty, protokol o vyřazení atd..

2) Hromadné akce
✅ Nově lze v přehledových oknech označit více řádků (přidržením CTRL a klikáním nebo vše pomocí CTRL+A) a pro označené řádky lze provést hromadně vybrané akce (storno/mazání, tisk, uložení do PDF).

3) Log akcí
✅ Pod menu Systém -> Log akcí lze nově otevřít přehled logovaných akcí provedených uživateli systému za zvolené období. Historicky jsou logována všechna mazání, nově se logují různé další akce (vložení záznamů, editace, exporty...). Log je ve víceuživatelské konfiguraci přístupný pouze pro správce systému.

4) Licence PLUS vázaná na USB
✅ Nově je možné svázat licenci PLUS s USB diskem a s tímto diskem je pak PLUS funkcionalita k dispozici na jakémkoliv počítači. V případě zájmu je možné vyměnit stávající klasickou licenci PLUS vázanou na počítač za USB verzi (licence na USB je však dražší než klasická PC licence, v případě výměny účtujeme cenový rozdíl).

5) Report souhrnné hlášení - export do XML
✅ Report 'Souhrnné hlášení o exportu do EU' je nově možné vyexportovat do souboru ve formátu XML pro odeslání daňové správě.

6) Import dat - ceník
✅ Přidán nový typ importu - ceník. Spolu s ceníkovou položkou je možné zakládat i skladovou kartu a načíst výchozí zásobu.

7) Ceník
✅ Přidána volba 'Majetková položka' s jejíž nastavením se založí karta majetku.
✅ Přidána volba 'Zafixovat ceny' s jejíž nastavením nedochází pro vybraný produky ke zpětnému propisu ceny do ceníku při zadání jiné ceny v dokladu.
✅ Do ceníkového přehledu přidány nové sloupce: skladová zásoba, skladová cena, skladová hodnota (ve výchozím zobrazení skryté). Zobrazují aktuální informaci o stavu dané položky na skladech (sumárně za všechny sklady).

8) Podepisování PDF dokumentů
✅ Nově je možné nakonfigurovat automatické podepisování (signování) vytvářených PDF dokumentů. Pro podepisování je nutné nainstalovat externí program umožňující volání pomocí příkazové řádky. Nastavení se provádí pod menu Nastavení -> Možnosti na kartě Program. Je možné využít připravenou konfiguraci pro freeware program JSignPdf (http:/tjsignpdf.sourceforge.net).

9) Knihy faktur a objednávek
✅ Přidány volitelné sloupce Telefon, Mobil a E-mail (zákazníka, resp. dodavatele).

10) Možnosti nastavení
✅ Nová volba na záložce Faktury v položce Výchozí variabilní symbol: 'Číslo objednávky (interní nebo externí)'.
✅ Nová volba na záložce Sklady: 'Povinné zadávání prodejních cen' s jejíž nastavením systém hlídá zadání prodejních cen pro nově zakládané skladové karty.
✅ Přestrukturovány záložky - nastavení typů příjmů a výdajů (středisek) a účetních šablon sloučeno do nové záložky Daňová evidence a přidána nová záložka Majetek.


Změny ve verzi 2011.04 (25.7.2011)

1) Importování dat
✅ Nově lze importovat data ze souborů ve formátu XML.
✅ Nově možnost volit kódování vstupního souboru, podporované kódové stránky: Win-CP1250, UTF-8, UTF-16LE a UTF-16BE.
✅ Do importů faktur, objednávek, paragonů přidány sloupce typ faktury (objednávky, paragonu), skrytá poznámka, měrná jednotka a záruka.

2) Zadávání faktur, paragonů a objednávek
✅ Vylepšeno chování 'našeptávače' při zadávání nových položek - nepřepisuje nově definovanou položku podobnými existujícími.
✅ Faktury a paragony lze nově zadávat s naskladněním/vyskladněním více skladů najednou (zadáním 'Různé sklady' se aktivují políčka pro volbu skladu pro každou položku zvlášť.
✅ Varovná zpráva při vystavování vydané faktury protistraně s pohledávkami po splatnosti se nově zobrazuje jen při pohledávkách z řádných faktur (ne ze zálohových). Kromě toho lze tuto kontrolu zcela vypnout (na kartě Faktury v okně Možnosti nastavení systému).
✅ Zahraniční PSČ je nově možno zadávat až do délky 10 znaků.
✅ Přidán nový fakturační režim pro přijatou fakturu ze zahraničí (mimo EU): §10 - Přijetí služby s místem plnění v zahraničí (nevstupuje do tuzemského DPH).

3) Generování faktur z objednávek
✅ Opraveny drobné nepřesnosti v nastavení položek faktury generované z objednávky.

4) Knihy faktur, paragonů a objednávek
✅ Přidány sloupce IČ, DIČ, ulice, PSČ, obec a stát protistrany. Sloupce jsou defaultně skryté, lze si je navolit a používat pro třídění, filtrování, exporty...
✅ V knize přijatých objednávek je nově možnost barevně odlišit objednávky nekryté skladem (vedete-li skladovou evidenci).

5) Tisk faktur, paragonů a objednávek
✅ Přidána nová doplňková tisková pole: ODBERATEL.POZNAMKA = poznámka z adresáře, OBJEDNAVKA.INTERNICISLO = interní číslo objednávky (pro tisk ve faktuře), ODBERATEL.STAT2 = stát odběratele tištěný i v případě tuzemské adresy, DODAVATEL.STAT2 = stát dodavatele, tištěn i v případě tuzemské adresy.

6) Daňová evidence
✅ Vylepšeno zadávání průběžných položek - po zadání výdeje do průběžných položek systém nově nabídne automatické vložení párového záznamu (příjmu z průběžných položek).

7) Sklady
✅ Opraven problém nesprávného výpočtu skladové ceny při zápisu záporného množství (z dobropisu).

8) Reporty
✅ Nákupy a prodeje podle dodavatelů - u neplátce DPH nově zobrazuje obrat v cenách včetně DPH.

9) Grafy
✅ Nová možnost zobrazit datovou tabulku grafu.

10) Možnosti nastavení systému - vlastnosti listboxů
✅ V okně Možnosti nastavení systému na kartě Program je nově možno nastavovat vlastnosti vybraných rozbalovacích seznamů. Nastavit lze, jak mají být seřazeny produkty v rozbalovacím seznamu položek ve faktuře (podle názvu nebo podle kódu), lze si nadefinovat nabídky textů pro účetní zápisy.

11) Přehledová okna - součty
✅ Na spodní liště přehledových oken nově zobrazena informace o aktuálních součtech za zobrazená data. Kliknutím na tuto lištu se otevře detail součtové okno, kde lze u některých oken navolit další detaily.
✅ Vylepšena logika sestavující součty, takže již nejsou dohromady sčítány hodnoty z různých měn (lze volit, zda se mají hodnoty přepočítat do domácí měny anebo sčítat odděleně za jednotlivé měny) a podobně.


Změny ve verzi 2011.03 (16.5.2011)

1) Uživatelské účty a práva
✅ Nová možnost definovat více uživatelských účtů a řízení jejich práv na jednotlivé funkce systému. Funkce pro správu uživatelů je přístupná pod menu Nastavení po vytvoření hesla správce systému.

2) Zadávání faktur a paragonů
✅ Vylepšeno zadávání položek a výrazně zlepšena odezva systému (v předchozí verzi byla při větším počtu položek pomalá).
✅ Při vystavování vydané faktury protistraně s pohledávkami po splatnosti nově zobrazena varovná zpráva.

3) Import plateb
✅ Nová volba 'Párovat s paragony podle datumu a částky' (pro párování plateb kartou s paragony).
✅ Nová volba 'Nenačítat platby za již uhrazené faktury a paragony' umožňující vyhnout se načítání duplikátních záznamů za platby, které již byly do PROFITu zapsány ručně.

4) Novelizace zákona o DPH
✅ Aktualizovány speciální fakturační režimy podle letošní novely zákona o DPH.
✅ U přijatých faktur zavedeno datum přijetí dokladu (nahrazuje dřívější dautum vystavení) a upraven report DPH tak, že nově rozhoduje o období u přijatých faktur vyšší datum z dvojice zdanitelné plnění vs. přijetí.

5) Knihy faktur
✅ Přidány nové sloupce: číslo účtu, konstantní symbol, specifický symbol (ve výchozím nastavení skryté). Lze využívat např. pro účely sestavení seznamu položek k úhradě (navolením a exportem do Excelu nebo uložením do souboru z knihy neuhrazených přijatých faktur).

6) Tisk faktur
✅ Přidány nové šablony pro tisk faktur v polštině (varianty s a bez DPH).
✅ Přidána nová šablona pro tisk obálky pro odeslání faktury, tiskne preferovaně dodací adresu (je-li odlišná od fakturační).

7) Podpora čteček čárových (EAN) kódů
✅ Nový parametr 'Podpora čtečky čárových kódů' (pod menu Nastavení -> Možnosti -> Program) s jehož nastavením je vylepšena spolupráce systému při zadávání položek dokladů čtečkou čárových EAN kódů, která generuje po načtení kódu stisk klávesy Enter. Při použití takové čtečky systém akceptuje položku, doplní ceny podle ceníku a skočí na další řádek. Pozn.: lze využívat i bez čtečky - urychlí zadávání - po zadání položky lze Enterem rychle přejít na další řádek.

8) Ceník
✅ Přidáno nové pole 'Délka záruky'. Možno využít v tiskových šablonách jako pole <ZARUKA>, stadardní šablony pro faktury s tímto políčkem je možné stáhnout ze sekce downloads.

9) Reporty
✅ Kniha závazků a pohledávek - nově možno sestavit přehled jen za jednu vybranou protistranu.
✅ Přehled DPH - opraveny nepřesnosti projevující se za jistých okolností ve výpočtu částek.

10) Adresář
✅ Nové políčko umožňující nastavit zobrazování poznámky při fakturaci dané protistraně.
✅ Nová funkce pro tisk obálek.

11) Banky
✅ Kód banky rozšířen na 10 znaků (pro umožnění zadávání zahraničních bank).

12) Jiné
✅ Drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2011.02 (15.3.2011)

1) Knihy dokladů - uložit do PDF
✅ Nová funkce Uložit do PDF pro rychlé uložení dokladu do PDF přímo z knihy (dosud bylo nutné nejprve zobrazit náhled tisku).

2) Editor tiskových šablon
✅ Zabudován interní editor umožňující upravovat tiskové šablony bez nutnosti používat MS Word. Editor umožňuje jednoduše provádět úpravy, např. měnit vlastnosti písma, odebírat či přidávat tisková políčka, editovat statické texty a vkládat obrázky (logo, podpis...). Editor lze vyvolat z okna Možnosti (pod menu Nastavení) ze záložky tisky a také přes tlačítko Možnosti z okna pro zadání parametrů před tiskem.

3) Ceník
✅ Přidány nové položky 'Kód produktu', 'Kategorie' a 'Podkategorie'.

4) Reporty
✅ Nový report 'Kniha závazků a pohledávek' sestavovaný na základě faktur (volitelně i ze zálohových) pro zvolené datum, a to buď ze všech neuhrazených k danému datu nebo jen z neuhrazených po splatnosti. Report v menu nahrazuje starší report 'Faktury po splatnosti', jehož podobu lze získat použitím volby 'po splatnosti'.
✅ Nový report 'Nákupy podle dodavatelů'.
✅ Nový report 'Ceník'.

5) Import objednávek
✅ Přidán nový druh importu - objednávky ve formátu CSV nebo TXT.

6) Nastavení - sklady
✅ Přidána nová volba umožňující nastavit výchozí číslování skladových karet podle kódu produktu.
✅ Přidána nová volba umožňující nastavit automatické deaktivování prázdných skladových karet.

7) Paragony
✅ Přidána políčka pro zápis poznámek (tištěná a skrytá).

8) IĆ DPH (Slovensko)
✅ Pro zákazníky či dodavatele ze Slovenska a pro firmy používající systém na Slovensku zavedeno pole IČ DPH.

9) Jiné
✅ Drobné opravy a vylepšení.


Změny ve verzi 2011.01 (31.1.2011)

1) Objednávky
✅ Nový modul pro vedení evidence přijatých i vydaných objednávek s propojením na fakturaci.

2) Tisk dokladů
✅ Vylepšena grafická podoba šablon - použit modernější font Calibri (pozn.: na Windows XP může být nahrazen písmem Arial).
✅ Vyřešen problém špatného zalomení řádků v případě dlouhého názvu/podrobností zboží/služby (pozn.: řešení je jen s novou verzí tiskových šablon, používáte-li svou upravenou šablonu z minulých verzí, doporučujeme si ji vytvořit znovu z nových šablon).
✅ Nová tisková pole pro faktury a paragony: ZBOZI-PODROBNOSTI a ZBOZI (PODROBNOSTI).
✅ V okně před tiskem skryty volby náhledu pod tlačítko Možnosti.
✅ Přidána nová volba pro otevření náhledu v externím programu (ve Wordu, Writeru.. podle asociace RTF).
✅ Tisk celkově výrazně urychlen!

3) Přehledová okna
✅ Vylepšeno hledání - nově možnost hledat přes všechny sloupce v tabulce (výchozí volba) a přidáno tlačítko 'Další výskyt' pro hledání dalších vyhovujících záznamů (lze skákat přes vyhovující záznamy pomocí klávesy Enter).
✅ Lepší způsob označení sloupců podle kterých je přehled setříděn, pomocí gradient efektu rozlišen směr třídění.

4) Adresář
✅ Nová funkce 'Zobrazit vydané doklady' pro otevření seznamu všech vydaných dokladů tomuto zákazníkovi.
✅ Nová funkce 'Zobrazit přijaté doklady' pro otevření seznamu všech přijatých dokladů od tohoto dodavatele.
✅ Nová funkce 'Otevřít WWW stránku' pro otevření webu vybraného zákazníka/dodavatele (v internetovém prohlížeči).
✅ Nová funkce 'Napsat e-mail' pro otevření e-mailu s nastavenou adresou vybraného zákazníka/dodavatele.

5) Faktury
✅ Nově možnost zadávat víceřádkové texty a poznámky faktury. Možnost vybírat z posledních použitých textů nahrazena možností nadefinovat výchozí text a poznámku v nastavení.

6) Reporty
✅ Nová funkce v náhledu reportu - uložit jako PDF.
✅ Nový report 'Prodeje podle produktů' pro zobrazení obratů a zisku podle zboží/služeb (na základě fakturace).
✅ Nový report 'Prodeje podle zákazníků' pro zobrazení obratů podle zákazníků (na základě fakturace).
✅ V reportu 'Výpočet daní a pojištění' rozlišeny příjmy z podnikání a příjmy z kapitálového majetku (např. úroky z podniktelského účtu) tak, jak to odpovídá kolonkám v daňovém přiznání. Pozn.: Aby systém mohl stanovit výši kapitálových příjmů, je třeba je mít zapsány v daňové evidenci s rozlišeným typem příjmů (nejlépe pod přednastaveným typem 'Finanční výnosy').

7) Grafy
✅ Nová funkce v okně zobrazení grafu - uložit jako PDF.
✅ Nové grafy 'Prodeje podle produktů' pro zobrazení obratů podle zboží/služeb (na základě fakturace).
✅ Nové grafy 'Prodeje podle zákazníků' pro zobrazení obratů podle zákazníků (na základě fakturace).

8) Import dat - pokladní systém KASAmax
✅ Přidán nový druh importu - import plateb z pokladního systému KasaMax (www.dotykovepokladny.cz).


Změny ve verzi 2010.07 (10.12.2010)

1) Faktury a paragony
✅ Přidány nové funkce pro vkládání mezisoučtů a slev přes kontextové menu (pravým tlačítkem myši) nad tabulkou položek.
✅ Rozšířena velikost pole zboží/služba.

2) Smazání firmy
✅ Nová funkce umožňující smazání celé firmy (pod menu Systém).

3) Sklady - převod mezi sklady
✅ Nová funkce pro provedení převodu zboží z jednoho skladu na druhý (s možností vytisknout doklad - převodku).

4) Číselník PSČ
✅ Přidán číselník PSČ (pro ČR), na jehož základě systém automaticky doplňuje (nabízí) vhodné obce podle zadaného PSČ a naopak.

5) Nastavení - Firma - Zápis v rejstříku
✅ Nová možnost zadat informaci o zápisu v rejstříku (živnostenském nebo obchodním). Tato informace je pak tištěna do vydaných (českých) dokladů.
Poznámka: v případě potřeby tisku do cizojazyčných dokladů je nutné doplnit přeložený text přímo do šablony.

6) Nastavení - Vzhled - Pamatovat si otevřená okna
✅ Nová volba umožňující nastavit obnovování naposledy otevřených oken při příštím spuštění systému (týká se jen knih).

7) Reporty
✅ Faktury po splatnosti: přidán sloupec 'Dnů' (po splatnosti).
✅ Pokladní kniha: přidána volba 'Sloučit záznamy podle dokladů' (oddělené platby DPH a základu se vypíší v jednom řádku).
✅ Kniha účtu: přidána volba 'Sloučit záznamy podle dokladů' (oddělené platby DPH a základu se vypíší v jednom řádku).

8) Náhled reportu - změna titulku
✅ Nová funkce v okně náhledu reportu, která umožňuje změnit si titulek reportu. Takto lze např. místo 'Faktury po splatnosti' použít označení 'Kniha pohledávek a závazků' a podobně.

9) Hlavní plocha - posuvníky
✅ Při zmenšení hlavní plochy (např. spuštěním na notebooku) se v případě přesahu oken za hranice plochy zobrazí posuvníky.

10) Rozbalovací seznamy
✅ Automatické vyhledávání hodnoty podle počátečních písmen nově hledá i přes odlišná velká a malá písmena.

11) Jiné
✅ Drobné opravy.


Změny ve verzi 2010.06 (27.8.2010)

1) Sklady
✅ Nový modul pro vedení skladové evidence. Hlavní funkce jsou dostupné pod novým menu 'Sklady', pod menu 'Reporty' jsou nové skladové reporty, z oken faktur a paragonů lze volit sklad a položky pro automatický příjem/výdej zboží.

2) Zrychlení odezvy systému
✅ Na základě poznatku o zpomalování některých funkcí při větším počtu záznamů byla provedena optimalizace, jež zásadně urychluje odezvu systému, zejména při otevírání knih faktur a paragonů a zápisu nových dokladů.

3) Bankovní a internetové účty (e-peněženky)
✅ Přidána podpora pro rozlišení bankovních a internetových účtů (tzv. e-peněženek, např. PayPal, PaySec nebo Moneybookers).

4) Nastavení - výchozí sazba DPH
✅ Na záložce 'Daňové sazby' je možno nově zvolit výchozí sazbu DPH. Nastavená sazba se pak propisuje jako výchozí hodnota u nových položek přijatých a (u plátce) vydaných dokladů.

5) Nastavení - Typy faktur a paragonů
✅ Opravena chyba objevující se za určitých okolností při definici většího množství vlastních typů faktur nebo paragonů.
✅ Zvětšeno množství definovatelných vlastních typů faktur nebo paragonů - až 15 pro jednotlivý typ dokladu.

6) Faktury
✅ Přidáno pole 'Poznámka 2 (skrytá)' pro vkládání vlastních poznámek, které nejsou určeny pro vytištění na fakturu.
✅ Přidána nová tisková pole pro vložení do šablon: - měrná jednotka a - SWIFT kód banky.

7) Přečíslování přijatých dokladů
✅ Opravena chyba, která za určitých okolností způsobila zamrznutí aplikace místo provedení přečíslování.

8) Rozšíření polí (zahraniční identifikátory)
✅ Kvůli zahraničním delším identifikátorům byla v celém systému rozšířena velikost polí IČ, DIČ a kód banky.

9) Reporty
✅ Vylepšena grafická podoba reportů, pro zlepšení přehlednosti přidáno grafické rozlišení jednotlivých řádků.

10) Uložení dat z přehledových oken
✅ Nová možnost exportovat data z přehledových oken do formátu CSV (dosud šlo jen do TXT). Lze používat jako rychlejší alternativu přenosu dat do Excelu/Calcu při velkém množství dat.


Změny ve verzi 2010.05 (5.7.2010)

1) Import dat
✅ Přidán nový druh importu: Paragony ve formátu CSV nebo TXT.

2)Zálohování a obnova dat
✅ Přidány nové funkce pro provádění zálohy dat a obnovu dat ze zálohy přímo z programu (pod menu Systém).

3)Nastavení - Ceník
✅ Vylepšena funkce pro definici ceníku (katalogu) zboží a služeb: nově je možné rozlišovat ceny v různých měnách, pro jeden produkt lze nastavit nákupní i prodejní ceny (sloučeny původní oddělené ceníky pro nakupované a prodávané produkty) a je možné stanovovat jednotkovou cenu s vyšší přesností (až na 6 desetinných míst).

4) Nastavení - Formy úhrady
✅ Přidána možnost definovat formy úhrady používané v dokladech, je možno změnit textové označení pro zobrazení i pro tisk, určit dostupné formy úhrad pro jednotlivé typy dokladů a také definovat vlastní formy úhrad.
✅ Přidány nové přednastavené formy úhrad, které lze navolit pro použití v dokladech: šekem, inkasem, zápočtem pohledávky.

5) Typy příjmů a výdajů
✅ Nově možnost rozlišovat typy příjmů a výdajů (střediska) i u nedaňových záznamů. Pro tyto typy je předdefinována vlastní klasifikace v okně Možnosti nastavení systému (záložka Typy příjmů a výdajů), kterou lze předefinovat podle svých potřeb.
✅ V grafech struktury příjmů a výdajů lze nově volit, zda se má zobrazit graf jen za daňové, nedaňové nebo všechny záznamy.

6) Report hosporářského výsledku
✅ Nová možnost zobrazit jednoduchý (sumarizaci) nebo podrobný report (včetně výpisu záznamů).
✅ Nová volba zobrazit údaje i za nedaňové příjmy a výdaje.

7) Stornování dokladů a účetních zápisů
✅ Nová možnost místo mazání provádět storno ('škrtání') v knihách faktur, paragonů, daňové evidenci a peněžních knihách.

8) Tiskové šablony
✅ Provedeny korektury v šablonách ve slovenštině (šablony se zkratkou SVK).
✅ Přidány tiskové šablony pro tisk faktur ve francouzštině (šablony se zkratkou FRA).


Změny ve verzi 2010.04 (28.4.2010)

1) Report DPH
✅ Opraven problém způsobující rozčlenění výpisu paragonů do dvou skupin.

2) Report Peněžní deník
✅ Nově možnost tisknout report v tabulkové podobě s členěním plateb na hotovost/banka a daňové/nedaňové.

3) Report Souhrnné hlášení o exportu do EU
✅ Nový report sestavující podklady pro povinné souhrnné hlášení o exportu plátcům DPH do zemí EU (jen pro plátce DPH).

4) Import dat
✅ Přidán nový druh importu: Adresář ve formátu CSV nebo TXT.
✅ Přidán nový druh importu: Platby ve formátu CSV nebo TXT (včetně možnosti automatického párování k fakturám, lze používat pro načítání plateb z internet bankingu).

5) Typy dokladů
✅ Obdobně jako u vydaných dokladů lze nově nadefinovat také vlastní typy přijatých dokladů (faktur a paragonů) s možností nastavit vlastní číselnou řadu nebo účetní šablonu.
✅ Typ dokladu lze nyní volit přímo v okně faktury nebo paragonu, nově lze také změnit typ již vloženého dokladu.

6) Koláčové grafy
✅ V koláčových grafech (struktura nákladů/výnosů) nově zobrazeny kromě procent i číselné honoty jednotlivých výsečí.

7) Možnosti nastavení systému - Faktury
✅ Nová volba 'Nabízet texty a poznámky z faktur' pro určení rozsahu, ze kterého nabízet texty, výchozí hodnota 'za poslední rok'.

8) Klávesové zkratky
✅ Přidány nové klávesové zkratky SHIFT/ALT + F2..F9 pro otevření okna na vložení nového záznamu, čísla F2..F9 odpovídají existujícím klávesovým zkratkám pro otevření knih (CTRL + F2..F9).

9) Export do Excelu/Calcu
✅ Opraven problém formátování dat způsobující, že v Excelu/Calcu nebyly přijaty číselné hodnoty jako čísla.


Změny ve verzi 2010.03 (24.3.2010)

1) Kompatabilita s OpenOffice
✅ Funkce pro export dat do Excelu nebo Wordu nyní funkční také pro aplikace OpenOffice.org (Calc, Writer).

2) Import dat
✅ Nová funkce pro import faktur ze souboru ve formátu CSV nebo TXT.
✅ Předpřipravená konfigurace pro import faktur z e-Shop systému PrestaShop.

3) Nová forma úhrady: kartou
✅ Přidána nová forma úhrady: kartou (bezhotovostní platba), kterou je možné volit u faktur i paragonů (u paragonů lze tedy nově rozlišit platbu hotovostí a kartou).

4) Přiřazování zálohových faktur ke konečné faktuře
✅ Opraven problém, kdy se v nově sestavované konečné faktuře nenabízely vhodné zálohové faktury.

5) Katalogy výrobků a služeb
✅ Opraven problém, kdy se nesprávně propisovala cena z faktur do položek s nastavenou variabilní cenou.

6) Report hospodářského výsledku
✅ Rozepsána výše zdanitelných příjmů a výdajů podle jednotlivých typů (středisek).

7) Reporty 'Pokladní kniha' a 'Kniha bankovního účtu'
✅ Na konec reportů přidána sumarizace: počáteční zůstatek, kreditní položky celkem, debetní položky celkem, konečný zůstatek.

8) Report DPH
✅ Nová volba 'Přepočítat DPH ze sumárních základů', při zaškrtnutí se v sumarizaci přepočte DPH ze sumárních základů tak, jak se očekává ve formuláří přiznání k DPH (bez zaškrtnutí report provede prostý součet DPH z evidovaných dokladů).

9) Knihy faktur
✅ Opraveno chybné vyhodnocování stavů uhrazená/neuhrazená u faktur se zápornou částkou (dobropisů).
✅ Nový volitelný sloupec 'Neuhrazeno' (částka), pro kontrolu neuhrazených částek faktur.
✅ Nový volitelný sloupec 'Zaúčtováno' (částka), pro kontrolu stavu zaúčtování do daňové evidence.

10) Knihy paragonů
✅ Nový volitelný sloupec 'Zaúčtováno' (částka), pro kontrolu stavu zaúčtování do daňové evidence.

11) Fakturace - režim dodání zlata podle §92
✅ Režim dodání zlata podle §92 nově možno volit i u tuzemských faktur.

12) Tisk faktur - nová tisková pole
✅ Přidána nová pole použitelná pro vložení do tiskových šablon:<ODBERATEL.TELEFON>, <ODBERATEL.EMAIL>,<ODBERATEL.KONTAKTNI_OSOBA>,<UHRAZENOZALOHOU2>,<KUHRADE2> (pro tisk v původní částce bez ohledu na případné již zapsané úhrady),<ZALOHOVAFAKTURA.CISLO> a další (viz. dokumentace).

13) Tiskové šablony - slovenština
✅ Přidána kompletní sada tiskových šablon pro tisk dokladů ve slovenštině(šablony se zkratkou SVK).


Změny ve verzi 2010.02 (17.2.2010)

1) Režimy vývozu a dovozu (plátce DPH)
✅ Ve vydaných a přijatých fakturách je možné rozlišit jednotlivé typy režimů vývozů a dovozů z EU i ostatních zemí, včetně odpovídajících dopadů na DPH a jeho vyúčtování v reportu DPH.

2) Okna vkládání paragonů a faktur
✅ Volby ve spodní části okna se nově pamatují v rozlišení podle směru (přijaté / vydané).

3) Daňová evidence, pokladní knihy a knihy BÚ
✅ Nová funkce 'Otevřít doklad' umožňující otevřít doklad (fakturu nebo paragon), jehož zaúčtováním záznam vznikl.

4) Knihy zálohových faktur
✅ Nová funkce 'Otevřít konečnou fakturu' umožňující otevřít konečnou (řádnou) fakturu.

5) Vložení přijaté faktury nebo přijatého paragonu
✅ Nově je u přijatých dokladů možno ručně zadat DPH, díky čemuž lze vložit do systému i přijaté doklady s odlišně vypočteným nebo nestandardně zaokouhleným DPH.

6) Adresář - editace záznamu
✅ Nová políčka WWW a poznámka, okno graficky přeuspořádáno.
✅ Nová tlačítka pro napsání e-mailu a otevření WWW stránky.

7) Report DPH
✅ Výchozí období se nově volí automaticky jako předchozí měsíc/čtvrtletí do 25. dne následujícího měsíce a jako aktuální měsíc/čtvrtletí od 26. dne (podle termínů pro podání přiznání DPH na FÚ).
✅ Rozlišeny jednotlivé režimy vývozu a dovozu tak, jak odpovídají kolonkám ve formuláři přiznání k DPH.

8) Číslování dokladů
✅ Nová možnost nastavit automatické číslování od 1 v novém roce (v okně Možnosti nastavení systému na kartě Číselné řady). S tímto nastavením pak jsou číselné řady pro jednotlivé roky nezávislé, tzn. při doúčtovávání do minulého roku se čísluje podle loňské řady, při účtování do letoška podle letošní. Při použití tohoto typu číslování je třeba do formátu čísla zahrnout rok (kód YY nebo YYYY), aby se předešlo riziku vzniku duplicitních čísel dokladů.
✅ Opraven problém, kdy při vymazání dokladu s vlastní číselnou řadou systém neprovedl správou opravu aktuální hodnoty číselné řady, čímž mohla v této řadě vzniknout díra.
✅ Opraven problém, kdy při vymazání faktury se zaúčtovanou hotovostní úhradou nebo zaúčtovaného paragonu systém neprovedl správou opravu aktuální hodnoty číselné řady pokladních dokladů, čímž mohla v číselné řadě PD vzniknout díra.
✅ Upravena logika přeúčtování změněného paragonu nebo změněné hotovostní úhrady faktury, kdy systém nově ponechá původní číslo pokladního dokladu (doposud systém při přeúčtování přiděloval nové číslo).
✅ Opraven problém, kdy v systému nešlo nastavit aktuální číslo řady větší než 6 platných číslic.

9) Nastavení - daně - plátce pojištění
✅ Nově možnost zvolit, zda jsem plátcem sociálního a zdravotního pojištění, pro použití v případech kdy není povinnost účastnit se těchto pojištění (např. při souběhu důchodu s podnikáním).

10) Katalogy (ceníky) výrobků a služeb
✅ Nová možnost nastavit cenu produktu jako variabilní, u produktu s touto volbou se bude cena zadávat vždy až na dokladu a zadaná cena se nebude automaticky propisovat zpět do katalogu.

11) Tisk faktur
✅ Do pole 'Uhrazeno zálohou' se nově napočítá i případná již zapsaná přímá úhrada k faktuře, např. když je za celou nebo část faktury placeno předem bez vystavené zálohové faktury (dosud se započítávaly jen úhrady k související zálohové faktuře).
✅ Nové tiskové šablony pro tisk faktur v němčině.

12) Reporty
✅ Nový report 'Kniha paragonů' pro výtisk knihy přijatých nebo vydaných paragonů.
✅ Nový report 'Kniha faktur' pro výtisk knihy přijatých nebo vydaných, řádných nebo zálohových faktur.


Změny ve verzi 2010.01 (17.1.2010)


1) Změněna licenční politika
✅ Nové typy licencí FREE a PLUS nahrazující původní licence START a FULL, více informací zde.

2) Přehledová okna - funkce filtr
✅ Nová volba 'Uložit zadaný filtr pro toto okno'.
✅ Nové tlačítko 'Zrušit filtr' na spodní liště okna s nastaveným filtrem.
✅ Při sestavování filtrovacích podmínek nově není nutné rozlišovat velká a malá písmena.

3) Formulář přijaté faktury a přijatého paragonu
✅ Opravena chyba způsobující nezobrazení pole 'Externí číslo' ve formuláři přijaté faktury v nastavení pro malé rozlišení.
✅ Zvětšena velikost pole 'Externí číslo' na 15 znaků.

4) Formulář vydané faktury
✅ Nově možnost rozlišit rozdílnou fakturační a dodací adresu.

5) Formuláře faktur a paragonů
✅ Nové (malé) tlačítko pro otevření editačního okna pro opravu nebo vložení údajů adresáře (obdobně jako v daňové evidenci).

6) Daňová evidence - průběžné položky
✅ Přidána podpora pro účtování průběžných položek (pro převody prostředků mezi pokladnami a bankovními účty) - nové typy plateb v okně zápisu do daňové evidence.

7) Reporty
✅ Nový report pro kontrolu stavu průběžných položek (vč. výpis operací na průběžných položkách).
✅ Nový report pro tisk hromadného příkazu k úhradě (přijatých faktur).
✅ V reportu výpočtu daní a pojištění korektně zohledněno rozlišení hlavní a vedlejší samostatně výdělečné činnosti (souběhu podnikání se zaměstnáním).

8) Formuláře - klávesové zkratky
✅ Ve vstupních formulářích (faktura, paragon, účetní zápis..) nově přiděleny klávesové zkratky ALT+písmeno pro vybraná pole, zkratka vždy označena podtržením písmena v titulku políčka. Pomocí klávesových zkratek se lze rychle přesouvat mezi políčky formuláře bez použití myši a zdlouhavého skákání po jednotlivých polích.

9) Pokladní knihy a knihy bankovních účtů
✅ Přidána funkce pro kopii záznamu, obdobná jako v daňové evidenci nebo v knihách dokladů.
✅ Opravena chyba znemožňující použití třídění v knize Bú.

10) Možnosti nastavení systému - faktury
✅ Nová volba 'Nastavit datum vystavení dle zd. plnění', vhodná k zaškrtnutí, pokud Vaše faktury mívají tyto datumy shodné.

11) Přehledová okna
✅ Zavírání přehledových oken mohlo být někdy zpomalené, v nové verzi výrazně urychleno.

12) Mezinárodní čísla bankovních účtů IBAN
✅ Nově možnost používat čísla účtů IBAN, kód IBAN je možno vložit (nebo vygenerovat z čísla účtu) pro protistrany a vlastní účty.
✅ V seznamu bank nově rozlišen kód státu (dvouznakový kód dle definice IBAN), což umožňuje definovat zahraniční banky.

13) Adresář
✅ Rozšířeno okno záznamu adresáře o nové položky: kontaktní/dodací adresa, IBAN, kontaktní osoba.
✅ Pole IČ přejmenováno na RČ/IČ, lze vkládat rodná čísla.

14) Vlastní firma - rodné číslo
✅ Nově možno svou firmu definovat s identifikátorem RČ, určeno pro nepodnikající osoby používající systém (pronajímatele, osoby s autorskými honoráři a podobně).


Změny ve verzi 2009.08 (15.12.2009)

1) Vlastní typy vydávaných dokladů
✅ Nová možnost definovat si vlastní typy vydávaných faktur a paragonů. Pro každý definovaný typ je možné přidělit vlastní číselnou řadu, vlastní tiskovou a účetní šablonu. Tímto způsobem je možné přizpůsobit své doklady jednotlivým skupinám zákazníků nebo svým rozdílným podnikatelským činnostem.

2) Katalog zboží a služeb
✅ Nově rozlišena cena za měrnou jednotku bez a s DPH (dosud bylo vedeno jen v cenách bez DPH).

3) Nastavení sazeb DPH
✅ Při zakládání nového období pro rok 2010 se automaticky navolí nové sazby DPH platné v roce 2010.
✅ Po změně sazeb DPH systém nově automaticky zaktualizuje katalog zboží a služeb - změní se sazby a přepočtou se ceny.

Upozornění: ceny v katalogu se změní tak, že zůstane původní cena bez DPH a přepočítá se konečná cena => zvýšení sazeb tedy povede ke zvýšení konečných cen. Pokud Vám toto pro některé produkty nevyhovuje, upravte si následně po změně sazeb DPH ceny v katalogu prodávaných zboží a služeb.

4) Zaokrouhlování vydaných dokladů
✅ Nové možnosti nastavení automatického zaokroulování vydaných dokladů, lze nastavit odlišné metody zaokrouhlování podle typu dokladu (paragony / faktury) a formy úhrady (splatné v hotovosti / na účet). Podporované metody jsou na haléře, na koruny položkově a na koruny sumárně metodou haléřového vyrovnání s rozpuštěním do DPH nebo v nulové sazbě.

5) Přečíslování přijatých paragonů
✅ Nová funkce umožňující opravit řadu interních čísel přijatých paragonů vzestupně podle data dokladu.

6) Možnosti číslování dokladů
✅ Přidány nové masky pro definici formátu číslování dokladů: YYYY (4-místný rok), YY (2-místný rok), MM (měsíc), DD (den).

7) Report DPH
✅ Opravena chyba v mezisoučtech v reportu při členění po dnech.


Změny ve verzi 2009.07 (14.11.2009)

1) Paragony
✅ Nové funkce pro vedení agendy paragonů (zjednodušených daňových dokladů): vkládání a editace, knihy přijatých a vydaných paragonů, automatické zaúčtování do daňové evidence a výkazu DPH, tisk paragonů.

2) Kompatabilita na Windows Vista a Windows 7
✅ Vyřešeny problémy vynucující spouštění systému 'jako správce', nyní je možné spouštět systém běžným způsobem.

DŮLEŽITé: pokud se Vás týkal problém spouštění systému 'jako správce' a nyní chcete spouštět systém běžným způsobem, je nutné přenést Vaše data do uživatelského profilu: vypněte systém a překopírujte soubory PROFIT1.fdb, PROFIT.ini a PROFITusr.ini ze složky C:\Program Files\PROFIT do C:\Users\<jméno>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\PROFIT.

3) Zpřehledněno hlavní menu
✅ Obměněny ikonky pro některé funkce, sjednocen styl ikonek pro knihy a doklady.
✅ Funkce pro práci se zálohovými fakturami přesunuty do vlastního bloku 'Zálohy'.
✅ Katalogy nakupovaných a prodávaných služeb a zboží přesunuty do menu 'Nastavení'.
✅ Definice šablon zápisů do daňové evidence přesunuta do nové záložky okna 'Možnosti nastavení systému'.

4) Možnosti nastavení systému
✅ Nová záložka pro nastavení vzhledu aplikace, kde je mimo jiné nově možné vybrat si tlačítka na hlavní panel nástrojů nebo nastavit zmenšení velkých oken pro monitory s malým rozlišením.
✅ Nová záložka 'účtování' pro definici účetních šablon zápisů do daňové evidence.
✅ Nová záložka 'Paragony' pro nastavení možností zaúčtovávání paragonů.

5) Kopie a vygenerování faktury
✅ Po kopii faktury nebo po vygenerování řádné faktury ze zálohové se nově nastaví datumy faktury podle aktuálního datumu.

6) Pokladní knihy a knihy bankovního účtu
✅ Odstraněn problém, kdy při větším počtu (tisíců a více) záznamů mohlo být otevírání těchto knih zpomalené.

7) Grafy struktury nákladů
✅ Umožněno zobrazení podle skutečných výdajů i když jsou daňově výdaje vykazovány paušálně.

8) Forma úhrady 'Dobírkou na účet'
✅ Přidána nová forma úhrady vydané faktury 'Dobírkou na účet' (do daňové evidence se propisuje jako příjem na bankovní účet).

9) Náhled tisku dokladu
✅ Namísto ikonky pro obecné uložení do souboru přidány ikony pro přímé uložení ve formátu PDF, RTF a DOC.
✅ Nová ikonka pro odeslání dokladu e-mailem (ve formátu PDF).

10) Knihy faktur, pokladní knihy
✅ Nová ikonka pro odeslání dokladu e-mailem (ve formátu PDF).

11) Nastavení hesla
✅ Nová funkce v menu 'Nastavení' pro vytvoření uživatelského účtu chráněného heslem.

POZNáMKA: v současné verzi lze vytvořit jen jeden účet, možnost více účtů je připravována do budoucna.

12) Tiskové šablony
✅ Vylepšena vizuální podoba tiskových šablon.
✅ U šablon faktur zrušeno členění na 'KS' a 'ne-KS' typy.

POZNáMKA: původní podobu šablon najdete ve složce aplikace v podsložce Templates\Ver.2009.06, chcete-li nadále používat původní verze šablon, překopírujte si je zpět do složky Templates.

13) Report výpočtu daní a pojištění
✅ Nastaveny správné základy a sazby pojistného pro rok 2009.
✅ Lepší způsob vyhodnocení dobrovolného placení vyšších záloh nemocenského pojištění.


Změny ve verzi 2009.06 (5.10.2009)

1) Zápis úhrady faktury
✅ opravena chyba, která se mohla v určité konfiguraci systému vyskytnout při zápisu úhrady faktury

2) Číslování faktur
✅ opraven problém číslování faktur, kdy v případě vymazání poslední faktury systém pokračoval v číslování od vymazané faktury + 1, čímž vznikala díra v číselné řadě

3) Přiřazování zálohových faktur
✅ nově je možné po stisknutí tlačítka více přiřadit více zálohových faktur ke konečné řádné faktuře

4) Drobné grafické a textové korekce
✅ upraveno zobrazení rozbalovacích seznamů
✅ ošetřeno nekorektní oříznutí oken na Windows s XP nebo Vista stylem
✅ provedeny gramatické korektury textů

5) Osvěžování dat v otevřených oknech
✅ po otevření databáze jiné firmy se mohlo stát, že přestalo fungovat osvěžování dat v otevřených oknech

6) Přehled DPH - členění po dnech
✅ v okně parametrů pro sestavení reportu nová volba 'podrobný po dnech', v reportu je pak každý den na samostatné straně

7) Přečíslování přijatých faktur
✅ nová funkce umožňující přečíslovat řadu interních čísel přijatých faktur vzestupně podle data vystavení

8) Forma úhrady 'Dobírkou'
✅ přidána nová forma úhrady faktury 'Dobírkou' (do daňové evidence se propisuje jako příjem/výdej hotovosti)

9) Náhled tisku s umožněním úprav na Windows Vista
✅ opraveny vizuální a funkční problémy tohoto náhledového režimu projevující se na Windows Vista

10) Nové tiskové šablony
✅ nové šablony pro tisk dobropisů (dobropisových faktur).


Změny ve verzi 2009.05 (12.9.2009)

1) úpravy dle novely zákona o daních z příjmů
✅ nové nabízené procentní výdaje (paušály) jsou 30%, 60% a 80%
✅ nová možnost nastavit výchozí procento paušálu, výchozí hodnota od roku 2009 je 60%

2) Tisk pokladních dokladů
✅ opraven problém, kdy se při tisku z pokladní knihy se mohlo stát, že vyjela prázdná šablona místo vyplněného pokladního dokladu

3) Nové volby v okně faktury (pod tlačítkem Možnosti)
✅ nová možnost zapsat spolu s fakturou ihned i její úhradu
✅ nová možnost vytisknout pokladní doklad (při zapsání úhrady v hotovosti)

4) Nový report
✅ Kontrola povinné registrace plátce DPH (pro neplátce DPH)

5) Vylepšení v okně pro zadávání faktur
✅ přidány kontroly návazností zadaných datumů
✅ po změně datumu vystavení dojde automaticky k přepočtu datumu splatnosti podle nastavení v možnostech systému

6) Změny v podmínkách licence START
- přidán limit celkového objemu vydaných faktur/příjmů ve výši 1 500 000 Kč, věříme, že to velké části podnikatelů umožňuje používat systém i nadále v režimu START, t.j. zcela zdarma
✅ přidána nová funkce (pod menu 'Systém') umožňující kontrolu aktuálního stavu limitů licence START.


Změny ve verzi 2009.04 (15.7.2009)

1) Zpřehledněno hlavní menu systému
✅ odstraněny duplikátní knihy zákazníků a dodavatelů, nadále bude jen jednotný adresář
✅ odstraněny duplikátní knihy všech faktur, nadále budou jen oddělené knihy přijatých a vydaných
✅ odstraněny duplikátní knihy příjmů a výdajů, nadále jen jednotná kniha daňové evidence (peněžní deník)

2) Nové možnosti nastavení systému
✅ nově lze změnit domácí měnu, volba slouží pro možnost nastavit EUR při použití na Slovensku (popř. v ČR po přechodu na euro)
✅ nově lze změnit domácí stát firmy, volba slouží pro možnost použití na Slovensku

3) Nové tiskové šablony
✅ nové šablony pro tisk faktur s rozepsáním ceny za kus a počtu kusů (zkratka KS v názvu šablony)
✅ nové šablony pro tisk faktur v angličtině (zkratka ENG v názvu šablony)

4) Opravena chyba v číslování zálohových faktur
✅ nové zálohové faktury dostaly přiděleno správné číslo, ale za jistých okolností mohlo dojít k posunu číselné řady běžných faktur místo zálohových, problém opraven

5) Vylepšeny grafy vývoje zůstatků peněžních prostředků
✅ vylepšena grafická podoba těchto reportů

6) Vylepšen způsob zakládání protistran z daňové evidence, pokladních knih, knih BÚ
✅ nově možno založit novou protistranu přímo vypsáním názvu do pole protistrana, obdobně jako u faktur.